Здравейте, Гост
Username Password: Remember me

Пенсии, добавки и др. плащания - Въпроси и отговори
(1 разглеждат) (1) Guest
 • Page:
 • 1

TOPIC: Пенсии, добавки и др. плащания - Въпроси и отговори

Пенсии, добавки и др. плащания - Въпроси и отговори 5 years, 8 months ago #2668

 • ned
 • Офлайн
 • Administrator
 • Posts: 330
 • Karma: 9
Приятели, тук може да добавяте информация свързана с пенсиите, добавките и други социални плащания.
А също и да се опитаме да отговорим взаимно на въпросите, които ни касаят и са свързани с темата.
Last Edit: 5 years, 8 months ago от ned.
Потребители казали Благодаря: megi_mp, Мари61, vantara

Re: Пенсии, надбавки,добавки и др.- Въпроси и отговори 5 years, 8 months ago #2669

 • ned
 • Офлайн
 • Administrator
 • Posts: 330
 • Karma: 9
Пенсии за инвалидност

Кога лицата имат право на пенсия за инвалидност?

Лицата имат право на пенсия за инвалидност, когато са загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или за продължително време.

Пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност /вид и степен на увреждане.

Правото на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – от датата на заявлението по чл. 94 от КСО.

Пенсията за инвалидност се отпуска за срока на инвалидността.

Пенсиите за инвалидност на лицата, навършили възрастта по чл. 68 от КСО, се отпускат пожизнено.1. Пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

Какви са условията за придобиване на право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване?

Осигурените придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността си и имат осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – до датата на заявлението по чл. 94 от КСО, както следва:

до 20-годишна възраст и за слепите по рождение и на ослепелите преди постъпването им на работа – независимо от продължителността на осигурителния стаж;
до 25-годишна възраст – една година;
до 30-годишна възраст – 3 години;
над 30-годишна възраст – 5 години.
Инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до постъпване на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при една година осигурителен стаж.

Пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Как се определя размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване?

Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж.

Когато към датата на инвалидизирането осигуреното лице е на възраст, по-ниска от възрастта по чл. 68, разликата между възрастта му, но не по-рано от навършване на 16 години, и възрастта по чл. 68 се признава за осигурителен стаж. При определяне на пенсията признатото време и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж се умножават с коефициент, според степента на трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане на лицето, както следва:

над 90 на сто – 0,9;
от 71 до 90 на сто – 0,7;
от 50 до 70,99 на сто – 0,5.
Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване не може да бъде по-малък, според степента на трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане, както следва:

над 90 на сто – 115 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;

от 71 до 90 на сто – 105 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;

от 50 до 70,99 на сто – 85 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

(Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст е 136,08 лв. за периода от 01.01.2012 г. до 30.05.2012 г., 145 лв. от 01.06.2012 г. до 31.03.2013 г. и 150 лв. от 01.04.2013 г.)

Как се определя доходът и индивидуалният коефициент за изчисляване на пенсията за инвалидност поради общо заболяване?

Доходът, от който се изчислява размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя като средномесечният осигурителен доход за страната по чл. 70, ал. 2 се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.
Индивидуалният коефициент за изчисляване на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя по реда на чл. 70, ал. 3 - 6 до датата на пенсионирането.


2. Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.

Какви са условията за придобиване на право на пенсия поради трудова злополука и професионална болест?

Осигурените, загубили 50 или над 50 на сто от работоспособността си поради трудова злополука или професионална болест, имат право на пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, независимо от продължителността на осигурителния стаж.

Как се определя размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест?

- Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест се определя като средномесечният осигурителен доход за страната по чл. 70, ал. 2 се умножи по индивидуалния коефициент, изчислен по реда на чл. 70, ал. 3 - 6 КСО до датата на пенсионирането и по следните коефициенти, според степента на трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане:

над 90 на сто – 0,40;
от 71 до 90 на сто – 0,35;
от 50 до 70,99 на сто – 0,30.
- Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест не може да бъде по-малък, според степента на трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане, както следва:

над 90 на сто – 125 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;

от 71 до 90 на сто – 115 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;

от 50 до 70,99 на сто – 100 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

- Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест не може да бъде по-малък от размера, изчислен като за пенсия за инвалидност поради общо заболяване.3. Пенсии за гражданска инвалидност.

Кои лица имат право на пенсия за гражданска инвалидност?

Право на пенсия за гражданска инвалидност имат лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или пострадали:

при изпълнение на граждански дълг;
случайно от органите на властта при изпълнение на служебни задачи на тези органи.
Документът, удостоверяващ обстоятелството по т.1 се съставя от кмета или от упълномощено от него длъжностно лице.

Документът, удостоверяващ обстоятелството по т.2 се съставя от кмета или от ръководителя на учреждението, в което служи органът на властта, причинил страданието.

Как се определя размерът на пенсията за гражданска инвалидност?

Размерът на пенсиите за гражданска инвалидност се определя в процент от социалната пенсия за старост, както следва:

за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто - 150 на сто;
за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто - 140 на сто;
за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто - 115 на сто.
На лицата, които са били осигурени за всички осигурени социални рискове или само за трудова злополука или професионална болест, пенсията се изчислява по реда, установен за пенсиите за трудова злополука или професионална болест, ако това е по-благоприятно за тях.3. Пенсии за военна инвалидност.

Кога се отпуска пенсия за военна инвалидност?

1. Право на пенсия за военна инвалидност имат лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или са пострадали през време или по повод на:

наборната военна служба;
службата в запаса или в резерва.
2. Право на пенсия за военна инвалидност имат и лицата, пострадали при оказване съдействие на въоръжените сили.

Пострадали по смисъла на т. 1 и 2 се считат и загиналите и безследно изчезналите.

Как се определя размерът на пенсията за военна инвалидност?

Размерът на пенсията за военна инвалидност може да се определи по два начина.

Първи случай - пенсията се определя в процент от социалната пенсия за старост в определен табличен размер в зависимост от процента загубена работоспособност и военния чин на лицето, като:

1) за редници и сержанти:

с над 90 на сто намалена работоспособност - 150 на сто от социалната пенсия за старост;
с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто - 140 на сто от социалната пенсия за старост;
с намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто - 115 на сто от социалната пенсия за старост.
2) за офицери:

с над 90 на сто намалена работоспособност - 160 на сто от социалната пенсия за старост;
с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто - 150 на сто от социалната пенсия за старост;
с намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто - 120 на сто от социалната пенсия за старост.
Втори случай, когато лицата са били осигурени за всички осигурени социални рискове или само за трудова злополука или професионална болест преди постъпването им на наборна служба или на служба в запаса, размерът на пенсията за военна инвалидност се определя както при пенсията за трудова злополука или професионална болест, ако това е по-благоприятно за тях. В този случай при определяне размера на пенсията, оказват влияние годините осигурителен стаж и дохода, върху които са правени осигурителни вноски.

http://www.noi.bg/pensions/grantpensions/422-pi
Last Edit: 5 years, 8 months ago от ned.
Потребители казали Благодаря: viki i mama

Re: Пенсии, надбавки,добавки и др.- Въпроси и отговори 5 years, 8 months ago #2671

 • ned
 • Офлайн
 • Administrator
 • Posts: 330
 • Karma: 9
Условия за получаване на повече от една пенсия

Кодексът за социално осигуряване е основния нормативен акт в който са уредени условията за получаването на повече от една пенсия. Когато лицата отговарят на изискванията за отпускане на различни видове пенсии, те могат да се получават при условията на чл. 101 от КСО.

Съгласно чл. 101, ал. 1 от кодекса не могат да се получават едновременно следните пенсии:

Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст;
Лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
Лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
Социална пенсия за старост и персонална пенсия с друг вид пенсия.
На основание чл. 101, ал. 3а от КСО при право на повече от една пенсия се получава по избор една от пенсиите в пълен размер /пенсията с по-голям размер/ и 50 на сто от останалите видове пенсии.

Съгласно чл. 101, ал. 3а, когато една от пенсиите е социална пенсия за инвалидност, тя се изплаща в размер 25 на сто към останалите пенсии.

В чл. 101, ал. 4 от КСО е предвидено, че военноинвалидите при навършване на възрастта по чл. 68 получават пълния размер на определените им две пенсии – пенсия за военна инвалидност и пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Съгласно чл. 101, ал. 5 от кодекса при отпускане на наследствена пенсия на наследници на военноинвалид, който е получавал или е имал право на двете пенсии по чл. 101, ал. 4 от кодекса в пълен размер, за основа се взема пълния размер на двете пенсии.

Съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 6 от КСО родителите не могат да получават едновременно лична и наследствена пенсия, с изключение на родителите на лица починали по време на наборна военна служба. Ето защо в случаите, когато родителите имат право както на наследствена пенсия, така и на лична пенсия, им се изплаща по-благоприятната по размер пенсия.

На основание чл. 101, ал. 7 от кодекса родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба получават в пълен размер личната си пенсия и наследствената пенсия за военна инвалидност.

Съгласно разпоредбата на чл. 84, ал. 3 от КСО, добавката по чл. 84 от КСО от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалия съпруг/съпруга не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

Въз основа на посочените разпоредби, например могат да се получават едновременно следните пенсии:

Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест. По-голямата по размер пенсия се изпраща в пълен размер, а втората в размер 50 на сто;
Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за военна инвалидност. По-голямата по размер пенсия се изпраща в пълен размер, а втората в размер 50 на сто. При навършване на възрастта по чл. 68 от КСО и двете пенсии се получават в пълен размер;
Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за гражданска инвалидност. По-голямата по размер пенсия се изпраща в пълен размер, а втората в размер 50 на сто.
Ако лицето има определен процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто към пенсията или към сбора от пенсиите се изплаща и социална пенсия за инвалидност, която е в размер 25 на сто.

Ако пенсионерът има дете, починало по време на наборна военна служба, към личните му пенсии се следва и наследствена пенсия за военна инвалидност, като в този случай наследствената пенсия за военна инвалидност се получава в пълен размер, определен по реда на чл. 81 от КСО.

Към посочените по-горе варианти от пенсии може да се получава наследствена пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионално заболяване, от починал съпруг (или наследствена пенсия за военна инвалидност или наследствена пенсия за гражданска инвалидност от починал съпруг, ако е отпусната по отменения Закон за пенсиите). Наследствената пенсия се изплаща в размер 50 на сто към останалите пенсии.

Ако изплащания размер на наследствена пенсия е по-неблагоприятен от размера на добавката по чл. 84 от КСО, към сбора от пенсиите се изплаща добавка по чл. 84 от кодекса.

Ако починалият съпруг/съпруга е получавал няколко пенсии добавката се определя в размер 26,5 на сто от сбора от пенсиите, които е получавал починалия съпруг.

Към сбора от следващите се на лицето пенсии могат да се изплащат добавки, които се отпускат въз основа на разпоредби на КСО или на основание други закони и нормативни актове.
Last Edit: 5 years, 8 months ago от ned.

Re: Пенсии, надбавки,добавки и др.- Въпроси и отговори 4 years, 10 months ago #3065

 • ned
 • Офлайн
 • Administrator
 • Posts: 330
 • Karma: 9
Отпускане на пенсия за инвалидност

Осигурените лица имат право на пенсия за инвалидност, когато са загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или за продължително време. Пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност. Пенсиите за инвалидност са за общо заболяване и за трудова злополука или професионална болест.

Необходими документи:

Подава се молба заявление по образец УП-1 до териториалното поделение на Националния осигурителен институт;
Прилагат се документи за осигурителен (трудов) стаж - трудова книжка и/или осигурителна книжка и/или удостоверение за трудов стаж УП-3 до датата на инвалидизирането;
Прилагат се документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за последните три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 01.01.1997 и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на пенсионирането – УП-2. За времето от 01.01.2000 се вписва годишното брутно трудово възнаграждение или доходът, върху който са внесени осигурителни вноски.
Експертно решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на националната експертна лекарска комисия (НЕЛК);
В двумесечен срок за пенсионера се изготвя препис от пенсионното разпореждане за отпуснатата пенсия за осигурителен стаж и възраст, където се посочват видът и основанието за отпускане на пенсията, началната дата, от която започва изплащането й.

Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи се правят от страна на заинтересованите лица и органи както следва:

срещу решенията на лекуващия лекар – пред лекарската консултативна комисия;
срещу решенията на лекарската консултативна комисия – в 14 дневен срок от получаването им пред териториалната експертна лекарска комисия;
срещу решенията на пред териториалната експертна лекарска комисия – в 14 дневен срок от получаването им пред Националната експертна лекарска комисия;
срещу решенията на НЕЛК – пред Софийски градски съд по Закона за административното производство.

econ.bg/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D...82_l.l_i.126342.html

Re: Пенсии, добавки и др. плащания - Въпроси и отговори 4 years, 2 months ago #3380

Въпросът ми е свързан с това дали може да изплащат интеграционните добавки по банков път независимо от това с коя банка работят "Социални грижи"? Конкретно в моя случай аз получавам пенсията си по банков път,а интиграционната добавка също само че в друга банка,с която социалните работят. Възможно ли е и интеграционната добавка да я получавам от банката,в която получавам и пенсията си? Какъв е редът и какво се прави?
Потребители казали Благодаря: ned

Re: Пенсии, добавки и др. плащания - Въпроси и отговори 4 years, 2 months ago #3382

 • ned
 • Офлайн
 • Administrator
 • Posts: 330
 • Karma: 9
Зорница Войничанска wrote:
Въпросът ми е свързан с това дали може да изплащат интеграционните добавки по банков път независимо от това с коя банка работят "Социални грижи"? Конкретно в моя случай аз получавам пенсията си по банков път,а интиграционната добавка също само че в друга банка,с която социалните работят. Възможно ли е и интеграционната добавка да я получавам от банката,в която получавам и пенсията си? Какъв е редът и какво се прави?


Според мен е възможно. Мисля че се подава молба в социалните и се посочва банковата сметка за получаването. Но най-добре да питаш при тях.
Потребители казали Благодаря: Зорница Войничанска

Re: Пенсии, добавки и др. плащания - Въпроси и отговори 4 years, 2 months ago #3383

 • dianna_68
Да можеш. Отиваш в банката, в която ти е пенсията и искаш бележка за банковата си сметка. След като я вземеш от банката я носиш в социални грижи.
Last Edit: 4 years, 2 months ago от .

Re: Пенсии, добавки и др. плащания - Въпроси и отговори 4 years, 1 month ago #3405

Четох във вестник "Над 55" за всички видове добавки и социални плащания. Всички както са по реда предвидени по закон ги вземам и аз. Има и добавка за обучение. Аз тази добавка от всички други не получавам макар да съм ученичка. На добавка за обучение кой има право и на какви условия трябва да се отговаря,за да я получава човек?
Потребители казали Благодаря: ned

Re: Пенсии, добавки и др. плащания - Въпроси и отговори 4 years ago #3420

 • ned
 • Офлайн
 • Administrator
 • Posts: 330
 • Karma: 9
От 2015 г. се отменя втората инвалидна пенсия!

"Правителството пристъпва към рязка стъпка по отношение на инвалидните пенсии. От 2015 г. се отменя втората инвалидна пенсия, която е в размер на 25% от социалната пенсия за инвалидност и се дава на пенсионери с над 70% неработоспособност.
Това бе идея на консултативния съвет в служебния кабинет, а мотивът е, че втората пенсия за инвалидност не е свързана с осигурителния принос. Финансовият ефект от отпадането на втората пенсия не е особено голям - за 2015 г. ще се спестят 7.3 млн. лв., а до 2017 г. - още 55 млн. лв."


ВАЖНО: Тази промяна ще се отнася само за бъдещи периоди. Пенсиите за инвалидност като втора пенсия, отпуснати до влизането в сила на новия регламент, ще продължат да се изплащат, както досега.

Re: Пенсии, добавки и др. плащания - Въпроси и отговори 4 years ago #3434

По повод на това,че на много хора изтича пет годишния срок за социална оценка въз основа на която се изплащат интеграционните добавки Ви моля да ми разясните какви нови документи се подават и социален работник ли ги попълва или се попълват саморъчно? И нещо друг,след като започне новият пет годишен срок да тече,ако през това време се преместя в друг град и на друг адрес как може да си получавам тези пари?

Re: Пенсии, добавки и др. плащания - Въпроси и отговори 3 years, 9 months ago #3489

 • pe_bonev
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 4
 • Karma: 0
Направи ми впечатление,че когато се отпуснаха Коледните добавки за пенсионерите - при хората с увреждания с 1 гр. с чуж.помощ - чуждата помощ не бе приспадната от пенсията - така голяма част от хората с увреждания бяха лишени от добавките. Според наредбата на Социалното Министерство - при отпускане на помощни - чуждата помощ се приспада - Пример - ако лицето Х получава 300 лв. - като се приспадне чуждата помощ,която е 90 лв. в момента - реалният размер на пенсията е 210 лв. - просто и логично! Защо се получи това разминаване - никой от ощетените хора с увреждания - не получи обяснение?

Re: Пенсии, добавки и др. плащания - Въпроси и отговори 3 years, 9 months ago #3490

Бих искала да попитам нещо,по отношение за пенсиите. Имам лична пенсия за инвалидност и вземам добавка за чужда помощ,ако един ден стана самостоятелна ще може ли да получавам и пенсията си и добавката за чужда помощ? По настоящем живея с майка си и имаме спорове,че едва ли не добавката за чужда помощ се дава само за нея,като мой придружител. В момента съм процес на прохождане и дай боже да проходя и сама,но ме интересува майка ми има ли право да претендира за тази добавка за чужда помощ след като проходя и стана независима? Моля Ви да разясните!

Re: Пенсии, добавки и др. плащания - Въпроси и отговори 3 years, 9 months ago #3492

 • pe_bonev
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 4
 • Karma: 0
Уважаема Зорница - Добавката чужда помощ, се отпуска само когато лицето има инвалидна пенсия - 1 група с чужда помощ - тази добавка се получава само докато имаш тази група инвалидност! Според указанията на Социалното Министерство - тази добавка се отпуска - защото когато даденото лице, живее съвсем само -/ без всякакви близки и роднини около себе си, които да се грижат за него /- да може да наеме чужд човек да се гриже за него / по часово / и съответно да му заплаща с тази добавка,положеният труд. А когато липсва тази ситуация - добавката - е вид винансова помощ към пенсията на лицето,което е получава. Тази добавка,може да бъде отменена или спряна да се отпуска - само с рещение на Социалното Министерство.Добавката се получава от лицето,което има инвалидна пенсия 1 група с чужда помощ - друго лице освен него - не може да е получава! Когато лицето,което е придружител и е от семейството /като баща или майка - съпруг или съпруга - брат или сестра /- те имат моралното задължение да се грижат за своя роднина - а добавката да се изразходва за нуждите на лицето с увреждане - ако желаят да получават заплащане, за положените им грижи - да подадът документи в социалните служби и станат Личен Асистент на същото лице.
Потребители казали Благодаря: Зорница Войничанска

Re: Пенсии, добавки и др. плащания - Въпроси и отговори 3 years, 9 months ago #3493

pe_bonev wrote:
Уважаема Зорница - Добавката чужда помощ, се отпуска само когато лицето има инвалидна пенсия - 1 група с чужда помощ - тази добавка се получава само докато имаш тази група инвалидност! Според указанията на Социалното Министерство - тази добавка се отпуска - защото когато даденото лице, живее съвсем само -/ без всякакви близки и роднини около себе си, които да се грижат за него /- да може да наеме чужд човек да се гриже за него / по часово / и съответно да му заплаща с тази добавка,положеният труд. А когато липсва тази ситуация - добавката - е вид винансова помощ към пенсията на лицето,което е получава. Тази добавка,може да бъде отменена или спряна да се отпуска - само с рещение на Социалното Министерство.Добавката се получава от лицето,което има инвалидна пенсия 1 група с чужда помощ - друго лице освен него - не може да е получава! Когато лицето,което е придружител и е от семейството /като баща или майка - съпруг или съпруга - брат или сестра /- те имат моралното задължение да се грижат за своя роднина - а добавката да се изразходва за нуждите на лицето с увреждане - ако желаят да получават заплащане, за положените им грижи - да подадът документи в социалните служби и станат Личен Асистент на същото лице.


Много Ви благодаря! Ще Ви помоля за още едно разяснение по отношение на Добавките за социална интеграция. Аз получавам такава,но тази добавка се превежда по банков път на името на майка ми,а не на мое. Така при евентуална смяна на местоположението ми или при смърт на майка ми аз как ще получавам тази добавка за социална интеграция?

Re: Пенсии, добавки и др. плащания - Въпроси и отговори 3 years, 9 months ago #3494

 • pe_bonev
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 4
 • Karma: 0
Промяната може да бъде направена - лично - чрез попълване на молба - декларация - в офиса на Дирекция Социално Подпомагане - по местоживеене и получена допълнителна информация!

Re: Пенсии, добавки и др. плащания - Въпроси и отговори 3 years, 7 months ago #3517

 • tipeca
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 1
 • Karma: 0
Колеги и приятели, въпросът ми е:Паричното обезщетение за нетрудоспособност/болничните/ влизат ли при изчисляване размера на пенсията?

Re: Пенсии, надбавки,добавки и др.- Въпроси и отговори 3 years, 3 months ago #3575

 • Doktor
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 1
 • Karma: 0
""Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за гражданска инвалидност. По-голямата по размер пенсия се изпраща в пълен размер, а втората в размер 50 на сто.
Ако лицето има определен процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто към пенсията или към сбора от пенсиите се изплаща и социална пенсия за инвалидност, която е в размер 25 на сто.""

Здравейте !
Имам следния въпрос:
На 1 юли 2014 г навърших изискуемата възраст за пенсия(63 г 8 месеца) и стаж 39 г и 10 м. Но претърпях сърдечна операция, и до 30.10.2014 г бях в болнични. На 31 .10 .2014 г подадох документи за пенсия, като същевременно подадох и документ от ТЕЛК с 84 % инвалидност. Отпусната ми бе лична ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ от 01.07.2014 г. пожизнено по чл.68, ал.1,2 КСО и Лична СОЦИАЛНА ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ (25% от 124.30) ..31.08 лв. Имам ли право на друга пенсия, в размер на 50% ? Материята ми е непозната.
Благодаря предварително.
Last Edit: 3 years, 3 months ago от Doktor.

Re: Пенсии, надбавки,добавки и др.- Въпроси и отговори 3 years, 2 months ago #3581

 • sashod
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 1
 • Karma: 0
ned wrote:
Пенсии за инвалидност

Кога лицата имат право на пенсия за инвалидност?

Лицата имат право на пенсия за инвалидност, когато са загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или за продължително време.

Пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност /вид и степен на увреждане.

Правото на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – от датата на заявлението по чл. 94 от КСО.

Пенсията за инвалидност се отпуска за срока на инвалидността.

Пенсиите за инвалидност на лицата, навършили възрастта по чл. 68 от КСО, се отпускат пожизнено.1. Пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

Какви са условията за придобиване на право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване?

Осигурените придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността си и имат осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – до датата на заявлението по чл. 94 от КСО, както следва:

до 20-годишна възраст и за слепите по рождение и на ослепелите преди постъпването им на работа – независимо от продължителността на осигурителния стаж;
до 25-годишна възраст – една година;
до 30-годишна възраст – 3 години;
над 30-годишна възраст – 5 години.
Инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до постъпване на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при една година осигурителен стаж.

Пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Как се определя размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване?

Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж.

Когато към датата на инвалидизирането осигуреното лице е на възраст, по-ниска от възрастта по чл. 68, разликата между възрастта му, но не по-рано от навършване на 16 години, и възрастта по чл. 68 се признава за осигурителен стаж. При определяне на пенсията признатото време и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж се умножават с коефициент, според степента на трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане на лицето, както следва:

над 90 на сто – 0,9;
от 71 до 90 на сто – 0,7;
от 50 до 70,99 на сто – 0,5.
Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване не може да бъде по-малък, според степента на трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане, както следва:

над 90 на сто – 115 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;

от 71 до 90 на сто – 105 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;

от 50 до 70,99 на сто – 85 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

(Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст е 136,08 лв. за периода от 01.01.2012 г. до 30.05.2012 г., 145 лв. от 01.06.2012 г. до 31.03.2013 г. и 150 лв. от 01.04.2013 г.)

Как се определя доходът и индивидуалният коефициент за изчисляване на пенсията за инвалидност поради общо заболяване?

Доходът, от който се изчислява размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя като средномесечният осигурителен доход за страната по чл. 70, ал. 2 се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.
Индивидуалният коефициент за изчисляване на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя по реда на чл. 70, ал. 3 - 6 до датата на пенсионирането.


2. Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.

Какви са условията за придобиване на право на пенсия поради трудова злополука и професионална болест?

Осигурените, загубили 50 или над 50 на сто от работоспособността си поради трудова злополука или професионална болест, имат право на пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, независимо от продължителността на осигурителния стаж.

Как се определя размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест?

- Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест се определя като средномесечният осигурителен доход за страната по чл. 70, ал. 2 се умножи по индивидуалния коефициент, изчислен по реда на чл. 70, ал. 3 - 6 КСО до датата на пенсионирането и по следните коефициенти, според степента на трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане:

над 90 на сто – 0,40;
от 71 до 90 на сто – 0,35;
от 50 до 70,99 на сто – 0,30.
- Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест не може да бъде по-малък, според степента на трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане, както следва:

над 90 на сто – 125 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;

от 71 до 90 на сто – 115 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;

от 50 до 70,99 на сто – 100 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

- Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест не може да бъде по-малък от размера, изчислен като за пенсия за инвалидност поради общо заболяване.3. Пенсии за гражданска инвалидност.

Кои лица имат право на пенсия за гражданска инвалидност?

Право на пенсия за гражданска инвалидност имат лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или пострадали:

при изпълнение на граждански дълг;
случайно от органите на властта при изпълнение на служебни задачи на тези органи.
Документът, удостоверяващ обстоятелството по т.1 се съставя от кмета или от упълномощено от него длъжностно лице.

Документът, удостоверяващ обстоятелството по т.2 се съставя от кмета или от ръководителя на учреждението, в което служи органът на властта, причинил страданието.

Как се определя размерът на пенсията за гражданска инвалидност?

Размерът на пенсиите за гражданска инвалидност се определя в процент от социалната пенсия за старост, както следва:

за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто - 150 на сто;
за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто - 140 на сто;
за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто - 115 на сто.
На лицата, които са били осигурени за всички осигурени социални рискове или само за трудова злополука или професионална болест, пенсията се изчислява по реда, установен за пенсиите за трудова злополука или професионална болест, ако това е по-благоприятно за тях.3. Пенсии за военна инвалидност.

Кога се отпуска пенсия за военна инвалидност?

1. Право на пенсия за военна инвалидност имат лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или са пострадали през време или по повод на:

наборната военна служба;
службата в запаса или в резерва.
2. Право на пенсия за военна инвалидност имат и лицата, пострадали при оказване съдействие на въоръжените сили.

Пострадали по смисъла на т. 1 и 2 се считат и загиналите и безследно изчезналите.

Как се определя размерът на пенсията за военна инвалидност?

Размерът на пенсията за военна инвалидност може да се определи по два начина.

Първи случай - пенсията се определя в процент от социалната пенсия за старост в определен табличен размер в зависимост от процента загубена работоспособност и военния чин на лицето, като:

1) за редници и сержанти:

с над 90 на сто намалена работоспособност - 150 на сто от социалната пенсия за старост;
с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто - 140 на сто от социалната пенсия за старост;
с намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто - 115 на сто от социалната пенсия за старост.
2) за офицери:

с над 90 на сто намалена работоспособност - 160 на сто от социалната пенсия за старост;
с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто - 150 на сто от социалната пенсия за старост;
с намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто - 120 на сто от социалната пенсия за старост.
Втори случай, когато лицата са били осигурени за всички осигурени социални рискове или само за трудова злополука или професионална болест преди постъпването им на наборна служба или на служба в запаса, размерът на пенсията за военна инвалидност се определя както при пенсията за трудова злополука или професионална болест, ако това е по-благоприятно за тях. В този случай при определяне размера на пенсията, оказват влияние годините осигурителен стаж и дохода, върху които са правени осигурителни вноски.

http://www.noi.bg/pensions/grantpensions/422-pi


Last Edit: 3 years, 1 month ago от sashod.
 • Page:
 • 1
Модератори: venko1978
Time to create page: 0.38 seconds