Здравейте, Гост
Username Password: Remember me

07 09 2017 МТСП. Коментари на "Въпроси и отговори"
(1 разглеждат) (1) Guest
  • Page:
  • 1

TOPIC: 07 09 2017 МТСП. Коментари на "Въпроси и отговори"

07 09 2017 МТСП. Коментари на "Въпроси и отговори" 1 year, 3 months ago #3761

  • etvoev
  • Офлайн
  • Gold Boarder
  • Помощни средства за хора с увреждания
  • Posts: 189
  • Karma: 2
Рубриката е започната от:
инж. Георги Воев, Управител на "Воев-София" ЕООД, АХУ-удостоверение 099/2008г. Още коментари има в специализирана страница МТСП. Въпроси-отговори в сайта https://voevmedical.com/
Докато чакате получаването на отпуснатата помощ от АСП може да видите за възможността Продажба с депозит
-----

Всеки който желае с цел на взаимопомощ може във форума на Национална мрежа на хората с увреждания на тази страница да публикува мнения, коментари на зададени въпроси и отговорите публикувани на страницата на Министерство на труда и социалната политика https://www.mlsp.government.bg/index.php...tion=FA2&fcat=31 Тук се публикуват отговорите на министерството на зададени от хората въпроси.
В много случаи тези отговори са формални, цитират се дословно параграфи и членове от закони и наредби без да се стараят да отговорят конкретно с практични съвети какво да направят хората, които не са в състояние да разберат думите,термините и смисъла в нормативната уредба.

Ето един такъв случай:

2017-07-17 14:46:01 – Мария Цонева Искам да попитам проблем ли е, че датата на фактурата за ортопедични обувки е преди датата в заповедта? Просто направихме обувките по-рано, че имахме нужда от тях. Благодаря!


Краткия отговор на Георги Воев

Проблем е че датата на фактурата за ортопедични обувки е преди датата в заповедта.

За всички помощни средства за които се отпуска целева помощ от Агенция за социално подпомагане за закупуването им важи практичното правило: След датата на издаване на Заповедта за отпускане на целева помощ може да закупите помощните средства и да бъде издадена фактура с касов бон придружена с Приемо предавателен протокол за получено помощно средства и тези документи да бъдат признати от АСП. Докато чакате реално да получите парите може да се възползвате от това и да ползвате помощното средство, след като имате разрешението от АСП(Заповедта)

Тези документи се представят в Териториалната дирекция на социално подпомагане издали заповедта. Трябва да има предварителното разрешение (Заповед на АСП за отпускане на помощта), за да имате право да закупите с ваши средства помощното средство от което се нуждаете и след това да си получите отпуснатата ви целева помощ. Тази заповед се издава въз основа на ваше заявление до АСП придружено с медицински протокол на ЛКК или ТЕЛК. Заповедта на АСП ви дава правото да закупите помощното средство докато чакате реалното й получаване. Затова е важно да бъде издадена Заповедта на АСП за отпускане на целева помощ и след това да купите помощното средство.

Имайте предвид че може да ви бъде отказано отпускане на целева помощ т.е. да получите Заповед от АСП с отказ за отпускане на целева помощ.


По-долу следва пълния текст на отговора на МТСП, в който отговор по същество се цитират чл.42 и 43 от ППЗИХУ без да се отговори на конкретно зададения въпрос.

2017-08-03 18:44:57 – Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“
Уважаема госпожо Цонева, Съгласно чл. 42. (1) целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, подадено до дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния му адрес от: 1. лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице; 2. законните представители или семействата на роднини или близки или приемни семейства, при които са настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – за лицата под 18-годишна възраст; 3. директорите на специализираните институции, в които са настанени деца с увреждания. Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаване на заявление-декларация издава заповед, с която отпуска или отказва помощта по ал. 1. Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало заявление-декларацията, в 7-дневен срок от издаването й. В случаите, когато помощта е отпусната, заедно със заповедта се предоставя и екземпляр на приемо-предавателния протокол по образец съгласно приложение № 14 към чл. 43а, ал. 3. Заповедта за отказ за отпускане на помощта задължително се мотивира. Заповедта се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително изпълнение. Целевата помощ за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта по ал. 3, в рамките на бюджетната година, с изключение на целевата помощ за декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година. Заповедите за отпускане на целеви помощи за медицински изделия по т. 1 – 4, 6 и 7 от приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 след изтичане на експлоатационния срок се издават въз основа на първоначалните медицински документи, удостоверяващи нуждата от тях. Целевите помощи за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения или за ремонта за тях се изплащат на правоимащите лица по касов или безкасов път от Агенцията за социално подпомагане. Лицата с увреждания имат право на целева помощ в размер до лимитите по чл. 40, ал. 2. от ППХИХУ. Лицата, които са купили медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения във връзка с прекарано заболяване или претърпяна злополука в чужбина, както и лицата, получили от Министерството на здравеопазването разрешение за лечение в чужбина, имат право на парична компенсация в размера на лимитите по чл. 40, ал. 2. Паричната компенсация се предоставя срещу платежен документ за закупеното медицинско изделие и/или помощно средство, приспособление и съоръжение, придружен с легализиран превод на български език. Лицето с увреждане, негов законен представител или упълномощено от него лице заплаща медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, за които е отпусната целевата помощ, или за ремонта за тях на избран от тях търговец, вписан в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания. При предоставяне или ремонт на медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение търговецът издава фактура съгласно Закона за счетоводството и Закона за данък върху добавената стойност. Към фактурата на правоимащите лица се предоставя фискална касова бележка (при плащане в брой), гаранционна карта за медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение и приемо-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 14. В срок до 30 дни от получаване на помощта правоимащото лице, негов законен представител или упълномощено от него лице представя в съответната дирекция „Социално подпомагане“ оригиналната фактура и касова бележка/платежен документ за справка и прилага копие от двата документа заедно с приемо-предавателния протокол за получаване на изделието. При закупуване или ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, изработени по индивидуална поръчка, отчитането по реда на ал. 4 се извършва в срок 90 дни от получаване на целевата помощ. При закупуване или извършване на ремонт на медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение в размер под лимитите по чл. 40, ал. 2 правоимащото лице възстановява разликата до отпуснатата целева помощ. Лицата, неизползвали целевата помощ по предназначение, възстановяват пълния размер на помощта. (ГМ)


=========
Last Edit: 1 year, 3 months ago от etvoev.
  • Page:
  • 1
Модератори: venko1978
Time to create page: 0.14 seconds