ned

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 10 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ДВ, БР. 115 ОТ 2004 Г.)

В сила от 01.06.2011 г.

Обн. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 42 се правят следните изменения:

1. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало молба-декларацията, в 7-дневен срок от издаването й. В случаите, когато помощта е отпусната, заедно със заповедта се предоставя и екземпляр на приемо-предавателния протокол по образец съгласно приложение № 14 към чл. 43а, ал. 3."

2. Алинея 6 се изменя така:

"(6) Целевата помощ за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта по ал. 3."

3. Алинея 7 се отменя.

§ 2. Член 43 се изменя така:

"Чл. 43. (1) Целевите помощи за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения или за ремонта за тях се изплащат на правоимащите лица по касов или безкасов път от Агенцията за социално подпомагане.

(2) Лицата с трайни увреждания имат право на целева помощ в размер до лимитите по чл. 40, ал. 2.

(3) Лицата, които са купили медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения във връзка с прекарано заболяване или претърпяна злополука в чужбина, както и лицата, получили от Министерството на здравеопазването разрешение за лечение в чужбина, имат право на парична компенсация в размера на лимитите по чл. 40, ал. 2.

(4) Паричната компенсация по ал. 3 се предоставя срещу платежен документ за закупеното медицинско изделие и/или помощно средство, приспособление и съоръжение, придружен с легализиран превод на български език."

§ 3. Създават се чл. 43а и 43б:

"Чл. 43а./span>. (1) Лицето с увреждане, негов законен представител или упълномощено от него лице заплаща медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, за които е отпусната целевата помощ, или за ремонта за тях на избран от тях търговец, вписан в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

(2) При предоставяне или ремонт на медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение търговецът издава фактура на името на правоимащото лице, която се подписва от него, от неговия законен представител или от упълномощено от него лице.

(3) Към фактурата по ал. 2 на правоимащите лица се предоставя фискална касова бележка, гаранционна карта за медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение и приемо-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 14.

(4) В срок до 30 дни от получаване на помощта правоимащото лице, негов законен представител или упълномощено от него лице представя в съответната дирекция "Социално подпомагане" оригиналната фактура и касова бележка за справка и прилага копие от двата документа заедно с приемо-предавателния протокол за получаване на изделието.

(5) Срокът по ал. 4 не се прилага при закупуване на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, изработени по индивидуална поръчка.

(6) При закупуване или извършване на ремонт на медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение в размер под лимитите по чл. 40, ал. 2 правоимащото лице възстановява разликата до отпуснатата целева помощ.

Чл. 43б./span>. Лицата, неизползвали целевата помощ по предназначение, възстановяват пълния размер на помощта."

§ 4. В чл. 44, т. 1 след думите "издадената заповед" се поставя запетая и се добавя "копие от фактурата, касовата бележка", а думите "предавателно-приемателен протокол" се заменят с "приемо-предавателен протокол".

§ 5. В чл. 47 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се отменя.

2. В ал. 3 думите "ал. 2" се заменят с "чл. 43а, ал. 1".

3. В ал. 4 думите "предавателно-приемателни протоколи" се заменят с "приемо-предавателни протоколи".

§ 6. Приложение № 8 към чл. 42, ал. 1 и 7 се изменя така:

"Приложение № 8 към чл. 42, ал. 1

ИЗТОЧНИК

Общо Коментари (2)Add Comment
dido1985
...
написан от dido1985, май 28, 2011
тоест нищо ново !
dido1985
...
написан от dido1985, май 28, 2011

(3) Лицата, които са купили медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения във връзка с прекарано заболяване или претърпяна злополука в чужбина, както и лицата, получили от Министерството на здравеопазването разрешение за лечение в чужбина, имат право на парична компенсация в размера на лимитите по чл. 40, ал. 2.

Това следва да означава, ако си закупим количка или друго ТПС от чужбина е предоставим фактура или карта за гаранция може да получим пари от държавата в рамките на лимита определен за съответното ТПС, без да се налага да сме обвързани с конкретен български дистрибутор!
Остава въпросът, кой ще осъществява поддръжката у нас?!

Оставете коментар
Трябва да влезете в сайта като потребител, за да коментирате. Моля регистрирайте се, ако все още нямате профил.

busy