Danielanp
Случайно попаднах на анонимни разкази на две майки.Мисля,че са много показателни за това какво изживяват майките и въобще семействата на деца с увреждания в България.

Анонимно:

 

Преди около две години решихме с моя съпруг да имаме още едно дете. И така след дълъг престой в чужбина решихме да се приберем в България и да създадем едно ново начало. Не след дълго за нас щастието дойде с бременността.

 

 

 

Danielanp
Лесно ли е да си родител на дете с увреждане в България? Каква подкрепа, разбиране и съчувствие получават, какво преживяват? А какво се случва, ако решат да се борят за рожбата си, за нейното бъдеще и да я дарят с цялата си любов и нежност? Ако решат да се жертват, заради детето си? Как живеят, как се справят, какъв е техният живот, тяхната болка?

Danielanp
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Не знам дали и на други родители се е случвало,но аз много често съм се питала дали правя достатъчно за своето дете..Достатъчно добра майка ли съм?Колко трябва да го натоварвам с упражнения и занимания?Колко трябва да почива?Дали един ден Ники ще се радва,че така съм се държала с него или ще ме обвинява,че съм лоша майка,която непрекъснато му вика –обличай се,събличай се ,ходи изправен и т.н.?

 


Дияна

*** Да украся ли елхата? Виж-детето във мене протяга ръчички към дръвчето от пластмаса зелена с игличките небодящи. Сглобява се лесно, във шкафа скрито надълбоко. Очаква май да го извадя, една по една, по една клонките под пръстите ми ще проглеждат, в зелено ще блестят и Коледа в звездата на върха ще се огледа... Боже, колко е хубаво! Защо да убиват дръвчетата, щом има изкуствено щастие? Мария Гюзелева


Danielanp

Со­фия, 09 ок­том­ври 2007 г.

 

Днес в 13:00 ч. пред сгра­да­та на Ми­нис­терс­тво­то на тру­да и со­циал­на­та по­ли­ти­ка (МТСП) се със­тоя де­монс­тра­ция, ор­га­ни­зи­ра­на от Дви­же­ние­то на бъл­гар­ски­те май­ки сре­щу кош­мар­ни­те ус­ло­вия - ма­те­риал­ни, ор­га­ни­за­цион­ни и пси­хо­ло­ги­чес­ки, в кои­то се от­глеж­дат де­ца­та с ув­реж­да­ния у нас. “Дви­же­ние на бъл­гар­ски­те май­ки” про­ве­де днес в Со­фия про­тес­тен ми­тинг сре­щу кош­мар­ни­те ус­ло­вия, в кои­то жи­веят де­ца­та с ув­реж­да­ния, нас­та­не­ни в ин­сти­ту­ции в Бъл­га­рия.

 


Дек 26, 2007

Обет

Hristo Vatev

Преди да сключат брак, американците имат обичаи да си правят обети и да си ги разменят. Ето един от тях, който мисля, че е най-добрият.Просто те са най-добрите, които са измислени на ва­шата планета до този момент.

 

Хей!

 

Само се пошегувах, малко да се поразведрим. Започвай! Включи обетите. Аз поемам отговорността за тях. А хо­рата ще ги харесат. Те ще им дадат представа за това, което говорим тук. И защо не, можеш да предложиш и на друг да се възползва от тези обети - които не са никакви „обети", а брачни заявления.

 

Добре, добре. Ето какво си казахме ние с Нанси, когато се оженихме (благодарение на вдъхновението, което получихме):


dido1985Вчера 20.12. 2007 депутатът Деница Димитрова обяви официално, че вече са приети предложените мерки за компенсиране на хората с увреждания, във връзка с въвеждането на плоският данък

В тази връзка всички лица с увреждания над 50% няма да плащат плосък данък ако доходът им не надвишава 660 лева на месец.


Дек 23, 2007

ЗАЩО

ЗАЩО ЖИВОТЪТ е изпълнен с изненадии и спохождат те когато си вече на върха. Обличаш чувствата си в тъга,започваш пак да търсиш любовтта, не онази дето е загаснала и превърнала се като феникс изгорял. Любов, любов е нашето спасение.


Hristo Vatev

Днес, както спокойно си хапвахме с майка ми в градината пред Лувара Тюйлери, ни нападнаха едни изгладнели гълъби и чайки.


Hristo Vatev

Материалът ни е любезно предоставен от http://www.neterra.tv/bg/ , за което изключително благодарим!!!!!!!


НачалоПредишна12345СледващаКрай