Здравейте, Гост
Username Password: Remember me

25.06.2018 Възможности,права с ТЕЛК50%,над50%
(1 разглеждат) (1) Guest
 • Page:
 • 1
 • 2

TOPIC: 25.06.2018 Възможности,права с ТЕЛК50%,над50%

Re: 08.02.2015 Възможности,права с ТЕЛК50%,над50% 3 years ago #3642

Нееееее, не ме одобриха. Отговориха ми че съм написал че най-подходящи за изкупуване на основната суровина са месеците май, юни и юли а пък съм щял да работя през цялата година, и това било грешно.
Как то да е ще кандидатствам отново тази година.
Какво по точно ти трябва като инфо?
Моята разработка беше за Микро предприятие за преработка на натурален мед и медни миксове, а твоята идея каква е?

Re: 08.02.2015 Възможности,права с ТЕЛК50%,над50% 3 years ago #3644

 • etvoev
 • Офлайн
 • Gold Boarder
 • Помощни средства за хора с увреждания
 • Posts: 189
 • Karma: 2
Накратко

Важно! За да успеете и проекта ви да бъде приет

Подготовка. Преди да кандидатствате.

Тези проекти се обявяват и финансират вече няколко години. Ако можете използвайте времето преди обявлението, за да подготвите успеха на идеята си.

1. Прочетете внимателно обявлението. Трябва да се спази срока за кандидатстване.

2. Трябва да подготвите проекта си съобразен с изискванията на Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/.
В тази методика подробно са указани изискванията. Всяко неспазване на тези изисквания ви дисквалифицира и труда ви отива напразно.

3. Не всяка ваша идея за проекта представлява интерес за агенцията която финансира проектите. Тези проекти имат определени цели за постигане, които не зависят от вашите желания, но ако вие се съобразите с тях вероятността ви за успех се увеличава.

Какво ви препоръчвам?

Ако вече имате идеята за вашия проект, поискайте консултация от агенцията.

Като хора с увреждания/ТЕЛК над 50%-едно от изискванията!/ вие сте в правото си да поискате консултация
Искането на консултация става с предварително ...
Какво трябва да имате предвид?... Подробностите на страница Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни
Потребители казали Благодаря: evtimov@abv.bg

Re: 08.02.2015 Възможности,права с ТЕЛК50%,над50% 3 years ago #3645

 • бител
 • Офлайн
 • Junior Boarder
 • Posts: 22
 • Karma: 0
evtimov@abv.bg wrote:
Нееееее, не ме одобриха. Отговориха ми че съм написал че най-подходящи за изкупуване на основната суровина са месеците май, юни и юли а пък съм щял да работя през цялата година, и това било грешно.
Как то да е ще кандидатствам отново тази година.
Какво по точно ти трябва като инфо?
Моята разработка беше за Микро предприятие за преработка на натурален мед и медни миксове, а твоята идея каква е?
аз имам зеленчукопроизводство и ми трябва помощ за семена,торове,препарати но не съм фирма-също тъй искам парник да вдигна с отопление и ми трябват пари за това

може ли да ми покажеш новите ти сметки в Финансов отчет за изпълнение на дейностите включени в Раздел 1 – Приложение 9тия документи попълнени

мерси-срока до 07.03. тече

Re: 08.02.2015 Възможности,права с ТЕЛК50%,над50% 3 years ago #3646

Според мен това е НЕДОПУСТИМ проект за разглеждане-може и да греша!
Има на страницата на АХУ списък с недопустими дейности и всички селско стопански дейности са извън онези, които ще ги финансират!
След като съм готов със финансовия отчет ще го постна.
На следния линк са посочени дейностите, които НЕ подлежат на финансиране: ahu.mlsp.government.bg/portal/page/4
Ти с твоя проект там ли си?

Re: 28.01.2016 Възможности,права с ТЕЛК50%,над50% 3 years ago #3647

 • бител
 • Офлайн
 • Junior Boarder
 • Posts: 22
 • Karma: 0
за начало ето изискванията на Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/

Чл. 19. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава методика за финансиране на проекти по програмите, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания, по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.

(2) Методиката по ал. 1 съдържа реда, специфичните условия за кандидатстване, критериите за оценяване и класиране на постъпилите проекти и механизма за финансиране.

(3) Хората с увреждания могат да кандидатстват за ползване на средства по ал. 1, ако отговарят на следните общи условия:

1. да не ползват преференции по чл. 49 и 49а от Закона за насърчаване на заетостта, за което лицата подават писмена декларация;

2. да нямат изискуеми публични задължения.

(4) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед открива конкурсната процедура за кандидатстване с проекти и определя състава на комисията за оценка и класиране на постъпилите проекти.

(5) Допуснатите и недопуснатите за оценка проекти се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания в срок до 14 дни след изтичане на срока за кандидатстване.

(6) За всяко заседание на комисията по ал. 4 се изготвя протокол, който се подписва от председателя и членовете й.

(7) Комисията предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания класирането на допуснатите проекти.

(8) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед утвърждава окончателното класиране на допуснатите проекти.

(9) Заповедите по ал. 5 и 8 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението им.

(10) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания сключва с лицата с класирани и одобрени за финансиране проекти договори, въз основа на които се отпускат финансовите средства.

(11) Агенцията за хората с увреждания осъществява наблюдение и контрол по изпълнението на проектите по ал. 10.


после това
В чл. 1 на цитирания Регламент, третиращ прилагането на минималната помощ, са посочени изключенията, при които правилото за минимална помощ не се прилага, т.е. финансирания на предприятия и дейности от страна на Агенцията за хората с увреждания не се осъществява. Тези предприятия и дейности са както следва:
1. Помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност в отрасъл “рибарство и аквакултури”.
2. Помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в приложение I от договора за създаване на ЕО /виж по-надолу/.
3. Помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност по преработка и реализация на селскостопански продукти, посочени в същото приложение I, в следните случаи:
а/ когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на продуктите, които биват изкупувани от производителите или предлагани на пазара от съответните предпиятия.
б/ когато условие за предоставяне на помощта е същата да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.
4. Помощите за дейностите, свързани с износ за трети страни или държави-членки, по-конкретно – помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторски мрежи или с други текущи разходи по експортната дейност.
5. Помощите, поставени в зависимост от използването на местни вместо вносни стоки.
6. Помощите, предоставяни на предприятията, осъществяващи дейност в отрасъл “въгледобив”.
7. Помощите за придобиване на товарни автомобили, предоставяни на предприятията, които осъществяват сухопътни превози на товари за други лица или срещу възнаграждение.
8. Помощите за предприятия в затруднение.
2. ОПИСАНИЕ НА СТОКИТЕ
Глава 1 Живи животни
Глава 2 Месо и карантия
Глава 3 Риба, ракообразни и мекотели
Глава 4 Млечни продукти; яйца от птици; натудален^пчеяен мед
Глава 5
05.04 черва, мехури и стомаси на животни (с изключение на риба), цели или части от тях
05.15 животински продукти неуточнени или невключени другаде; мъртви животни в съответствие с Глава 1 и Глава 3, неподходящи за човешка консумация
Глава 6 Живи дървета и други растения;
Глава 7 Зеленчуци за ядене и някои корени и грудки
Глава 8 Плодове и орехи за ядене; кори от пъпеши или цитрусови плодове
Глава 9 Кафе, чай и подправки, без мате (тарифна позиция номер 09.03)
Глава 10 Зърнени продукти
Глава 11 Продукти на мелничарската промишленост; малц; нишестени продукти; глутен; инулин
Глава 12 Маслодайни семена и маслодайни плодове; различни видове зърнени храни, семена и плодове; индустриални и медицински растения; слама и фураж
Глава 13
от 13.03 пектин
Глава 15
15.1 сланина и друга топена свинска мас; мас от домашни птици
15.2 нестопена мас от волове, овце или кози; лой включително "от първа ръка";
15.3 стеарин от сланина, маслен стеарин и стеарин от лой; масло от сланина, от
мазнина и лой, неемулирано, без примеси или без приготовление
15.4 мазнини и масло от риба и морски бозайници, дори и рафинирани
15.07 готови зеленчукови масла, течни или твърди, сурови, рафинирани или пречистени
15.12 животински или растителни мазнини и масла, хидрирани, дори рафинирани,
но необработвани
15.13 маргарин, заместители на сланина и други приготвени мазнини за ядене
15.17 отпадъчни продукти, получени от обработката на мазнини или на
животински, или растителен восък
16 Изделия от месо, риба, ракообразни и мекотели
Глава 17
17.01 цвеклова захар, захар от захарна тръстика, на кристали
17.02 други видове захар; захарен сироп, изкуствен мед (смесен или не с
естествен); карамел
17.03 меласи, обезцветени или не
17.05* ароматизирани или оцветени захари, сиропи и меласи (включително и ванилови и ванилирани захари), но без плодови сокове, съдържащи в добавка захар в каквото и да е количество
Глава 18
18.1 какаови зърна, цели или начупени, сурови или печени
18.2 какаови шушулки, обвивки, люспи и остатъци
Глава 20 Изделия от зеленчуци, растения за супа, плодове или други растения или части от растения Глава 22
22.4 гроздова мъст, в процес на ферментация или в процес на задържане на
ферментацията по друг начин, освен чрез прибавяне на алкохол
22.5 вино от прясно грозде; гроздова мъст, чиято ферментация е в процес на
задържане чрез прибавяне на алкохол (в това число мъст)
22.07 сайдер, сок от круши, медовина и други ферментирали напитки
предишна 22.08*
предишна 22.09* етилов алкохол с или без непроменени свойства, с каквато
и да е сила, получен от селскостопански продукти, посочени в Приложение първо от договора, с изключение на ракии, ликьори и други спиртни напитки и сложни алкохолни субстанции (познати като "концентрати") за производство на напитки
22.10*хранителни оцет и заместители на оцет
Глава 23 Остатъци и отпадъчни продукти на хранително вкусовата промишленост; приготвени храни за животни
Глава 24
24.01 непреработен тютюн, тютюневи отпадъци
Глава 45
45.01 естествен корк, необработен, натрошен, гранулиран или смлян; отпадъчен корк
Глава 54
54.01 лен, суров или обработен, но без преден; ленени кълчища и остатъци (включително накъсани или нарязани парцали)
Глава 57
57.01 естествен коноп (СаппаЬ1з заг1уа), суров или обработен, но не преден; кълчища и остатъци от естествен коноп (включително накъсани или нарязани парцали)


да-май ще ми трябва консултация към какво да се насоча и търсих списъци с одобрени и финансирани проекти но само фирми има тук с непонятни съкращения

виж Глава 4 Млечни продукти; яйца от птици; натудален^пчеяен мед дали за туй не си отхвърлен........а аз освен изработка на сайтове и подобни за ъпгрейд;хостинг,домейни-ама иска фирма...
Last Edit: 3 years ago от бител.

Re: 28.01.2016 Възможности,права с ТЕЛК50%,над50% 3 years ago #3648

Амииии, така е!
Моят съвет е още днес да поискаш през сайта на АХУ в дискусиите да ти отговорят дали ако отговаряш на другите условия биха ти финансирали проект за оранжерии.
Аз така направих и ми отговориха че ако пакетирам пчелен мед то проекта е приемлив за разглеждане от експертите там, НО ако произвеждам мед то това било селскостопанска дейност.
Съгласен съм с АХУ-то, щото пчелина е животновъден обект според законодателството ни и е селско стопанска дейност.
Малко ми е гадно щото ако направя проект за кучешки хотел, например и отглеждам кучета за продажба то това не е селско стопанска дейност ама.....както и да е, всеки работи по разписани правила.

В интерес на истината много бързо и коректно отговарят от АХУ-то на зададен въпрос.

Това е от мен-ще се включа като се поясни малко въпроса за допустим или недопустим е проекта.

Поздрави
Жоро
Потребители казали Благодаря: бител

Re: 28.01.2016 Възможности,права с ТЕЛК50%,над50% 3 years ago #3649

 • бител
 • Офлайн
 • Junior Boarder
 • Posts: 22
 • Karma: 0
Ако аз произвеждам зеленчука, субсидия не може да ми бъде отпусната. Ако само ги продавам, като ги изкупувам от производители, или си ги събирам сам, може да ми бъде отпусната субсидия, без да ми се дават средства за стартов оборотен капитал. тоест леля ми го произвежда,а аз искам пари за помещение,ремонт;счетоводство,каса,кантар;четец;стока;фирма;работници
Last Edit: 3 years ago от бител.

Re: 28.01.2016 Възможности,права с ТЕЛК50%,над50% 3 years ago #3650

Извинете но няма какво да добавя-отново апелирам да се свържете с АХУ-експертите са отзивчиви и ще Ви дадат нужната информация.
Аз имам право след като отстраня забележките да кандидатствам със същия проект още веднъж.
Поздрави
Г.Евтимов

Re: 28.01.2016 Възможности,права с ТЕЛК50%,над50% 3 years ago #3651

 • бител
 • Офлайн
 • Junior Boarder
 • Posts: 22
 • Karma: 0
мерси

тукправят проекти ще питам и тях

Физически лица с решение на ТЕЛК с процент на инвалидност - 50 и над 50
Действаща еднолична фирма /ЕТ или ЕООД/, управлявана от лице с решение на ТЕЛК с 50 и над 50% инвалидност и годишни приходи от дейността не повече от 50 000 лева
Недействаща еднолична фирма /ЕТ или ЕООД/, управлявана от лице с 50 и над 50 % инвалидност

2. Кандидатите не трябва да имат забрана за упражняване на всякакъв труд или на труд, който ще бъде упражняван по проекта.

3. Кандидатите трябва да имат само едно учредено предприятие.

4. Кандидатства се за сума до 20 000 лева. Ако проектът изисква по-голяма инвестиция, кандидатът участва със свои средства.

5. Субсидията може да се използва за:

Учредяване на фирма
Обучителен курс – до 8 % от субсидията, за която се кандидатства, т.е. максимално 1 600 лв.
Строително-ремонтни дейности - до 20% от субсидията, за която се кандидатства, т.е. максимално 4 000 лева
Закупуване на сграда – максимално до 5 500 лева
Оборудване
Закупуване на автомобил - ако кандидатът притежава свидетелство за управление на МПС или по проекта наеме правоспособно за това лице
Стартов оборотен капитал - /материали, стоки/ - до 15 % от субсидията, за която се кандидатства, т.е. максимално 3 000 лв.

6. Кандидатът трябва да притежава умения и квалификация да упражнява дейността, която ще се финансира, което се доказва с дипломи, сертификати, трудова книжка и др.

7. Кандидатът може да работи сам, може да наема и друг персонал, но основната, управленската дейност се извършва от него. Когато кандидатства действащо предприятие новонаетият допълнителен персонал не може да превишава действащия към момента на кандидатстване.

8. С един и същ проект може да се кандидатства два пъти, ако евентуално при първия конкурс не се спечели, може да се кандидатства отново след коригиране на забележките на комисията, оценяваща проекта. Проекти от сферата на селското стопанство не се финансират.

9. Отпуснатите средства по спечелен проект се усвояват за 4 месеца, след което започва същинската дейност на фирмата.

10. Спечелилият проект се наблюдава от агенцията в продължение на 3 години.

11. Кандидати-лица или фирми, които имат публични задължения не се допускат до участие в конкурса, както и такива, чиито годишни приходи от основна (оперативна) дейност са повече от 50 000 лв.

Такса: 500 лв
Комисионна: 7% от сумата, за която се кандидатства

цеко
Last Edit: 3 years ago от бител.

Re: 28.01.2016 Възможности,права с ТЕЛК50%,над50% 3 years ago #3652

Не плащай и сам можеш да се справиш
просто позвъни и ги чуй какво ще кажат от агенцията
дори има и специално писмо на сайта на агенцията, че не са делегирали никому права да пишат проекти!
поздрави
Потребители казали Благодаря: бител

Re: 28.01.2016 Възможности,права с ТЕЛК50%,над50% 3 years ago #3656

 • бител
 • Офлайн
 • Junior Boarder
 • Posts: 22
 • Karma: 0
ами добре казваш да опитам сам- тук отговарят от тях и ги питах,но можеш ли да сканираш документите си като пример за попълването им и да ги качиш тук
Кандидатстването се извършва с представянето на разработен проект и комплект документи
Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител .

мерси

ПРОЕКТА Е НЕЩО ТАКОВА

basaga.org/basaga_files/peanut/gamerule.html
Last Edit: 3 years ago от бител.

Re: 28.01.2016 Възможности,права с ТЕЛК50%,над50% 3 years ago #3670

 • Nat
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 1
 • Karma: 0
Здравейте!
Аз също се опитвам да разработя проект и да кандидатствам за финансиране. Искам да попитам относно офертите - трябва ли да са заверени с подпис и печат от фирмата, която оферира? Може ли да се използва информация за цени, поместена в интернет сайтове? Ако дейността е търговия на дребно, как се определя за колко пари ще заредиш стока, защото то може и за 2000 и за 20 000 лв. За дребни разходи като канцеларски материали, които също трябва да опишеш в бюджета, трябват ли пак три оферти за една касова лента примерно? И куп други неясни неща, но за тях - после.

Re: 08.02.2015 Възможности,права с ТЕЛК50%,над50% 11 months ago #3766

 • etvoev
 • Офлайн
 • Gold Boarder
 • Помощни средства за хора с увреждания
 • Posts: 189
 • Karma: 2

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Максимален размер на субсидията – 20 000 лева

Актуална обява със срок до 26 април 2018. Субсидията – 20 000 лева. Не е кредит!

20.03.2018 Обява
 • Page:
 • 1
 • 2
Модератори: venko1978
Time to create page: 0.45 seconds