ned

Източник - Facebook - Анна Симова

Ето как с пробутване на развалени продукти чрез "съюзите" на слепи (както и на глухи и инвалиди) фирми намалят данъците си в България. ... отново европейски практики с български вариант frown emoticon

Това са помощи за незрящи от Съюза на слепите в България - невероятно здравословни ябълки в доволно количество -4 кг. Помощите се отпускат на незрящи с пенсия по-малка от 210 лв. Майка ми е незряща и ще им пратя благодарствено писмо или ще им сготвя супа от ябълки !....а хората , милите са си ги мъкнали в торбите из цяла София....
Остатъка от помощите е франзели с топено сирене (полуфабрикат ) с изтичащ срок на годност утре и две кисели млека с изтичащ срок на годност - днес . Прекрасния дар е получен днес !

ned

Източник - Автор Д-р Боряна Холевич

ИСТИНАТА И МИТОВЕТЕ ЗА ТЕЛК
Периодично в медиите се появяват материали за работата на Териториални експертни лекарски комисии /ТЕЛК/. Често те са представяни като „социално зло”, работещо срещу интересите на болните с увреждания. Така формираното обществено мнение идва от дълбоко неразбиране на работата на ТЕЛК. Наскоро дори бе предложено закриване на ТЕЛК и предоставяне на възможност на всеки лекар със специалност да определя процент намалена работоспособност на свои пациенти, а на социалните работници да определят специфичните потребности на хората с увреждания. Такава децентрализация на системата би довела до значително повишаване на субективизма при оценката на пациентите и до рязко повишаване на броя на хората с експертни решения с процент намалена работоспособност поради значително занижаване на контрола. Към момента съществува петстепенен контрол. Той минава през семейния лекар, издаващ първичното направление за ТЕЛК, съответни тесни специалисти издаващи консултации, подкрепени с инструментални, параклинични и високоспециализирани изследвания. Следващ етап са лекарите от ТЕЛК, всеки от които има специалност и минимум 10 години трудов стаж по съответната специалност. След запознаване с медицинското досие на пациента и преглед на лицето ТЕЛК издава експертно решение.
Всички експертни решения с 50% и над 50 % намалена работоспособност се разглеждат от тричленни лекарски комисии към НОИ, които при несъгласие с определения процент от ТЕЛК обжалват решението пред Националната експертна лекарска комисия / НЕЛК /. Когато НЕЛК определи процент намалена работоспособност под 50% НОИ съставя на ТЕЛК ревизионен акт и лекарите от ТЕЛК изплащат получените от болния социални пенсии за периода от явяване на ТЕЛК до явяване на НЕЛК. Няма правосъдна система в света с прецедент като чл. 112, ал. 9 от закона за здравето, който гласи че обжалването на експертното решение на ТЕЛК не спира плащанията по него и сумата изплатена като пенсия се връща от лекарите от ТЕЛК. 
Децентрализирането на системата би довело до значителни затруднения и пред пациентите, които ще се налага да събират становища от 4-5 и повече специалисти след което, неизвестно кой, ще трябва да обедини тези становища и да издаде експертно решение. Накрая социален работник, без медицинско образование, който едва ли ще е запознат с над 90 % от диагнозите, на когото нищо не говорят термини като болест на Чандлер, болест на Крон и т.н. ще трябва да преценява специфичните потребности на болния. Поставя се въпросът пред коя институция недоволните от издадените от специалистите решения ще имат право да ги обжалват. Не по-малко важен е проблемът с пренасянето до съответните специалисти и съхраняването на медицинските експертни досиета на пациентите, които съдържат конфиденциална информация и лични данни. Към момента те се съхраняват в продължение на 40 г. и при необходимост от преосвидетелстване на пациента се предават на служебно лице срещу подпис и приемно-предавателен протокол. 
При даване на възможност на всеки лекар със специалност да определя на пациентите си процент трайно намалена работоспособност ще е налице и очевиден конфликт на интереси. 
Не е ясно при предложената децентрализация на системата кой ще поеме останалите задължения на ТЕЛК. Освен определяне на процент трайно намалена нетрудоспособност при лица в работоспособна възраст и вид и степен на увреждане при деца и хора в пенсионна възраст, базирани на траен функционален дефицит в хроничен стадий на заболяванията, задължения на ТЕЛК са:
-определяне на специфичните потребности на болния от помощни средства, 
-преценка за вида труд, който болния може да упражнява, без това да се отрази неблагоприятно върху здравословното му състояние, 
-закрила по наредба 5 за болестите, страдащите от които ползват особена закрила при съкращение,
-определяне датата на инвалидизиране, от която се изплаща пенсията, съгласно законовите разпоредби,
-медицинска експертиза при временна неработоспособност, продължаваща повече от 6 месеца, 
-медицинска експертиза при обжалвани от НОИ или работодател болнични листове, 
-медицинска експертиза при обжалвани от социални грижи протоколи на ЛКК за отпускане на помощни средства като слухови апарати, ортези и др.,
- отговори на писма на работодатели за възможността на лица с намалена работоспособност да заемат определено работно място при промяна условията на труд, 
-освидетелстване на български граждани, пребиваващи в други страни от ЕС, съгласно международни спогодби. 
Всички тези дейности изискват време и труд и не биха могли да бъдат извършвани от действащ хирург, чиято работа е да оперира пациента и да проследи състоянието му в следоперативния период, т.е. в острия стадий на заболяването, а не в хроничния, когато болният става контингент на ТЕЛК, ако има остатъчен функционален дефицит.
Само за 2014 г. и само в гр. София през ТЕЛК са преминали 76 669 пациенти по различни поводи – временна, трайна нетрудоспособност, обжалвани болнични листове и др. 
Един от големите митове, редовно разпространявани в медийното пространство е, че лекарите от ТЕЛК са едва ли не „виновни” за повишаване броя на болните с намалена работоспособност. Бегъл поглед върху статистиката на заболеваемостта може лесно да опровергае този мит. Така статистиката само за гр. София на онкологични заболявания е следната: за 2008 г. са регистрирани 49 663 раково болни. През 2013г. броят им е нараснал до 79 971. Отново за 2013 г са регистрирани 540 477 болни страдащи от болести на кръвообращението от които новооткрити са 123 096. Подобни са статистиките за болните от диабет, тежки неврологични заболявания, бъбречни, ортопедични и др. 
Друга причина за значителното нарастване броя на пациентите на ТЕЛК в пенсионна възраст е влязлата в сила през 2000 г. промяна в Кодекса за социално осигуряване, която позволи към пенсията за изслужено време и възраст да се добави социална пенсия за инвалидност. Решението на ТЕЛК стана заветна мечта на болни в пенсионна възраст с минимални пенсии.
Друг мит, разпространяван чрез медиите, е нежелание на лекарите от ТЕЛК да определят пожизнено процент намалена неработоспособност на пациенти с ампутиран крайник и др. дефинитивни състояния. Истината е следната: най-често пациенти с ампутиран крайник имат редица придружаващи заболявания като сърдечно-съдови, бъбречни и др., които протичат в динамика и във времето могат да се подобрят, да се влошат или да настъпи продължителна клинична ремисия. За тези допълнителни заболявания процентът намалена работоспособност не може да бъде определян пожизнено. Ако ТЕЛК освидетелства пациента само по отношение на ампутирания крайник той ще бъде ощетен, тъй като останалите заболявания няма да бъдат оценени. Ако и те бъдат включени в експертното решение не може да се даде пожизнен срок. Това е регламентирано в действащата Наредба за експертиза на работоспособността и не зависи от лекарите в ТЕЛК.
Общественото мнение се манипулира и с мита за голям брой на хора с увреждания, които работят. Как би могъл да преживее един инвалид с пенсия под 150 лв. месечно и защо да не извършва трудова дейност ако има остатъчно запазена трудоспособност.
В страните от ЕС се отпускат милиарди за социална адаптация на хората с увреждания и връщането им на пазара на труда чрез приспособяване на работни места, облекчения за работодателите, които създават места за инвалиди, усвояване на нови сръчности и умения от лица с увреждания.
В България – обратно. На човека с увреждане се гледа като на натрапник, като на лице, пречещо за реализация на нормален работен процес. Малко са работодателите, които назначават на работа лица с увреждания – напротив, представянето на решение на ТЕЛК е повод за съкращение при първа възможност. Правото на труд е гарантирано от Конституцията на Р.България, а мястото на медицинската експертиза е да даде медицинска оценка на функционалния дефицит на органите и системите, засегнати от определено заболяване и да прецени какъв труд може да упражнява лице с увреждане, без да навреди допълнително на здравето си.
В условията на финансова криза и дефицит на средства се прокрадва и митът, че органите на медицинската експертиза носят вина за неправилното управление на пенсионните фондове. Експертното решение на ТЕЛК отразява само медицинската оценка на лицето и дава насоки за неговото правилно трудоустрояване. 
Реформите в системата на медицинската експертиза трябва да са насочени към улесняване, а не към затрудняване на пациента. Такива реформи вече са започнати. През лятото на 2014 г. бяха закрити специализираните ТЕЛК – очна, белодробна и психиатрична и бяха назначени съответни специалисти към ТЕЛК –общи заболявания, което съкрати с месеци времето за освидетелстване на болните и доведе до премахване на прословутите опашки пред специализираните комисии и еднократно освидетелстване на пациента за всичките му заболявания. Вече е разработена и единна електронна система за нуждите на ТЕЛК, която е в процес на внедряване. За нея са заплатени около 800 000 лв. Внедряването й допълнително ще облекчи достъпа на болните до ТЕЛК и ще даде възможност на контролиращите органи във всеки момент да имат поглед върху работата на ТЕЛК.
На 17.04.2015 г. в новините на Нова телевизия министър Москов заяви, че вместо да се отпускат минимални пенсии на хората с увреждания, те трябва да бъдат интегрирани в обществото. Прекрасно! Интеграцията обаче означава осигуряване на специализирано обучение за придобиване на специфични умения, осигуряване на достъпна среда и комфорт и най-вече осигуряване на приспособени работни места, съобразени със специфичните увреждания. Отнемането на инвалидните пенсии, преди да бъдат изпълнени тези условия, може да се нарече само с една дума –ГЕНОЦИТ !!! 
Това е истината! Митове и недоволни от работата на ТЕЛК пациенти винаги ще има, тъй като е естествено всеки болен да желае да получи максимални придобивки, които не винаги му се полагат съгласно законовите разпоредби. Същевременно броят на хората с трайни увреждания на здравето е функция на заболеваемостта и не може да се регулира според финансовите възможности на НОИ.
Д-р Боряна Холевич


Русан
 
Източник: News.Plovdiv24.bg 10:36 / 24.04.2015 Отпечатай Изпрати
©
Хора с увреждания от цяла България могат да кандидатстват за платен стаж в Европейския парламент (ЕП). Инициативата е насочена както към висшисти, завършили университет или приравнена инстититуция, така и към граждани с по-ниска образователна степен. Стажовете, които се провеждат в Брюксел и Люксембург, са с продължителност от 5 месеца, като месечното възнаграждение възлиза на 1130.56 евро. Основната цел на програмата е да даде на голям брой хора с увреждания полезен професионален опит и възможност да се запознаят с дейността на ЕП.

Изискванията към кандидатите са да имат навършени 18 години към началната дата на стажа и да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз (ЕС). Също така те трябва да владеят отлично един от официалните езици на общността и да имат добри познания по втори. Не трябва да са участвали в платени стажове или да са били наемани срещу заплащане за повече от четири последователни седмици в евроинституция, страна членка или политичска група на ЕП. Необходимо е също кандидатите да бъдат в състояние да удостоверят, че имат увреждания чрез медицинско свидетелство, издадено от национален орган.

От ЕП съобщават, че всички допълнителни разходи, свързани със специфичните нужди на стажантите, могат да бъдат покрити до 50% от размера на месечното възнаграждание. Също така участниците ще получат всички съоръжения, от които имат нужда, за да изпълняват работните си задължения.

Есенната стажантска програма започва на 1 октовмри 2015 г., като крайният срок за кандидатстване за нея е 15 май 2015 г. Желаещите да започнат стаж в пролетното издание на програмата, което стартира на 1 март 2016 г., трябва да подадат документите си от 15 август до 15 октомври 2015 г. Кандидатстването се извършва чрез попълване на онлайн формуляр ТУК.


Read more: http://news.plovdiv24.bg/553793.html#ixzz3YEP4HRVA


Русан
 
Източник: News.Plovdiv24.bg 09:40 / 20.04.2015 Отпечатай Изпрати
©
С преференциите за фирми на хора с увреждания, които се дават с последното допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), се отварят вратички за злоупотреби, счита лидерът на ПП "Съюз за Пловдив" Дани Каназирева
  На пръв поглед привилегията изглежда благородно и българите в неравностойно положение имат шанс за работа и достойно препитание. 

Проблемът е, че в закона няма критерии за подбор, изискване за опит, история и квалификация на служителите на фирмата. Единственото условие е тяхната дейност да е записана в регистъра на Агенцията за хората с увреждания. Но и в този регистър не може да откриете данни нито с какво се занимават тези предприятия, нито колко хора наемат, нито от колко време оперират. 
  Вместо да прецизира правилата и да гарантира, че помощта ще е наистина за тези, които имат нужда от нея, правителството удвои от 200 на 400 дейностите и услугите, запазени за инвалиди. В резултат наблюдаваме засилена регистрация на предприятия за хора с увреждания. 

На практика по този начин се узаконява перфектна схема за източване на публични средства, защото няма никаква гаранция дали имената на инвалиди не са подставени. Фирмата може временно да наеме работници, притежаващи решение на ТЕЛК, да спечели поръчката, възползвайки се от преференцията, и веднага след това да ги уволни. 
"Законът, от една страна, не защитава интересите на хора с увреждания, от друга - за пореден път нанася удар срещу бизнеса, тъй като фирми, близки до управляващите, могат да печелят поръчките с фиктивна регистрация и без никаква конкуренция", коментира Каназирева. 

"Тази схема е поредният опит да се скрие кой кой е. Както досега любимците на властта минаваха през офшорки, сега ще минават през такива фирми, само и само пак те да са в играта. Това не само е нечестно, но е и унизително за хората с увреждания, които ще бъдат принудени за жълти стотинки да изпълняват ролята на параван". 

Каназирева посочва няколко примера за преференциалните поръчки: 

1. Министерството на земеделието и храните има проект за два милиона лева за самолетни билети и пътувания, който е запазен само за фирми на хора с увреждания. 

2. Министерството на туризма ще даде 753 хил. лв. за социологически проучвания,като и тази дейност е включена в списъка. 

3. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури се подготвя да въвежда нова софтуерна система, която също трябва да бъде изградена от фирма за инвалиди. 

4. Предстои ремонт на туристическа инфраструктура в природен парк "Витоша", обезопасяване на туристически пътеки в Рила и строително-монтажни работи в природен парк "Пирин" - дейности, запазени за хора с намалена трудова способност. 

5. Една от преференциалните поръчки в Пловдив е за доставка на работно облекло за общината и общинските предприятия.

Тези примери звучат добре, докато не се запитаме - къде са тези фирми, които са на хора с увреждания и имат капацитет да извършат всички дейности? Дали не наемат проформа инвалиди само за фасада, за да може отново същите играчи да източват парите на данъкоплатците? Докато няма гаранции за контрол, това ще бъде схема за злоупотреби, твърди Каназирева.
Read more: http://news.plovdiv24.bg/552806.html#ixzz3Xr1614Qa


ned

Източник

Втора комисия след ТЕЛК ще определя какво могат да работят хора с увреждания

Министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин отново настоя, че са нужни реформи в ТЕЛК, които да гарантират, че парите отиват при най-нуждаещите се. В студиото наbTV той призова за втора комисия, която след медицинската експертиза да преценява какво могат да работят хората с увреждания.


ned

Източник

  • Оценките на изследователите за растяща „пенсионна бедност“ е добре да станат задължително четиво за държавните институции, на които предстои да вземат решения за финансово оздравяване на пенсионната система. Снимка - БГНЕС
  • Оценките на изследователите за растяща „пенсионна бедност“ е добре да станат задължително четиво за държавните институции, на които предстои да вземат решения за финансово оздравяване на пенсионната система. Снимка - БГНЕС

Ако правителството се огъне под натиска на работодателите, това може да доведе до хиляди съдебни дела в Страсбург срещу държавата.

Една шокираща новина стресна народонаселението преди две седмици: инвалидните пенсии в България надхвърлили 900 хиляди, което означава, че над 12% от българите били с доказани увреждания. Разбрали-недоразбрали, дежурни коментатори, яростни бизнесмени и форумци самодейци „захапаха“ поредната сензация. С което всяха смут сред и без това притеснената от периодични злополуки и системни насилия публика.


Русан

По традиция и тази година членовете на СНЦ:"Клуб за пълноценен живот"-Пловдив посрещнаха Великденските празници на Бачковския манастир. Още с пристигането по голяма част от участниците се включиха в празничната церемония по изнасяне на иконата на "Св.Богородица" за да я придружат до местността:"Клувията", където иконата се изнася и престоява през деня. За всички беше осигурен обяд в ресторант: "Водопада". След като се наобядвахме и починахме се отправихме към Асеновград, където посетихме църквата:"СВ.Богородица"-рибната. И след кратък престой се прибрахме в Пловдив. таза екскурзия ни беше Великденски подарък от ТА:"Мем травел"-Пловдив. Следваща проява  Екскурзия до Охрид и Скопие. В Охрид от мотел:"Никола" намиращ се на Охридската Ривиера са ни обещали специално посрещане и празнична вечера с много музика и изненади.


ned

Източник

Регистрират кооперации на слепи и глухи, за да печелят обществени поръчки


Поправка в Закона за обществените поръчки, направена по времето на кабинета "Орешарски", отприщи нова далавера - фирми на инвалиди. Въпреки че промяната е направена, за да даде възможност на инвалидните кооперации да печелят подобни поръчки, тя е разписана по начин, който тотално игнорира останалите дружества от участие в процедури за обществени поръчки, ако в тях участват инвалидни фирми, алармираха предприемачи.Именно поради това в последните месеци има истински бум в регистрирането на кооперации на инвалиди, пише "Стандарт". Хората с ТЕЛК вече са почти толкова търсени, колкото и по времето, когато инвалидността им даваше преференции при закупуването на автомобили.

"Регистрирам фирма, търся инвалиди!" Нищо чудно скоро да се появят и подобни обяви за "осиновяване" на хора с увреждания от фирми, които искат да печелят търгове и процедури за обществени поръчки. Тенденцията вече е факт - само за последните няколко месеца в България са регистрирани над 50 фирми на инвалиди, при положение че за целия период от 2005 до 2015 година те са около 130. Повишеният интерес към хората с увреждания се дължи на поправка в Закона за обществените поръчки, чиято цел е била да синхронизира законодателството ни с европейското и да даде възможност на инвалидните кооперации да печелят от подобни процедури. Когато законовите мерки се предлагат в пакет, тогавашният вицепремиер Даниела Бобева заявява, че през 2012 година например едва три предприятия на хора с ограничена трудоспособност са печелили обществени поръчки на стойност около 2 милиона. Тя дава и пример с кооперацията "Тих труд", която изпълнява обществена поръчка за Франция, но не успява да пробие в подобен търг в България.

Така на пръв поглед облекчаващата инвалидите процедура се превръща в промяна в член 16г от Закона за обществените поръчки и през май миналата година бива обнародвана в Държавен вестник. Тя влиза в сила от първи октомври 2014 г. и твърде скоро става ясно, че начинът, по който е разписана, всъщност се превръща в ограничение за всички останали фирми, които биха искали да печелят обществени поръчки.

Член 16г постановява, че при обявяване на обществена поръчка възложителите са длъжни да обявят, че конкурсът е за фирми на инвалиди, ако възлаганата от тях дейност фигурира в списък, посочен от Закона за интеграция на хората с увреждания. В него са посочени десетки видове дейности като производство и доставки на облекла, чаршафи, обувки, лампи, мебели, офис обзавеждане, мебелировка, озеленяване, почистване и други. На практика списъкът е безкраен и всеки възложител, който търси стоки и услуги от него, е длъжен да посочи, че обявата се отнася до фирми на инвалиди. За такива се смятат дружества, в които работят 20% слепи хора, 30% глухи или 50% хора с друг вид инвалидност.

В момента сегашното правителство вече мисли как да бъде променен законът, така че да бъде ограничен списъкът на възможните обществени поръчки, съобщиха експерти. В сегашната ситуация възложителите са длъжни да обособят поръчките от този списък отделно с аргументацията, че това е част от мерките за създаване на защитени работни места.

Нещо повече - законът посочва, че в такива случаи определените от възложителите критерии не се прилагат за кандидатстващите фирми на хора с ограничена трудоспособност. Още тогава се появяват анализи на експерти, например от Института за пазарна икономика, че това възпрепятства конкуренцията и се превръща в програма за създаване на субсидирана заетост, а не за търсене на най-евтината и качествена оферта. Нещо повече - когато в подобен търг или конкурс участват една или повече фирми на инвалиди, съгласно закона офертите на останалите участници просто не се отварят. Това на практика ги лишава от шанс да участват в равнопоставен и конкурентен търг, ако имат срещу себе си подобни фирми. Дори и да са предложили най-ниската цена, няма как това да бъде видяно, след като офертите им изобщо не се отварят по време на конкурса.

В момента масовата практика е при участието на три подобни такива фирми останалите оферти въобще да не бъдат предмет на обсъждане, разказаха служители на дружества, участвали в подобни търгове. Според тях именно тази поправка поражда и новата практика собствениците на фирми, неуспяващи да достигнат дори до отваряне на офертите си, масово да регистрират фирми, отговарящи на изискването за инвалиди. В една компания от 50 или повече души подобно нещо не може да се приложи - няма как половината служители да бъдат с увреждания, нито пък да назначиш една пета незрящи хора. Затова пък се регистрират малки фирми с трима-четирима служители, съответстващи на изискването на закона за кооперации на инвалиди. "Когато видим участниците в обществена поръчка, обикновено започваме да ги проверяваме за свързани лица, за да стигнем до истинското име на конкурента ни, който е решил да си отвори "вратичка" в закона", разказват собственици на фирми. Така на практика една добра по същество идея се превръща в дискриминационна заради зле разписан текст от закона. Че инвалидните фирми са нов вид далавера личи и от съпоставка на регистрираните подобни дружества за миналата година и сега. За цялата 2014 година има вписани общо 7 фирми на хора с увреждания. За 2013 те са 8. Само за първите три месеца на 2015 година обаче фирмите са 58, като само на 30 март са вписани 6 такива фирми.

Когато поправката в закона е предложена за първи път, тя върви "в пакет" с други изменения в него, затова и медиите някак не обръщат внимание на това какви биха били последиците от нея. В този си вид обаче тя твърде скоро ще престане да облагодетелства хората с увреждания, които искат да работят реално и да печелят, а ще превърнат инвалидите в "стока", за която по-предприемчивите наддават, за да използват имената им за регистрацията на нови фирми. А при положение, че със сегашния режим за издаване на ТЕЛК едва ли не всяка втора пенсия е инвалидна, твърде скоро конкуренцията ще бъде персона нон грата. 

ned

Източник

Жена с рядко заболяване съди здравното министерство за 58 944 лв. за дискриминация

Асеновградчанката Камелия Чернева заведе безпрецедентно дело срещу Министерството на здравеопазването заради дискриминация при лечението й до 2015 г. Пред Административния съд в Пловдив жената, която от 40 години живее с рядката болест муковисцидоза, претендира за изплащане на 58 944 лв., с които да обезщети претърпените от нея имуществени и неимуществени вреди за пoследните 5 години.

През ноември 2013 г. Върховният административен съд постановява, че има дискриминация при лечението на пациентите с муковисцидоза в страната и предписва на министъра на здравеопазването да предприеме необходимите мерки и да инициира разработването на стандарти за самостоятелна клинична пътека за заболяването муковисцидоза, както и такива, които да гарантират непрекъсваем процес на лечението, припомни адвокат Снежана Стефанова, която ще защитава правата на асеновградчанката.

Лечението на Камелия Чернева обаче продължава по стария начин, при който се налага за животоспасяващо лечение тя да доплаща с лични средства и от дарения медикаментите си и различни консумативи. Чернева ще представи пред съда фактури за 23 944 лв., но според нея неимуществените вреди са по-големи от имуществените.

"Чувството е на абсолютно безсилие и гняв от безхаберието на здравните власти. Това те кара да се усещаш и тотално изолиран от всички, дори от най-близките ти хора и приятели. Да не говорим за огромния стрес дали ще намериш парите, които ти трябват, за да живееш. Защото си във вечна липса - събираш за следващия венозен курс, ставаш и лягаш безпомощен и с чувство на обреченост и безнадеждност", твърди Камелия Чернева, която е бивш председател на асоциация "Муковисцидоза".

Делото е заведено по Закона за защита от дискриминация и е насрочено от Административния съд в Пловдив за 7 май.


ned

Източник

Според министър Калфин, това ще спре източването на системата

Националният осигурителен институт (НОИ) да има правото да връща хора с увреждания на допълнителен преглед при съмнения, че инвалидната им пенсия е отпусната с фалшива епикриза.

Това предложи министър Ивайло Калфин за затягане на контрола и спиране на източването на пенсионната система, пише в. "Труд".

"Сега медицинските комисии към НОИ могат да обжалват решенията на ТЕЛК само по документи. Като тръгне един фалшив документ, той върви до края. С допълнителните прегледи ще може да се установят фактите", каза Калфин.

Министърът предлага още в експертните лекарски комисии, които са отговорни за преценката на процента трудоспособност, да влязат и общопрактикуващи лекари. На тях да се заплаща допълнително.

Логиката е, че сега лекарите в ТЕЛК са претоварени, зле платени и ниско мотивирани.

Обсъжда се и идеята да се свържат системите на здравната каса и НОИ. Идеята е по информацията за предписваните лекарства да се проследи дали кандидатът за инвалидна пенсия действително има тежко заболяване. Финалните решения за реформирането на системата на ТЕЛК ще станат ясни до 16 април. Тогава се очаква да се произнесе междуведомствената работна група, която се оглавява от здравния министър Петър Москов.

Калфин добави, че не е съгласен с предложенията на министъра на отбраната Николай Ненчев за пенсиониране на военните. Преди дни военното ведомство предложи да няма никакви промени или ако се въведе пенсионна възраст, тя да е 50 години и да влезе в сила от 2019 г.

Според социалния министър мерките за повишаване на възрастта и стажа за пенсия, както и за увеличаване на осигуровките, ще намалят значително дефицита в бюджета на НОИ, който сега е около 5 млрд. лв. Разчетите показват, че около 2026 г. дупката ще се свие с близо 2 млрд. лв.