ned Източник

Конституция на Република България

Чл. 16. Трудът се гарантира и защитава от закона.

Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.
(2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания.

Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (ЗЗРСИИ)

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2001 г.) (1) На работодател, наел на работа инвалиди с трайни увреждания, се предоставят от фонд "Професионална квалификация и безработица" средства при условия и по ред, определени със Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта.
(2) Изпълнението на задължението за създаване и поддържане на работни места по чл. 315 от кодекса на труда може да стане въз основа на договор със специализирани предприятия, кооперации и цехове за инвалиди. В този случай работодателят заплаща разходите за разкриване и поддържане на работни места.
Чл. 24. Министерският съвет приема целеви програми за стимулиране на самостоятелна стопанска дейност и самопомощ за трудова рехабилитация и заетост на инвалидите и определя реда за финансирането им.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2001 г.) Средствата по фонд "Рехабилитация и социална интеграция" се разходват за:
……….
5. финансиране на проекти и програми за професионално обучение и преквалификация на инвалиди по чл. 17, ал. 3;

Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)
преференции за работодатели, наемащи хора с увреждания

Чл. 52./ИЗМ.- ДВ, бр.26 от 2003г/
/1/ За всяко разкрито работно място, на което са наети безработни лица с трайно намалена работоспособност, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл.30а, ал. 2 за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца.
/2/ За всяко разкрито работно място за наемане на временна, сезонна или почасова работа, на което са наети безработни лица с трайно намалена работоспособност, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал.2 за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 6 месеца.
За изпълнение на програмите и мерките за насърчаване на заетостта се предоставят средства, подробно описани в чл. 30 а. За да се ползват преференциите, работодателят трябва да знае, че трябва да сключи договор по чл. 30 б.от ЗНЗ.
Правилник за прилагане на ЗНЗ
условия и ред за включване в програми и за ползване на преференции по мерки за заетост и обучение

Чл. 29. (1) Средствата по чл. 36, 37, 41, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 55 и 55а ЗНЗ се предоставят на работодателите при наемане на работа на насочени от поделение на Агенцията по заетостта (Бюро по труда) безработни лица, отговарящи на условията за включване в съответната насърчителна мярка.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят въз основа на:
1. заявка от работодателя за свободни (новооткрити) работни места;
2. писмено искане за насочване на безработни лица на работа на обявените свободни (новооткрити) работни места;
3. сключен писмен договор между поделение на Агенцията по заетостта и работодателя във връзка с ползването на средства по преференцията;
4. документ за средносписъчната численост на персонала в предприятието за последните 6 месеца - в случаите по чл. 36, ал. 1, чл. 37, 43, 50, 51, 53, 55 и 55а ЗНЗ;
5. писмена декларация за липса на изискуеми публични задължения.
(3) Работодателите носят наказателна отговорност за верността на данните в декларацията по ал. 2, т. 5.
(4) Средствата по ал. 1 се изплащат или възстановяват по определените в Националния план за действие по заетостта размери за съответната календарна година според действително отработеното през месеца време за всяко наето по трудово правоотношение лице.
(5) Обезщетението за неизползван основен платен годишен отпуск по чл. 224 от Кодекса на труда е за сметка на работодателя.

Чл. 30.
(5) При наемане на безработни лица на трудов договор по програми и мерки на непълно работно време (почасова работа) размерът на трудовото възнаграждение се определя според законоустановените работни часове за съответния месец.

Защита и запазване на заетостта
Чл. 50. (1) Работодателят може да кандидатства за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение при следните условия:
1. да няма изискуеми публични задължения;
2. да е регистриран по действащото законодателство;
3. към момента на подаване на заявките за ползване на насърчителните мерки по чл. 56, ал. 4 ЗНЗ числеността на персонала в предприятието да не е по-малка от средносписъчната численост за последните 6 месеца.
(2) Работодателят може да докаже с писмена декларация обстоятелствата по ал. 1, т. 1, като за верността им носи наказателна отговорност.
(3) Работодателят ползва насърчителни мерки за заетост и обучение по чл. 17, ал. 2, т. 4 ЗНЗ при следния ред:
1. дирекция "Бюро по труда" обявява ежемесечно на информационното табло и най-малко в две местни или регионални средства за масово осведомяване насърчителните мерки и финансовите средства, за които може да сключва договори с работодатели през следващия месец;
2. в 7-дневен срок от обявяването по т. 1 работодателят подава в дирекция "Бюро по труда" заявка за свободните работни места по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка;
3. в 3-дневен срок след изтичането на срока по т. 2 Съветът за сътрудничество обсъжда подадените заявки и предлага на директора на дирекция "Бюро по труда" списък на работодателите, с които да бъде сключен договор през съответния месец; 4. подборът на работодателите се извършва при условията на ал. 1 и по критерии, утвърдени от министъра на труда и социалната политика;
5. списъкът на одобрените работодатели се изнася на информационното табло на дирекция "Бюро по труда" не по-късно от 7 дни след изтичането на срока по т. 2;
6. директорът на дирекция "Бюро по труда" уведомява писмено Съвета за сътрудничество за сключените през месеца договори с работодатели;

Кодекс на труда
Раздел III.
Специална закрила на лицата с намалена работоспособност (Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)

Основание за трудоустрояване
Чл. 314. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия, се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи.

Работни места за трудоустрояване
Чл. 315. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., бр. 2 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от отрасъла на народното стопанство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Частта от общия брой на работниците и служителите по предходната алинея по отрасли на народното стопанство се определя от министъра на труда и социалната политика и от министъра на здравеопазването.

Специализирани предприятия за лица с намалена работоспособност (Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)
Чл. 316. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., бр. 2 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Министрите, ръководителите на другите ведомства и общинските съвети са длъжни да създават специализирани държавни (общински) предприятия, а работодателите с повече от 300 работници и служители - цехове и други звена за работа на лица с намалена работоспособност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Дейността на специализираните предприятия, цехове и звена по предходната алинея се планира и отчита отделно, а за работниците и служителите в тях се установяват специфични правила за нормиране, отчитане и заплащане на труда по ред, установен от Министерския съвет.

Трудоустрояване на работници и служители
Чл. 317. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Необходимостта от преместване на работника или служителя с намалена работоспособност на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, задължава работника или служителя да не изпълнява работата, от която се премества, а работодателя - да не го допуска до тази работа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят е длъжен да премести работника или служителя на подходяща работа съгласно предписанието на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му.
(4) (Ал. 4 отм., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) При неизпълнение на предписанието на здравните органи от работодателя той дължи на работника или служителя обезщетение по чл. 217.
Чл. 318. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

Платен годишен отпуск
Чл. 319. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни.

Трудово възнаграждение
Чл. 320. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работник или служител, който е трудоустроен по реда на този раздел, получава трудово възнаграждение за изпълняваната работа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работник или служител със загубена работоспособност под 50 на сто, който е трудоустроен за определен срок и за новата работа получава по-ниско трудово възнаграждение от възнаграждението на предишната работа, има право на парично обезщетение за разликата в трудовите възнаграждения съгласно отделен закон.

Закрила при уволнение
Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:
1. работничка или служителка, която е бременна, майка на дете до 3-годишна възраст или съпруга на лице, което отбива редовната си военна служба;
2. трудоустроен работник или служител;
3. работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;
4. работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск.
(2) В случаите по т. 2 и 3 на предходната алинея преди уволнението се взема мнението

ned
Хора в инвалидни колички подготвят истинско танцово шоу, което ще бъде показано пред бургазлии на 3 декември - Международния ден на хората с увреждания.

Проявата ще бъде финал на амбициозен проект, разработен от Национален център за социална рехабилитация. Той се финансира от Агенцията за хора с увреждания.
В рамките на проекта 10 участници, всички със затруднено придвижване,  ще посещават всяка седмица уроци в Танцова академия - Бургас, като занятията ще се водят от квалифицирани специалисти. За танцьорите на инвалидни колички е разработена и специална хореография.


ned
Хората с увреждания от Смолянско срещат трудности при намирането на работа
Източник
27 октомври 2008 | 12:05 | радио"Фокус"-Смолян
Смолян.Хората с увреждания от Смолянско срещат трудности при намирането на работа. Това каза за радио „Фокус” – Смолян Захарина Славчева председател на Съюза на инвалидите в Смолян. По нейните думи по-трудно неравностойните хора се реализират на частния пазар на труда. В община Смолян има назначени 8 човека. Според Славчева в Смолян се забелязва, че хората в неравностойно положение започват да се реализират на пазара на труда. По-трудно е приемането на хората в частният сектор. „Много хора се оплакват, че при кандидатстване на работа не се наемат”, заяви Славчева. Председателят на Съюза на инвалидите в Смолян каза още,че превозните средства не са приспособени за инвалиди.
Елена ХАДЖИЕВА

ned Източник


Разширява се кръгът на хората с увреждания, които ще говорят по-евтино по стационарен телефон.

На днешното си заседание кабинетът одобри нова методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга, според която по-евтино по домашните си телефони ще говорят вече и хората с 50 и над 50 на сто намалена трудоспособност.

До този момент това важеше само за хората с 90% намалена трудоспособност. За хората, настанени в социални и здравни заведения, правителството реши да плащат с до 95% по-малко от всички останали граждани.

Хората които, докажат пред БТК, че имат ниски доходи ще ползват пакетите услуги с цена до 70% по-ниска от стойността на същите услуги проведени извън пакета. Всеки пакет на БТК обаче ще включва определен обем селищни и/ или междуселищни разговори.


Ogneno_Siqnie Живял някога, на края на света, самотен демон. Живял той сам, сам самичък в своята пещера, там накрая на света, из ледената пустош, сам в тъмната ледена пещера. Всяка нощ излизал той, летял по света и от всеки щастлив човек крадял по някоя мечта, мечта която подържа щастието на този човек. Но не за да ги продава или да се облагодетелства от тях, той просто не можел да мечтае, сърцето му било от лед и той никога не можел да почувства красотата на една мечта, било то сбъдната или не. Един ден, но по-точно нощ, той отишъл при едно малко момиче, което живеело в сиропиталище, само, сред всичката грозота на околния свят. Демонът се изненадал, че това невинно дете, има само една единствена мечта. "Нормално е за дете да има милиони ненужни наивни мечти, който даже не осъзнава колко глупави са и ненужни!" - помислил си той, но това траело само миг, който попаднал в забрава още в последвалият го миг, когато демонът отнел тази невинна мечта от невинното създание, което лежало свито на топка в тъмното и си сънувало мечтата. Той полетял из небесата отново, върнал се в своето убежище на самотата. Там той разбрал, че единствената мечта на това дете е била "Нека някой ме обича, нека някой ми даде любовта си..." той се озадачил, но усетил просто остро пронизваща болка в леденото си сърце, не искал да запази тази мечта за себе си, той не искал любов, но не могъл да я върне вече. Чувството което усетил с цялото си фантомично тяло не бил усещал той преди, не го познавал, но и не желаел да го унищожи. Той поставил детската мечта на достойно място в своята ледена пещера. На това място, той усещал неприятна топлина, която по неизвестна за него причина, той не желаел да заличи. Минали години, в които той продължавал да краде чуждите мечти. Всяка вечер когато се прибирал, той минавал покрай детската мечта и се сещал за това дете. Всяка вечер, докато един ден... когато той се прибирал, на това място нямало нищо. Нали знаете, че мечтите на човек, умират само когато той умре. Той на момента осъзнал какво е станало и просто отминал мястото, седнал озадачен в пещерата си и за пръв път... той мислил за другите. Не за другите, а за това малко момиченце, той почувствал суровата вина изпиваща кръвта му. За пръв път той чувствал нещо различно от брутален егоизъм. Така, черният демон тихо и спокойно, потънал в мислите си, умрял сам самичък в тъмната пещера, давейки се в замръзналите си сълзи. Той осъзнал, че не може да краде чуждите мечти, те не могат да му помогнат, те помагат на хората чийто творение са...

vencislavomtatsat

Окт 25, 2008

Кундалини

vencislavomtatsat  
http://www.youtube.com/watch?v=9DrjcZ8Wbns&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=bv4nousnTY0&feature=related

http://sahajayoga-bg.org/sysubtle.htm

http://vencislavomtatsat.blog.bg/viewpost.php?id=144024

http://www.youtube.com/watch?v=J6574xJpxtU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=CSfb2nEQw3Y&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=TIONUsQiSCg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=XGvI1CDv2cw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=UhD2JJsesJ8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=OwPhfm9HL0Y&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=YrpL3ysScrE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=YK_81FXgZcc&feature=related

http://stream.sahajyog.org/default.asp?vid=1

http://www.youtube.com/watch?v=p33fxXjdRqI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=BamnF53_HgM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=RpNYZAAQ0fM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ATjaIBMXS_g&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=C_mf2PATL48&NR=1

 http://www.youtube.com/watch?v=3m-km9EBpkA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=LtA267gxonk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=cKRv-sH0884&feature=relatedvencislavomtatsat

vencislavomtatsat

Окт 25, 2008

Ah Nee Mah

vencislavomtatsat

НачалоПредишна1234567СледващаКрай