dido1985

viki i mama Основният мотив, налагащ промяната в Закона за интеграция на хората с увреждания, е необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба в областта на интеграцията на хората с увреждания. Предлаганите изменения и допълнения в закона са свързани с прецизиране на условията за упражняване на правата на хората с увреждания.
С цел насърчаване на професионалното развитие на хората с увреждания към ключовите области, чрез които се осъществява тяхната интеграция, се предлага да се включи и професионалната реализация. Тази промяна се налага поради необходимостта хората с увреждания не само да бъдат включени на пазара на труда, но и да получат шанс за устойчива интеграция чрез възможности за бъдещо развитие на професионалните им качества и възможности.
С цел подобряване на партньорството и сътрудничеството между държавата, местните власти и организациите на гражданското общество се създават условия за по-активно участие на неправителствените организации в политиката за хората с увреждания. Тези условия са в няколко направления:
1. В сътрудничеството се включват не само национално представителни организации на и за хората с увреждания и социални партньори, но и други организации, работещи в областта на интеграцията и защитата на правата на хората с увреждания. Това се налага поради голямата роля, която дори и малки организации оказват в процеса на формирането и изпълнението на политиките. Тези организации могат да допринесат за по-голяма иновативност и по-широко разпространение на добри практики на всички етапи от провеждането на политиката.
2. На тези организации се предоставя възможност и за участие в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, като критериите за това участие ще бъдат разписани в подзаконовата уредба. Разширеното участие на неправителствените организации в управлението на политиките е в съответствие и с европейските принципи за по-добро управление.
3. Разширява се консултативната функция на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, като той се предлага да дава становища по всички проекти на нормативни актове, които засягат правата на хората с увреждания и тяхната интеграция.
С цел засилване на значението на социалната оценка се предлага съществена промяна в нейния предмет. Чрез предлаганото разширяване на предмета на социалната оценка и извършването й по специална методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, се цели оценката да не се базира само на медицинската експертиза. Освен това се предлага по искане на заинтересованите лица и съвместно с тях да се изготвят индивидуални планове за интеграция въз основа на оценките. По този начин се преодолява чисто формалния характер на социалната оценка и тя придобива характер на реално средство за анализ на състоянието и възможностите на хората с увреждания и необходимите инструменти за тяхната интеграция.
Голямото значение на социалната оценка се подчертава допълнително и чрез нейната роля за отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия. Предлага се в социалната оценка да се прави мотивирано предложение за отпускане на такава целева помощ. По този начин предоставянето й няма да зависи единствено от лекарските консултативни комисии и от чисто медицинския подход спрямо уврежданията.
Подходът за по-голямо значение на социалната оценка се следва и чрез промяната на състава на комисиите за извършване на социална оценка. Определя се какви експерти следва да участват в комисията. За първи път се предвижда сред членовете на комисията да участват лекар, психолог, педагог. Целта е експертният характер на комисията да гарантира качеството на оценката.
С оглед философията на паричното подпомагане и необходимостта от по-добра целенасоченост на мерките за социална защита на хората с увреждания се предлагат две нормативни промени, насочени към прилагане на интегриран и универсален подход в областта на социалната защита на хората с увреждания чрез парично подпомагане. И двете нормативни промени ще допринесат за синхронизиране на материята по отношение на материалната подкрепа на лицата с увреждания и техните семейства.
Първата промяна е свързана с трансформирането на месечната добавка за интеграция на хората с трайни увреждания в месечна целева помощ за лица с трайни увреждания по смисъла на Закона за социално подпомагане. Предоставянето на този вид целева социална помощ ще доведе до по-добра целенасоченост на подкрепата за най-уязвимите сред хората с увреждания. Поставяйки я в общия режим за предоставяне на социални помощи, целевата помощ за хората с трайни увреждания ще почива и на същите принципи за прилагане на доходен критерий, но ще се вземат предвид и степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането. В подзаконовата уредба, регламентираща условията и реда за предоставяне на социални помощи, размерът на целевата помощ за хора с трайни увреждания ще се диференцира, така че да гарантира по-добрата защита на хората, при които рискът от изпадане в бедност е най-голям. Освен това, ще се въведе и по-висок праг за достъп до тези помощи в сравнение с месечните социални помощи за хора с трайни увреждания.
Втората промяна е свързана с месечната добавка за деца с трайни увреждания. Тази добавка се предлага да бъде част от семейното подпомагане, тъй като по своята същност тя е именно материална помощ за семействата с деца с увреждания. По този начин цялата правна материя, която обхваща въпросите на семейното подпомагане, се интегрира в един нормативен акт. Предлага се запазване на настоящия характер на добавката по отношение на липсата на доходен критерий, размера, достъпа на семействата, начина на изплащане и т.н.
Съществени промени се предлагат с цел подобряване на механизма за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. За първи път се въвежда изискване на регламентиране на контрола по отношение на тези дейности. Самият контрол се предлага да се осъществява от Агенцията за хората с увреждания. Той ще бъде регламентиран в наредба на министъра на труда и социалната политика.
Прецизира се кръга на лицата, които могат да извършват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. Разпоредбите относно комисията за преценка дали един продукт е медицинско изделие или помощно средство се отменят, тъй като това са функции на Изпълнителната агенция по лекарствата.
Въвежда се и помощ за изработване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. Предвижда се размерът на целевите помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия да се определя по методика и със заповед, утвърдени от министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите, министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на здравеопазването. Установяването на нарушенията във връзка с тези целеви помощи ще се осъществява от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
С цел подобряване на координацията, сътрудничеството и взаимодействието между всички ангажирани институции се предвижда Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса съвместно да утвърдят координационен механизъм за взаимодействие при осъществяване на дейностите, свързани с предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания.
За първи път се въвежда глоба, съответно имуществена санкция, за нарушения на реда и условията за осъществяване на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания. Нейният размер се предлага да бъде от 10 000 до 20 000 лв. за всеки отделен случай, като сумите, събрани от глоби и/или имуществени санкции, ще се внасят в приход на Агенцията за хората с увреждания и ще се разходват за програми и проекти за рехабилитация, интеграция и за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания.
С цел стимулиране на активността на национално представителните организации на и за хората с увреждания в работата им в интерес на хората с увреждания се предлага промяна на реда за тяхното субсидиране. Въвежда се проектен принцип за получаване на субсидия при условия и ред, определени в методика на министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите. По този начин се цели да се гарантира, че средствата ще бъдат разходвани за реални дейности по Закона за интеграция на хората с увреждания и постигането на конкретни резултати.
Въвежда се и контрол от страна на Агенцията за хората с увреждания по отношение на спазването на изискването възстановените средства от осигуровки на специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания да се използват за инвестиции, рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания.
Другите промени, които се предлагат са свързани с прецизиране на текстове относно: профилактиката на уврежданията; медицинската рехабилитация; интегрираното образование и трудовата заетост; контролните функции на Агенцията за хората с увреждания по отношение на преференциите на работодателите; функциите на Агенцията за хората с увреждания по отношение на разработването на програми и финансирането на проекти за рехабилитация, интеграция и за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания; условията, на които трябва да отговарят специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания; редът и условията за отпускане, изплащане, изменяне и прекратяване на целевите помощи за хора с уреждания.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО БОРИСОВ

silver

Заболяването „Системен Лупус Еритематозис”, считано за автоимунно, вероятно се дължи на предшестваща вирусна или бактериална инфекция, която предизвиква ненормална реакция на имунната система. Отделящите се антитела увреждат различни органи и системи, включително и тези, свързани с имунитета и така се получава омагьосан кръг. Отдавна е доказано, че микроорганизмите в човешкото тяло водят борба за оцеляване и в някои случаи за съжаление успяват да „излъжат” имунната му защита, подвеждайки я да се обърне против себе си. Лупуса е типично „женско” заболяване и затова много специалисти препоръчват да се приема редовно йодна смес за пиене, тъй като йода е много важен за женския организъм и при лупуса е доказано полезен. Тук обаче искам да привлека вниманието ви към едно изпитано природно средство – екстракта от листа на маслина, наречен ОЛЕУРОПЕИН, абсолютен рекордьор с антивирусното си, антибактериално, антигъбично, антипаразитно и антиоксидантно действие. Списъка с микроорганизми, инфектиращи човека и причиняващи изключително много болести, които се обезвреждат от този екстракт, е наистина дълъг. Олеуропеина подобрява кръвообращението и понижава кръвното налягане. От около година го приемам като хранителна добавка /АНТИПРЕС – финландско производство/ и съм убеден в ефекта му. На тези, които се интересуват от йодната смес, мога да им кажа как се прави, а за екстракта има доста инфо в Интернет. Реакцията на организма при лечение с олеуропеин е толкова силна, че временно състоянието му се влошава и това се дължи на токсините от разлагащите се микроорганизми. Затова трябва да се внимава с дозировката.


nedБТВ - Денят е прекрасен: Росен Карамфилов и Д2


РОСЕН КАРАМФИЛОВ - СИЛАТА НА ДУХА И ЛЮБОВТА - БТВ -

http://www.btv.bg/videos/broadcast_video.pcgi?section_id=209&video_id=23320Ное 29, 2009

ЛЕДЕНО СЪРЦЕ

Katrin

viki


На 20.11.2009г.почина Венцислава от София!Отиде си още един мил и добър човек!Бореше се с всички сили до последно!Беше много мила и добра!!

ned

28.11.2009 Източник - БТВ

Законови промени вдигат критериите за интеграционните добавки.

Хората с увреждания ще съдят правителството, ако бъде въведен подоходен критерий за получаване на помощи. С промени в закона се предвижда интеграционни добавки да получават хората с увреждания, чийто доход на член от семейството не надхвърля 350 лева.

Освен критерият "доходи" готвените промени предвиждат добавките да преминат в Закона за социалното подпомагане. Така от "интеграционни добавки" ще станат "социални помощи". С промените не са съгласни от Центъра за психологически изследвания.

"Имаме подоходен критерий, който слагаме за възрастните хора, а не и за децата ни, което означава, че дискриминираме нашите възрастни хора. Ние сме известни с това, че сме осъдили доста министри не само в България, явно ще продължим по този механизъм", каза председателят на центъра д-р Диана Инджова.

Елисавета Петрова е сред хората с увреждания, които най-вероятно няма да получават интеграционни добавки от догодина. Причината - жената работи за 300 лева на месец, като се прибави и пенсията доходите й надхвърлят бариерата от 350.

"При нас базата на инвалидното съсловие започва от бедни, по-бедни и най-бедни, те решиха да направят икономия, ясно е че държавата има финансови проблеми, но не зная защо започнаха от нас - ужасно звучи", коментира Елисавета. Тя получава 9 лева на месец интеграционна добавка за лекарства, а й се налага да купува медикамент от чужбина за около 450 евро. В нейното положение са още хиляди хора с увреждания. Затова те настояват не само да не се въвежда доходен критерий, но и да се увеличат добавките. В Румъния например те са между 60 и 90 евро.

От социалното министерство твърдят, че промените ще доведат до по-добра целенасоченост на подкрепата за хора с увреждания. Все още не са направени изчисления дали чрез новите регламенти ще се спестят пари и колко точно.


Petia Marcheva

На 27.11.2009 г. ни пусна Марияна Изключително борбена, дръзка и откровена личност, изпълнена с много любов и доброта към хората.

Поклон пред светлата й памет.

 


ned

Източник

Всички спортисти с увреждания у нас може да бъдат включвани и избирани за № 1 на 2009 г. в анкетата “Спортист на годината”, съобщиха от “Нове АД Холдинг”.

Гласуването на спортните журналисти вече започна и ще продължи до 1 декември в интернет на www.athlete.nove.bg. Организаторите наполнят на спортните журналисти, че вота може да се осъществи само след регистрация в сайта.


Ное 27, 2009

SOS

Давид Десев Здравейте. Някой знае ли как да се свържа с асоцияцията за хора с редки заболявания? Трябва ми някакъв телефон за връзка понеже на имейл отговор едва ли ще получа.

от Нед: Давидски, ето един линк -
Информационен Център за Редки Болести и Лекарства-Сираци (ИЦРБЛС)


НачалоПредишна12345678СледващаКрай