buhal
Мисли
Събота, 09 Август 2008 00:00
КНИГА НА БУХАЛА В природата нищо не е случайно. Действат космически закони и има Велик разум .В тази мъдра книга ще намериш отговор на въпроси, за които науката все още пази съмнително мълчание. Доколкото позволяват скромните ми възможности,аз се постарах да събера на едно място, както велики мисли и учения от древността до наши дни, така и съвсем разбираеми и простички съвети. Обединяващото е, че всичко, от елементарното до най- сложното, може да намери реално приложение. НО ПОМНИ: Отговорът идва само тогава,когато си готов да го чуеш! 07.12.2004 Д.Д. *** Истината за живота не се крие в това да знаеш все повече и повече, а да знаеш нещо малко, но изключително важно. Мъдростта на всеки отделен човек се заключава в умението от цялото разнооб­разие да се избере само тази информация, която в своята съвкупност ще съдейства за хар­моничнотото му развитие *** Започни от себе си Думите, които ще прочетете по-долу, са написани върху надгробната плоча на англикански епископ в Криптата на Уестминстърското абатство: Когато бях млад и свободен и Въображението ми не знаеше граници, мечтаех да променя света. Като започнах да остарявам и помъдрявам, открих, че светът няма да се промени, така че поукротих стремежите си и реших да променя само страната, в която жвееех. Но и тя изглеждаше непоклатима. В залеза на моя Живот, в последен отчаян опит се залових да променя поне моето семейство, най-близките ми, но уви, те не искаха и да чуят. Сега, когато лежа на смъртния си одър, внезапно прозрях: ако най-напред бях променил себе си, тогава, чрез моя собствен пример щях да променя семейството си. Вдъхновен и насърчен от моите близки, щях да мога да направя и страната си по-добра, а Кой знае, може би дори щях да успея да променя света. Анонимен автор *** Живот със съдържание В часа по философия професорът застана на катедрата, изпълнена с различни предмети и зачака студентите да утихнат. Тогава взе голям празен буркан и го напълни с топки за голф. Попита студентите дали съдът е пълен. Те отговориха утвърдително. После професорът взе една кутия с камъчета и я изсипа в съда, разклати го леко и камъчетата се наместиха между топките за голф. И отново попита студентите дали съдът е пълен. Те пак отговориха утвърдително. Сетне професорът взе кутия с пясък и я изсипа в съда. Естествено пясъкът запълни всичко. Той попита още веднъж дали съдът е пълен. Студентите отговориха с единодушно "да". Тогава професорът взе две кутии с бира от бюрото и изсипа съдържанието им в съда, което изпълни празното пространство сред песъчинките. Студентите се разсмяха. "Сега, каза професорът, когато смехът утихна, искам да ви кажа, че този съд представлява вашият живот. Топките за голф са важните неща - семейството ви, здравето ви, децата ви, приятелите ви, страстите и предпочитанията ви - все неща, които ако загубите всичко друго и ви останат само те, животът ви ще бъде достатъчно пълен. Камъчетата са другите неща - работата ви, къщата ви, колата ви. Пясъкът е всичко останало - малките неща." И продължи:"Ако най-напред сложите пясъка в съда, няма да има място за камъчетата и топките за голф. Същото се случва и с живота. Ако губите времето и енергията си за дреболии, никога няма да имате място за нещата, които са важни за вас. Обръщайте внимание на нещата, които застрашават щастието ви. Погрижете се най-напред за нещата, които наистина си заслужават. Подредете приоритетите си. Останалото е само пясък." Една от студентките вдигна ръка и попита:"А какъв беше смисълът на бирата?" Професорът се усмихна."Радвам се, че ме попитахте. Исках просто да ви покажа, че няма значение колко пълен е животът ви, винаги ще се намери място и за две бири." ***
Посвещение Ани Безант Природните закони не се изменят.Тези закони си остават неизменни, независимо от това, дали хората ги признават или не. Достатъчно е, че фактите съществуват и че човек несъзнателно се влияе от тяхното действие във вътрешния и външния си живот. Достатъчно е, че фактите съществуват, все едно, дали човек ги знае или не! *** Това, което дава сигурност на човешкия живот , е фактът, че природните закони не престават да фун­кционират , незави­симо от това, дали ги познаваме или не. Все пак, ако ги познаваме, пред нас се открива едно голямо преимущество, защото можем да действаме в едно с тях, което не бихме могли да сторим, ако тънем в мрак и невежество. *** Да знаеш, ще рече да вървиш в светлина, вместо да ходиш пипнешком в тъмнината. Да разбираш природните закони, ще рече да постигнеш способността да ускориш еволю­цията си ***. Като се старае грижливо да прави разлика между същественото и несъществе­ното, човек трябва да култивира в себе си отстъпчивост и приятна учтивост към нещата и работите, които не са от голяма важност. Добре е да отстъпва човек в дребните маловажни работи, за да може да държи здраво важните. *** Човек трябва да се освободи от всяко чувство на Съмнение - но не от онази правдива склонност на ума да се съмнява в това, което е съмнително, защото още не е доказано. Той трябва да се освободи от съмнението в известни велики факти на природата.
---------------------
Философия на йога и източен окултизъм Йога Рамачарака УСТРОЙСТВОТО НА ЧОВЕКА Човек е далеч по-цялостно същество, отколкото обикновено си представяме. Той има не само тяло и душа, но е дух, който притежава душа, и тази душа има няколко носителя, които я изразяват, като тези носители са с раз­лична степен на плътност и тялото е най-нисшата форма за нейното изразяване. *** Истинският Аз е чист дух - искра от божествения огън. Този дух е обвит с безброй обвивки, които пречат за пълното му изразяване. Когато човек напредва по пътя на своето развитие, съзнанието му се издига от по-ниските към по-високите нива и той осъзнава все повече своята висша природа. Духът съдържа в себе си всички възможности и със своето напредване човек раз­гръща нови сили и нови качества. *** Философията на йога учи, че човек се състои от седем принципа, че е седморно създание. Най-добрият начин да се мисли за човека е да се разбере, че духът е истинският Аз и че по-нисшите принципи са просто негови обвивки. *** СЕДЕМТЕ ПРИНЦИПА НА ЧОВЕКА Седемте принципа на човека, както са известни на йогистката философия, тук са посочени с техните анг­лийски (съответно български ) термини, с които сме заменили санскритските думи: 1. Физическо тяло 2. Астрално Тяло 3. Прана или Жизнена Сила 4. Инстинктивен Ум 5. Интелект 6. Духовен Ум 7. Дух Физическото тяло От всичките седем принципа на човека физическото тяло, разбира се, е най-очевидният. Той е най-нисшият по скалата и представлява най-грубото проявление на човека. Това не означава обаче, че физическото трябва да се презира или отхвърля. Напротив, това е най-необ­ходимият принцип за растежа на човека на настоящия етап от неговото развитие - храмът на живия Дух, и към него трябва да се отнасяме внимателно и да се грижим за него, за да го превърнем в по-съвършен инструмент. Тялото трябва да бъде поддържано в добро здраве и кондиция и да е тренирано, за да се подчинява на нарежданията на ума, вместо да управлява ума, както твърде често се случва. Астралното тяло Вторият принцип на човека със сигурност не е така известен, като неговият физически събрат, въпреки че е тясно свързан с него и на външен вид представлява точния му двойник. Астралното тяло е било известно на хората от всички времена и е довело до възникването на много суеверия и мистерии в резултат от липсата на познаване на неговата природа. *** Било е наричано "етерно тяло", "флуидно тяло", "двойник" и други. Състои се от материя с по-фино качество в сравнение с тази, която образува физическото тяло, но все пак то е материя. *** Астралното тяло е най-добрият двойник на физи­ческото тяло и може да бъде отделено от него при определени обстоятелства. Астралното тяло е невидимо за нормалното зрение, но се възприема с лекота от тези, които притежават в определена степен ясновидски способности. Прана или жизнената сила Прана е космическата енергия, но при сегашното й разглеждане ще се ограни­чим до тези прояви на Прана, които наричаме жизнена сила. *** Тази жизнена сила се среща във всички форми на живот, от амебата до човека, от най-елементарната фор­ма на растителен живот до най-висшата форма на живо­тинския свят. Прана е всеобхватна. *** . Прана е във всички форми на материята и все пак тя не е материя -тя е енергията или силата, която вдъхва живот на мате­рията. Инстинктивният Ум Това ниво на мисловна дейност е общо за нас и животните, най-малкото в неговите нисши форми. Това е първото ниво на мисловна дейност в стълбата на еволюцията. Инстинктивният ум е най-полезен за човека на този етап от неговото развитие - той не може да съществува като физическо същество без него - и той може да се превърне в най-ценния му слуга, ако го разбира; но тежко му, ако му позволи да поеме конт­рола или да узурпира прерогативите, принадлежащи на неговия по-голям брат. *** Работата на нашите тела се върши от тази част на ума. Постоянната работа по възстановяването, лекуването, обмена, храносмилането, асимилацията, от­страняването на отпадните продукти и т.н. се изпълнява от тази част на ума, изцяло под нивото на съзнанието. Инстинктивният ум освен това е и умът на "навика". Инстинктивният ум е ексцентричен склад. Пълен е с неща, получени от различни източници. Интелектът Стигнахме до мисловния принцип, който различава човека от животното. Първите четири принципа са общи за човека и по-нисшите форми на живот, но когато започне да се разкрива петият принцип, човекът е дос­тигнал до важен етап от своето пътуване по пътя на осъществяването. *** Значението на събуждането на самосъзнанието мо­же би ще бъде разбрано по-лесно, когато ви кажем, че окултното учение твърди, че щом веднъж самосъзнани­ето се събуди и възникне, щом веднъж Аз-ът е бил почувстван и познат, започва истинският пробуден жи­вот на душата. Не говорим за живота, който настъпва след духовното пробуждане, той е една още по-висша степен, а за мисловното пробуждане на душата за съз­нанието на Аз-а. Това е нивото, на което бебето-его за първи път започва своето будно съществуване. Духовният ум Въпреки че действителното съществуване на Духов­ния ум се е проявило само в ограничен брой от предста­вителите на човешкия род, има мнозина, които започват да осъзнават едно по-висше "нещо вътре в тях", което ги води към по-възвишени и благородни мисли, жела­ния, стремежи и дела. Когато Духовното съзнание на човека започне да се разгръща, той получава едно постоянно усещане за ре­алността на Върховната Сила *** Духовният ум освен това е източникът на вдъхнове­нието, което някои поети, художници, скулптори, писате­ли, проповедници, оратори и други са получавали във всички времена и което получават и днес. Това е източни­кът, от който ясновидецът получава своето видение, про­рокът своето прозрение. *** Когато човек научи за съществуването на своя Духо­вен ум и започне да разпознава неговите подбуди и тласъци, той укрепва връзката си с него и поради това получава светлина с по-голяма яркост. Когато се научи да вярва на Духа, той отговаря като ни изпраща по често проблясъци на озарение и просветление. С разгръщане­то си в Духовното съзнание, човек започва да разчита много повече на този Вътрешен глас и е в състояние много по-лесно да го различава от импулсите, идващи от нисшите нива на ума. Той се научава да следва насо­ките на Духа и му позволява да му подаде ръка, която да го води. Мнозина от нас са се научили да познават реалността на това да бъдат "водени от Духа". На тези, които са преживяли това» няма какво повече да кажем, защото те ще разберат какво точно имаме предвид. Онези, които все още не са го преживели, трябва да чакат, докато не настъпи тяхното време, защото ние не можем да го опишем, тъй като не съществуват думи, с които да се предадат нещата, които са над думите. Духът Духът, седмият принцип на човека, е Божествената Искра, нашето най-ценно наследство от Божествената Сила За да го разберем, трябва да разберем Бога, защото Духът е капка от Океана на Духа, прашинка от пясъка на брего­вете на Безкрайността, частица от Свещения пламък. *** Духът е това в човека, което е най-близо до центъра, най-близо до Бога. Осъзнаваме съществуването на Духа вътре в нас единс­твено в някой случаен скъпоценен момент и в такива моменти осъзнаваме нахлуването на ужасяващото при­съствие на Неизвестното. ЧОВЕШКАТА АУРА Всеки от седемте принципа, от които е съставен човек, излъчва енергия, която е видима за психично развитите сетива на някои хора от човешкия род. Тази излъчвана енергия наподобява лъчението, известно като рентгенови лъчи, и подобно на тях е невидима за човеш­кото око, освен ако не й се помогне с нещо, което самата тя обикновено не притежава. ДИНАМИКАТА НА МИСЪЛТА Астралният свят е пълен с превъзходни неизразени мисли, очакващи някой, който да ги изрази и да ги използва. Това е просто намек за една велика истина -нека се възползват тези, които са готови за нея. *** Човек може да привлече към себе си силни, благоприятни мисли, които ще му помогнат за преодоляването на пристъпите на депресия и малоду­шие. В мисловния свят съществува огромно количество натрупана енергия и всеки, който се нуждае от нея, може да изтегли към себе си това, което желае. Всичко е въпрос на отправяне на искане от ваша страна. Натру­паната в света мисъл е ваша - защо да не я поискате и да не я получите? ****************************************************** Торвалд Детлефсен Целта на настоящата книга е да ви въведе в езотеричния светоглед. Това въведение не изисква от читателя никакви предварителни познания, а очаква единствено вътрешна готовност за непреднамерено възприемане на нови и необи­чайни насоки на мислене. Езотеричният светоглед При достатъчно дарба всеки, стараейки се, има възможност да овладее науката. Науката може да се препредава. Познанието - не. Познанието винаги е резултат от личен опит и не може нито да се приема, нито да се предава. Езотериката е път или пътека. *** Всички предварител­ни проучвания и информации могат да се окажат полезни, но никакви теории не могат да заменят изминаването на пътя. Този пример би трябвало да прави ясна разликата между простото трупане на факти и езотериката като път . Езотериката води към цел, която може да бъде пос­тигната, само ако човек се отправи на път. *** Да вървиш по пътя, значи незабав­но да превръщаш в реалност всички, макар и най-малки зна­ния, значи постоянно да променяш собствения си живот и преживявания,да си винаги различен, ви­наги нов. С една дума, езотерика значи развитие.. Езотериката като път . Целта на този път е съвършенс­твото на човека, мъдростта, единението с Бога(кос­мическото съзнание.) За да постигнем целта, е необходимо да опознаем езотеричните закони на Вселената и да се научим да ги разбираме. Езотериката е стара колкото човечеството. Винаги я е имало и винаги ще я има. От самото начало тя съхранява сбора от знания за Вселената, които са достъпни за човека. Нейните уроци не зависят от времето, те никога не биват коригирани, никога не се модернизират, никога не остаряват. *** Нашата модерна наука не разбира, че цялото знание е винаги тук. Тя живее с илюзията, че с всяко ново откритие се приближаваме все по-близо до истината и че е само въп­рос на време, докато узнаем „всичко". *** От езотерична гледна точка нещата стоят по точно обратния начин. Знанието си е винаги тук, само че отдел­ният човек трябва да се развива, стремейки се към него, за да може да го познае. *** . Ако пуснем камък от оп­ределена височина, този камък не пада надолу случайно, а закономерно. Ако при падането си този камък удари по глава­та господин Х, то господин Х също ще е ударен от камък не случайно, а закономерно. Не са случайни нито фактът, че върху главата на господин Х е паднал камък, нито времето, когато това се е случило. Човек не се разболява случайно, не го блъска кола случайно, не се ражда случайно от бедни или от богати родители и така нататък. *** Още веднъж: Няма случайност. Зад всяко събитие стои някакъв закон. Не винаги може да го разпознаем веднага. Но това не ни дава право да отричаме съществуването му. Камъните закономерно са падали надолу и във времената, когато хората още не са били открили закона за гравита­цията. *** Човекът е точ­но копие на макрокосмическата вселена. Вън не можем да открием нищо, което не откриваме като аналогия и в човека. И обратното. Затова в храма в Делфи пише: “Познай себе си, за да познаеш Бога”. Полярност на действителността Ние непрекъснато се опитваме да подреждаме всички явления в двойки поня­тия. Нещо е или голямо, или малко; или е светло, или е тъм­но; или е добро, или лошо. Смятаме, че тези противополож­ности взаимно се изключват. И в това е грешката на на­шето мислене. Животът е ритъм Основният практически опит на човека с полярността е дишането. По него можем да изучим законите на полярността, които се отнасят до цялата Вселена. След всяко вдишване, без да правим каквото и да било повече, сме напълно сигурни, че следва противоположния полюс - издишване. От своя стра­на, издишването със същата сигурност отново е последва­но от вдишване. От постоянната смяна на двата полюса се получава ритъм. *** Ритъмът е основната схема на всеки живот. Ако се раз­руши ритъмът, разрушава се Животът. Ритъмът винаги се състои от два полюса. Който откаже да издишва, не може да вдишва, и обратното. Защото единият полюс живее от съществу­ването на другия. Ако отстраня единия, другият също ще изчезне. Единият полюс изисква да има друг полюс. Но това, което при дишането изглежда нещо, разбиращо се от са­мо себе си, в останалите области най-често се пренебрегва. *** Който е разбрал закона за полярността, знае че всяка цел може да се постигне едва чрез противоположния й по­люс, а не по директен път, както безуспешно се опитват повечето хора. Който иска да хвърли камък възможно най-далече, при хвърлянето му не се протяга колкото се може по-напред, към целта, а напротив, изтегля се колкото се може по-назад, в противоположната посока. Тибет­ската Книга на мъртвите, например, казва: „Който не се е научил да умира, не може да се научи и да живее." Всички системи от мъдрости учат, че едва след като се подчиним на закона, ставаме свободни. Но човек не иска да проумее този закон. Във всички области той търси директния път и не си взема поуки от неуспеха. *** От закона за по­лярността следва, че всичко, което съществува, има право­то на съществуване. Вътре в един закономерно съществуващ Космос никога не може да има нещо, „което не трябва да го има". Само хората са свикнали да разделят света на неща, които може да съществуват, и на неща, които не би трябвало да ги има. С подобно отношение ние се опълчваме срещу действител­ността. Всяко нещо си има свой смисъл, иначе то изобщо не би се появило на бял свят. Който не иска да приеме това, ще трябва отново да въведе понятието случайност. *** Сами по себе си всички неща са напълно лишени от стойност и са неутрални. Едва отношението на човека прави от тях обекти на радост или тъга. Самотата, например, не е нито добра, нито лоша, нито е приятна, нито е неприятна. Но един приема самотата като мъчение, друг й се радва като на условие за самопознание и медитация. Примирението Ако човек научи първото важно правило, че всичко, кое­то съществува, е добро, просто защото съществува, ще го обземе повече мир и спокойствие. *** Хората, ко­ито вярват, че чрез активните си действия могат да про­менят света, обикновено не забелязват, че в действител­ност стават роби на обстоятелствата; и че обстоятелст­вата променят тях, а не те променят обстоятелствата. *** Истинската активност се ражда от спокойствието. Признак на зрялост е, когато човек остави нещо да се слу­чи, без веднага да се намеси в него. Обикновено когато чу­ят това, хората започват да възразяват. Те смятат, че ако последват това правило, ще изгубят ин­телигентността си, хитростта, ума, че ще станат играчка в ръцете на другите, че безнадеждно ще затънат. Те не искат да се откажат от любимите си борби и да преми­нат само към отбрана. Всеки иска да продължи да показва на другия „Кой е всъщност", иска да упражнява власт. Който не е готов да живее в хармония с даденостите на действителността, за него вратата към пътя на езотериката остава затворена. *** Когато с всички сили буташ една стена, усещаш, че и стената натиска обратно със същата интензивност. Ако увеличиш собствения си натиск, и стената ще увеличи своя. Решението е в това, да махнеш ръ­це от стената. Тогава натискът на стената от само се­бе си напълно ще изчезне. Законът за резонанса Всички познаваме от физиката понятието резонанс (от латински: resonare = връщам звука). Камертонът затрептява при определен тон, само ако този тон отговаря на неговата собствена честота. Ако не е така, за камертона този тон изобщо не съществува - защото той не може да го възприеме. *** По същия начин и човек, за да възприеме каквото и да било, се нуждае от определено съответствие в самия него. Това съ­ответствие трябва да е в състояние „да трепти", за да може чрез резонанса да направи Възприятието възможно за човека. *** . Когато някой чете книга, той мисли, че я разбира напълно, макар че от прочетено­то, всъщност, може да възприема само онова, което се на­мира в съзвучие с моментното състояние на съзнанието му. Че това е така, най-добре се вижда, когато същите книги се прочетат отново след години. За това време съзнанието се е разширило и книгата се разбира „още по-добре". *** Описаните по-горе взаимозависимости в по-малка или по-голяма степен са известни и ясни на всички. Те са само онагледяване на принципа, който искаме да приложим и към съдбата в най-общ смисъл. Можем да влезем в досег само с такива идеи, хора и ситуации, за които притежаваме собствен вътрешен резонанс или, както ще го наричаме в бъдеще, към които имаме афинитет. Без съответния афинитет никога не се стига до проявление. Ако някой попадне в спор или сбиване, това не става случайно, а винаги по при­чина на собствения ни афинитет към подобно преживяване. Обкръжаващата среда като огледало Ако сутрин се погледна в огледалото и видя в него лице, което ме гледа враждебно, мога здравата да наругая това ли­це. Ругатните ми обаче изобщо няма да впечатлят лицето в огледалото. Напротив, то ще започне също да ругае. В ежедневния живот обаче почти всички хора яростно преминават през фазите на опи­сания процес. Борят се с враговете в обкръжението си, с ло­шите съседи и роднини, с обществото и с какво ли не още. *** В действителност, те воюват единствено със себе си. Затова и навсякъде има само победени, но не и победители - кой може да спечели в битката с огледалото. Законът за резонанса и за отражението важи, естествено, както за положителните, така и за отрицателните случаи. *** . Ако разсъждаваме трезво, всички неща са такива, каквито са. Тревата е зелена. Разбира се, че не е немислимо, тя да е червена, но тя е зелена и това сигурно си има своя сми­съл. Никой не се възмущава, че тревата е зелена, защото това не засяга никакви човешки проблеми. Борим се за всичко - за мир, за справедливост, за здраве, за човечност. Би било обаче много по-просто и по-ефективно, да постигнеш мир в себе си. Тук се крие разковничето. Всеки човек е в състояние да промени и нагоди света според свои­те представи, без никаква борба и без външна сила. Човек трябва само да промени себе си и, о, чудо, целият свят се променя с него. Когато видя в огледалото враждебно лице, трябва само да се усмихна и то ще ми отвърне същото. Напълно сигурно е! Всички непрекъснато искат да проме­нят света, но никой не използва средствата, които единс­твено водят до успех. Който промени афинитета(избора) си, полу­чава нова програма, вижда друг свят. *** Всеки човек живее в „свой" свят. Тези светове са толкова на брой, колкото са и хората. Те са само детайли, аспекти на истинския свят, който се движи по железни закони и хич не иска и да знае за хорските борби.. Винаги, когато на човек му се случва нещо, той веднага трябва да си задава въпроса: „Защо се случва точно на мен, точно сега, точно това?" Докато не свикнем да си задава­ме тези въпроси, намирането на отговори ще ни бъде труд­но. Но и тук майсторство се постига с упражнения, и не след дълго можем да се научим да откриваме смисъла на слу­чилото се и да го свързваме със себе си. *** Ако вътре в себе си съм в хармония с различните облас­ти на действителността, техните представители от вън­шния свят не могат да ме затормозят. *** Не можеш по погрешка да станеш богат Нещата се проявяват само, когато човек е узрял за тях и притежава съответния афинитет.(резонанс,привличане) Хората се стре­мят към богатство, обаче пропускат да се подготвят, да узреят за това богатство. Интересуващите се от езотерика търсят по цял свят истински гуру и най-добрата сис­тема, но забравят, че гуруто сам идва при онзи, който е узрял. Който променя себе си, променя света. В света няма нищо за оправяне, но в нас има много. Мъдрецът е в хармония с всички облас­ти на съществуването и затова живее в най-добрия от всички възможни светове. Той вижда действителността и знае, че всичко, което го има, е добро. Не търси повече щастието, защото го е намерил. в себе си. Осъществяването на съдбата Дребните гърци са познавали една проста формула за безпроблемно общуване с боговете. Докато човек им прина­ся жертви, боговете не го закачат. Спре ли да им принася жертви, богът сам си взима жертвата със сила. Тази фор­мула и досега е валидна и е фактическият ключ към астро­логията. Пък и по-близо до действителността е да си пред­ставяме първичните принципи като „богове", отколкото като мъртви небесни тела. Понятието „жертвам" означава да отворим място за даден първичен принцип в съзнанието си. *** Различните принципи по различно време предявяват правата си към човека. Те изискват от него да се занимае с тях в точно оп­ределен момент. Който с готовност приеме това изискване и допусне в себе си божеството, за да го опознае, той принася жертва на това божество и няма защо да се стра­хува от него *** . Който обаче приеме „почукването" му като повод да заключи вратата си и да не го пусне вътре, кой­то не иска да го опознае, той може да е сигурен, че ще бъ­де насила принуден да принесе жертвата, която е отказал. Пътят към свободата Парадоксалната истина гласи: Само който се подчинява на закона, е свободен. Мнозинството хора обаче се опитват да постигнат свобода чрез произвол. Но този път во­ди към несвобода. Страданието е само триенето, което се получава между човека и световния закон. Да изпълняваме закона означава да не чувстваме повече триенето. Затова златните правила за постигане на абсолютна свобода са: 1. Опознай самия себе си (микрокосмоса)! 2. Опознай закономерностите на Вселената (макрокосмоса)! 3. Разбери, че закономерността е нещо добро (постигане на хармония)! 4. Подчини се доброволно и напълно на признатата за добра закономерност! *** Който доброволно се подчини на закона, става едно с него, сам става закон и вече няма нищо над него, което да му поп­речи. Кроули казва: „Всеки човек трябва да е като звезда и да следва орбитата си." Звездата е свободна, докато следва орбитата си Несвободата започва с излизането извън орбита. *** Така и всяко човешко същество си има своя орбита, ко­ято трябва да следва в Космоса. Човек трябва да познава тази орбита, иначе ще започне да усеща триенето от из­лизането извън нея. Ние не даваме предпочитание нито на активността, нито на пасивността - само двете заедно създават ритъм. Човек първо трябва да замълчи и да се ос­луша, за да разбере каква е неговата орбита. После обаче активно трябва да се придържа към нея. ОЩЕ В НАЧАЛОТО НА ТАЗИ КНИГА говорихме за закономерностите на полярността. Спомняме си, че един полюс винаги предизвиква появата на свой противоположен полюс и че чрез постоянната смяна между двата полюса възниква ритъмът, основния образец на всичко живо. Живо­тът и смъртта са също ритъм, както вдишването и издишването, събуждането и заспиването. Само че по-големи­те мащаби на този ритъм пречат на човека да го обозре. Опитът и тук потвърждава закона, че полюсът предизвиква появата на противоположен полюс - животът предиз­виква смъртта. Единствено сигурното при раждането на едно живо същество е фактът, че един ден то ще умре. Смъртта следва живота със същата сигурност, както из­дишването следва Вдишването. *** . Законът за полярността постановява, че нещото, което определяме като „този свят", трябва да има своя противоположен полюс. И него ние наричаме „онзи свят". *** По подобен начин стои въпросът с раждането и смърт­та. Това, което от наша гледна точка е смъртта на един човек, от гледна точка на отвъдното е неговото раждане. Умирането на онзи свят се празнува едновременно от нас, земните хора, като раждане на дете. Който поне малко се освободи от субективността на проявленията, ще разбере, че този и онзи свят, раждане и смърт в края на краищата са едно и също. Законът на Кармата Законът на кармата изисква от човека да поеме пълна­та отговорност за съдбата си - стъпка, която днешните хора не желаят да направят. . *** Ако всяка сутрин се събуждаме, за да започнем нов ден, от нашето решение зависи как ще го използваме и подре­дим, какво ще преживеем през него. От друга страна оба­че, той неизбежно се предопределя от онова, което сме вършили и изживели през предишните дни. Ако някой напоследък се е скарал с всички хора от обкръжението си или е направил големи дългове, ако е занемарил грижите за тяло­то или образованието на душата си, то това ще повлияе на новия ден, макар че в него има на разположение всички възможности. *** Човек открива смисъла на живота едва когато е готов да поеме цялата отговорност за онова, което прави и кое­то му се случва. *** ************************************** ПОДСЪЗНАНИЕТО МОЖЕ ВСИЧКО Джон Кехо Авторът на тази книга три години съсредоточено е размишлявал над въпросите засягащите дейността на човешкия мозък, уединен в горите на канадската провинция Британска Колумбия. Методите за активизиране на безграничните ресурси на човешкия мозък, разработени и комбинирани от Джон Кехо в конкретна програма, могат да променят Вашия живот към добро, да го изпълнят със щастие и успехи. Джон Кехо ВЪВЕДЕНИЕ Да се управляват силите на вселената и активно да се работи за осъществяване на собствените цели е много привлекателно. Моята книга ще ви запознае с всички необходими за това методи и за вас ще остане само да ги използвате в ежедневието си. За двадесет години аз съм обучил с голямо удоволствие по тази система повече от сто хиляди души. Сега с появата на тази книга, с нея могат да се запознаят милиони хора в цял свят. Ако за пръв път държите тази книга в ръце - добре дошли! Уверен съм, че моите открития ще ви помогнат много, и лично на мен ми е много приятно да ви представя системата “Подсъзнанието може всичко”. Глава 1 РАЗЛИЧЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ РЕАЛНОСТТА За да използвате силата на мозъка съвсем не е задължително да знаете законите на физиката или да разбирате същността на реалността- нали не сте длъжни да познавате устройството на карбуратора или системата за запалване за да карате автомобила си. Само малцина разбират от автомобили, но това не пречи на повечето да управляват автомобилите си. Точно така стои въпроса и със силата на мозъка - всеки може да овладее основите на тази система и успешно да я прилага на практика в ежедневието си. *** Ще започнем с изучаване същността на реалността и с особено поразителните открития, направени от науката през последните двадесет години, които ще помогнат да се разбере как мозъкът създава своята собствена реалност. Те обясняват защо визуализацията или мислената представа не са просто ненужни мечтания, а творчески процес, помагащ на човека да контролира и да насочва енергийните потоци *** Както и всичко известно на човека във Вселената, силите на мозъка се управляват от закони, които ако се освободят от научната терминология и се представят в достъпен вид могат да бъдат разбрани от всеки. Вселената е жива и динамична, и ние самите намирайки се в нея и бидейки нейна част, сме живи и динамични. ВСЕЛЕНАТА Е ГИГАНТСКА ХОЛОГРАМА .Холограмата представлява явление, в което “цялото” се съдържа във всяка една от съставките му. Например морската звезда притежава известен холографски ефект. Ако се отреже една част от нея, тя израства отново. Взаимодействието между съзнанието и материалния свят вече не изглежда фантастично: съзнанието е енергия в нейната най-фина и динамична форма. Това помага да се разбере, защо нашите фантазии, мислени образи,желания и страхове оказват влияние върху реални събития и обяснява как се материализира създадения от мозъка образ. *** Всичко е основано на взаимни влияния. Където и да отидем, каквото и да правим, нашите мисли творят обкръжаваща ни действителност. Глава 2 СЪЗНАНИЕТО Всичко по своята същност е енергия, и размишлявайки, вие оперирате с огромен обем от тази енергия в бърза, лека и подвижна форма- във формата на мисли. Мисълта постоянно се стреми да придобие форма, стреми се към външно проявление, старае се да намери своето изражение. Стремежът и способността да се материализира във вида на своя физически еквивалент е заложена в нейната природа. *** Единичната мисъл не притежава голяма сила, но многократно повторена, тя може да бъде концентрирана и насочена, може да бъде увеличена нейната сила. Колкото по голямо е числото на повторенията, толкова по-голяма сила и способност към изразяване придобива мисълта. *** Вътрешния свят на човека не е безжизнена камара от тухли или камъни. Всяка ваша мисъл се отразява в тази система и въздейства върху нея. Искате това или не, но размишлявайки, вие през цялото време създавате собствената си реалност. *** Първата стъпка към началото на нов живот е удивително проста: трябва само да следите течението на мислите си и да ги насочвате по съответен начин. *** Всеки човек сам твори живота си, затова погледнете критично на своя начин на живот. 1.Вие твърдите че се стремите към финансово процъфтяване, обаче през цялото време се оплаквате от недостига на пари и скъпотията. 2. Вие зацикляте върху това, което нямате, плашат ви пристигащите сметки, вие се тревожите и мъчително размишлявате как да се справите със ситуацията. 3.Вие се стремите към финансова сигурност,но съзнанието ви е настроено за липса на пари и вие никога няма да ги получите. *** . Не е достатъчно просто напрегнато да работите, дори и дванадесет часа в денонощие. За да мръднете от мястото си е нужно, а това е много сериозно условие- да промените начина си на мислене. *** “На този, който има - ще му бъде дадено, а на този,който няма- ще му се отнеме.”Евангелие на Лука 19:26 Когато за първи път прочетох това изречение, то ми се стори много несправедливо.Нима е правилно имащият да получи още повече, а нямащият да загуби и малкото, което има? На пръв поглед това изглежда абсолютно невярно: би било много по-справедливо, ако нямащият получи повече, но в Светото писание е казано друго. Библията гласи че така е устроена Вселената. *** След дълги размишления аз стигнах до извода, че това изречение е пълно с дълбок смисъл. Действително какво може да бъде по-справедливо, от това да се предостави на всеки човек свободата да избира собствените си мисли, от които да създава заобикалящата го действителност? В края на краищата всеки е свободен сам да определи качеството на собствения си живот. *** Искате ли да промените обстоятелствата? - За това развивайте у себе си необходимият тип съзнание. 1. Преуспяващият човек винаги има съзнание настроено за успех. 2.Обезпеченият човек изработва в себе си съзнание, настроено за богатство, неговите мисли са посветени на благосъстоянието, успеха и материалното благополучие. Това е неговият начин на мислене. *** Единственото, което ви пречи и не ви дава да постигнете успех- това са вашите мисли. Малко усилия и практика и вие ще се научите да управлявате своите мисли и да изработвате желаният тип съзнание. Околната действителност ще може да се промени само след като вие си изработите новия тип съзнание, не по-рано. Новото съзнание трябва да върви напред. . Всичко съществува във вид на потенциална възможност. От вас се иска само да осигурите заряд от необходимата енергия и тогава вашата цел ще стане реалност. За това не е нужно да имате много пари или да притежавате някакви особени таланти. От вас се иска само решимост да употребите известно време и да приложите необходимите усилия за да развиете съответен тип съзнание. И толкова! Останалото ще стане автоматично. *** Вашият мозък прилича на градина, за която можете да се грижите, а можете и да я занемарите. Вие сте градинарят и можете да развиете градината си или да я оставите да запустее. Но знайте: на вас ще ви се налга да ядете плодовете или на труда си или на собственото си бездействие! Именно мозъкът създава обкръжаваща ви действителност… Глава 3 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИЛИ МИСЛЕНА ПРЕДСТАВА Какво превръща човека в победител? По какво се отличават успешните хора от неудачниците? Визуализацията това е мислена представа, проиграване, виждане вътре в себе си на ситуацията, която все още не се е случила. Човек си представя себе си като правещ или имащ това, към което се стреми, и като получаващ желаното. *** ТАЙНИТЕ НА УСПЕШНАТА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 1 Решете какво искате да постигнете; да вземете изпит, да получите повишение, да се запознаете с някого, да спечелите много пари, да спечелите състезание… 2 Отпуснете се. За няколко минути оставете работата си и си поемете дъх, почивайки си телом и духом. 3 В продължение на 5-10 минути мислено си представяйте желаната реалност. *** Повече мислете, как правите или получавате нещо, а не за това какво би могло, с по-голяма или по-малка вероятност, да се случи. Живейте в мислите си така, сякаш това вече се случва с вас. Създайте си малък вътрешен видеофилм. Представете си себе си като правещ това, което най-много ви се иска. От една страна вие осъзнавате, че това още не се случва с вас и засега не е реалност.Но мислените картини, които ние си рисуваме, и за които постоянно мислим, се превръщат в плацдарм за нашите цели, формата, която ще се изпълни с енергия. Тези картини са реална сила, която ще работи за нас. *** Точна визуализация: Мислено създайте точни картини и сцени на това, което искате да постигнете. Следвайте предварително подготвен сценарий, и мислено го проиграйте няколко пъти. *** Не е задължително картинката да бъде пълна и завършена. Като се занимавате редовно с визуализация скоро с удивление ще забележите, че вашият мозък се учи да поражда мислени картини по ваше желание. *** Трябва да се отбележи че не е достатъчно да си представите нещо един или два пъти. Резултатите се появяват само ако образът се отпечатва във вашето съзнание отново и отново в продължение на седмици и дори месеци, докато вашата цел се осъществи. Не се опитвайте да оценявате резултатите след един или два опита за визуализация. *** Ако внезапно у вас възникнат съмнения, а те задължително ще се появят, просто ги игнорирайте. Не се опитвайте да им се противопоставяте и да се борите с тях,нека те възникват и изчезват безпрепятствено във вашето съзнание. Продължавайте да се занимавате с визуализация и всичко ще си отиде по местата. ДВЕ УСПЕШНИ УСЛОВИЯ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ Винаги си представяйте своите цели така сякаш всичко това се случва с вас точно сега. В съзнанието направете това да бъде реалност. Създавайте детайлни образи. Влезте в ролята и мислено я изиграйте. *** Всяка мисъл, възникнала във вашия мозък и вкоренила се там ще окаже въздействие върху живота ви. КАТО РАЗВИВАТЕ СВОИТЕ МИСЛИ ВИЕ СЕ ОТКРИВАТЕ ЗА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ . Вашите мисли са много по-силни отколкото предполагате, а всеки мисловен образ е реална сила, която е способна да повлияе върху вашия живот. Глава 5 УТВЪРЖДЕНИЕТО Възможностите на мисловната тренировка са безгранични, а резултатите от нея - вечни. - (Брайс Марден) Утвърждението е може би най-простото от всички известни ми мисловни прийоми, способни осъзнато да въздействат върху мозъка. *** Утвърждението е просто заявление,което човек повтаря на глас или на ум, в зависимост от обстоятелствата. Вие можете да се занимавате с това където искате: зад кормилото на автомобила, в чакалнята на лекаря ви, в постелята преди сън. Просто си избирате утвърждение, изразяващо вашите желания в даден момент и го повтаряте по няколко пъти. КАКВО ПРАВИТЕ УТВЪРЖДАВАЙКИ Утвърждавайки, вие влияете върху мислите възникващи във вашия мозък. Във всеки момент от времето човешкия мозък е способен да задържи само една мисъл, затова и същността на утвърждението се състои в изпълването на мозъка с мисли, подкрепящи вашата цел в даден момент. Думите задават на мозъка програма, какво мисли трябва да поражда. *** Оформете своето желание във вида на съответно утвърждение и редовно го използвайте. Мозъкът без всякакво усилие от ваша страна ще избере скрития смисъл и основното съдържание на вашето утвърждение. КАКВО ТРЯБВА ДА ПОМНИМ КОГАТО УТВЪРЖДАВАМЕ 1 Не е задължително да вярвате в това, което твърдите! . Тази грешка може да сведе до нула целият ефект от утвърждението. Не мислете за това, просто повтаряйте утвърждението. Ако вярвате в това, което утвърждавате, чудесно! Ако не вярвате, - няма нищо страшно. Това няма значение. Мозъкът сам ще избере съдържанието на вашето утвърждение и в съзнанието ви ще възникнат нужните за дадена ситуация мисли. 2 Утвърждението винаги трябва да бъде позитивно. Оформете го във вид на утвърдително, а не на отрицателно изречение. 3 Утвърждението трябва да е кратко. То прилича на мантрите: кратко и просто изказване,което не е трудно да бъде произнесено и повтаряно. Глава 7 ИНТУИЦИЯТА Представете си колко уверено и безопасно бихте се чувствали ако имахте партньор, способен да ви обезпечи с всичко необходимо, да подскаже решенията на всички ваши проблеми, да разкрие пред вас нови вълнуващи перспективи и да ви покаже как да се възползвате от тях, който винаги би дошъл на помощ при първото ваше повикване . Всъщност такъв спътник съществува, той се намира вътре в нас и се нарича интуиция. *** Способността да се използват подсказаните от интуицията решения е една от съставките на успеха и показател за това, доколко човек е развил своето вътрешно “аз”. *** Вслушвайки се във своя вътрешен глас, човек взема най-правилните решения, предлага най-творческите идеи и по-дълбоко гледа на нещата, като намира най-краткия път между осъзнаването на своето желание до неговата реализация. Хората,които винаги се оказват на нужното място в нужния момент и на които поразително често им върви в живота,- не са просто щастливци. Те са развили вътрешната си интуиция, която им подсказва какво и кога да правят. *** Интуицията им позволява да подлагат на съмнение онова, което изглежда очевидно, като им открива нови възможности. От там те черпят необходимите знания, а също и указанията,кога и как да ги използват. *** . КАК ДА ПОЛУЧИМ ОТГОВОР 1 Подготовка Въоръжете се с всички налични факти и информация. Накарайте вашето подсъзнание да работи на пълна мощност. Търсете всякаква информация по интересуващия ви въпрос. Събирайте всичко, което по някакъв начин е свързано с това, над което работите сега. Вашата цел е да съберете толкова сведения, че дори и най-невероятни и несъпоставими факти да се допълват един друг. Дайте воля на въображението си. Потопете се в морето от информация, без да се опитвате да я осмисляте логически. Това е работа на вашето подсъзнание. 2 Съзряване След като сте осмислили хубавичко фактите, може малко да се отпуснете. Подготовката изисква активност от вашата страна, докато съзряването е по-спокоен етап. Сега нека поработи вашето подсъзнание. То се труди ден и нощ,опитвайки се да намери решение независимо дали вие мислите за това или не. *** Впрочем практиката показва,че подсъзнанието работи по-добре, ако го оставите на спокойствие. Човек става по-възприемчив към онова, което му подсказва подсъзнанието, ако в даден момент не мисли за нещо конкретно. *** За творческия процес идеално подхождат моментите,когато можете да се отпуснете и да помечтаете. *** Когато постоянно мислите как да намерите правилния отговор,може да получите обратен резултат. За да ви помогне интуицията трябва да се отпуснете и да й дадете възможност да ви помогне. ПРОБУЖДАНЕ НА ИНТУИЦИЯТА По-долу ви давам три стъпки, които ще ви помогнат естествено и без особени усилия да пробудите интуицията си и да получите отговори на интересуващите ви въпроси. Стъпка 1 Няколко минути мислете за това, че вие наистина притежавате мощно подсъзнание,че съществуват абсолютно правилни отговори и решения и че вашето подсъзнание ще ги намери за вас. *** . На съзнанието трябва постоянно да му се напомня за съществуването на този могъщ помощник,какъвто е подсъзнанието. Вие трябва да почувствате увереност,осъзнавайки скритата във вас сила. *** Стъпка 2 Ясно формулирайте какво искате да получите от вашето подсъзнание: какви отговори, решения и възгледи по проблема искате да получите от него. *** Няколко пъти си повторете че в този момент вашето подсъзнание работи за вас. Не се напрягайте като се опитвате да си представите възможните отговори. *** Разговаряйте със своето подсъзнание уверено, постоянно повтаряйки какво искате от него, но го изразявайте с думи така сякаш то вече го прави за вас. “Сега моето подсъзнание ми подсказва как да …” Повторете си го не по-малко от десет пъти, за да почувствате, че процесът е започнал. *** Стъпка 3 Отпуснете се и изпълнете мозъка си с увереността, че правилният отговор ще ви се разкрие. *** Помнете, че вярата и увереността не са просто усещания, а колебания на енергия. Тези трептения ще привличат към вас правилните решения и отговори, както магнита привлича метала. Мозъкът, в който се извършват трептенията на енергията на увереността в правилния отговор, по естествен начин ще намери този отговор. *** Изпълнението на тези три стъпки отнема не повече от пет - десет минути. Най-добре е да ги правите вечер преди сън. Преходът от бодърстване към сън е най-подходящият момент, когато може да се стигне до подсъзнанието. ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Често отговорът идва във вид на предчувствие или мисъл, възникнала във вашия мозък в момент,когато най-малко очаквате. Способността да разпознавате тези предчувствия и да се вслушвате във вътрешния си глас не се появява веднага, но с времето вие ще я овладеете. *** Вие ще развиете интуицията си, като й отделяте дължимото внимание, като се обръщате към нея и й се доверявате и като действате според нейните подсказки. Но първо трябва да повярвате в нейното съществуване и да започнете да се вслушвате в нея. *** Внимателно следете и се вслушвайте в това, което става вътре във вас. Отначало е възможно да пропускате по-голямата част от онова, което ви подсказва интуицията, но скоро ще се научите да чувате всичко. Това е много по-просто отколкото изглежда. Всичко, което се иска от вас е малко практика и вяра. *** Много често интуитивните идеи идват при вас насън. Подсъзнанието може да ни подсказва решенията всеки път по различен начин, но вие винаги ще чувствате, че получавате интуитивна информация по качеството на идеите, а също и по възникналите усещания. - Радост, увереност и преизпълващо ви чувство. ДА СЕ ОТВОРИМ ЗА ИНТУИЦИЯТА Приемайки факта на съществуване на интуицията и уверили се в нейната мощ, вие създавате предпоставки за нейната работа. *** Ако се научите да мислите за интуицията като за естествена и полезна съставка на ежедневието ви, тя задължително ще се прояви. Позитивните мисли и убедеността, че заслужавате не просто отговор, а най-добрия отговор, подтикват интуицията ви към позитивна дейност. *** Не се стеснявайте, Смело говорете на своето подсъзнание,че неговите мъдрост, знания и сила ви насочват и водят. Нощем аз разговарям с моето подсъзнание така, както бих разговарял с добър приятел. Казвам му че то е могъщо и има достъп до “абсолютното знание”. Уверено му обяснявам, какво трябва да направи за мен. След това заспивам спокойно в пълна увереност, че всичко ще бъде изпълнено. Така става винаги. Ето ви едно утвърждение,което също си струва да опитате: “моето подсъзнание е мой партньор в постигането на успеха.” КАКВО ДА ПРАВИМ КОГАТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМЕ БЪРЗО РЕШЕНИЕ Понякога се налага бързо да вземе решение, няма как да се чака седмица, нещо трябва да се реши точно днес. Ако сте принудени да вземете бързо решение,опитайте да използвате ето такъв метод: Отпуснете цялото си тяло, направете няколко дълбоки вдишвания и издишвания или кръгови движения с раменете. Успокойте мозъка си, а след това уверено си кажете десет пъти: “Аз винаги вземам правилни решения.” *** Почувствайте силата на тези думи. Говорете уверено. Когато произнесете тази фраза за последен път, веднага вземете решението си. По такъв начин вие ще избегнете логическите разсъждения и ще получите отговор от подсъзнанието. Първото, което ви дойде в главата ще бъде вашето решение. *** Понякога е полезно да се избягват логичните разсъждения. Да се живее подчинявайки се единствено на законите на логиката е невъзможно: нашият живот е пълен с парадокси и тайни. Именно затова е важно да се доверявате на своето подсъзнание, усещания и предчувствия. Когато постъпва така човек стига по-близо до истината, отколкото когато се опитва да остане в рамките на ограниченото рационално мислене. *** Качеството на вашия живот зависи от качеството на вашите мисли. Опитвайки старите идеи вие години наред сте тъпкали на едно място, като с капаци на очите и с вързана една ръка. Подсъзнанието изобилства с нови идеи, решения и отговори. Отворете тази съкровищница и вземете всичко ново, динамично оригинално и пълно с живот. Тези идеи и решения съществуват вътре във вас още сега. Веднъж осъзнали могъщата сила на подсъзнанието вие никога повече няма да изпитвате недостиг на идеи. Вашите съзнание и интуиция ще бъдат постоянно насочени към намиране на необходимата информация. ”Всичко съществува отвътре.” Глава 8 ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА Това, което се случва в живота ви в настоящият момент не е обикновена случайност, а резултат от работата на вашето съзнание в миналото. *** Вашият мозък се опитва да ви обърка, нашепвайки че нищо няма да стане, че всичко е безполезно. Такива мисли напълно естествено възникват у всеки от нас. Не им обръщайте внимание, а просто се запасете с търпение и усърдие и продължете напред със започнатото. Следва да се запомни, че реалността това е процес, а не нещо стабилно и неизменно. *** Всичко съществуващо се намира в състояние на постоянно превръщане от едно нещо в друго. Обстоятелствата във вашия живот също през цялото време се променят, стават различни, затова ако постоянно си повтаряте някои мисли, те просто не може да не се въплътят и да създадат нова действителност. Над това си струва да се замислите. *** ПОМНЕТЕ ЗА ТЕЗИ ЗАБЕЛЕЖКИ 1.Винаги осъзнавайте това, за което мислите. Днешните ви мисли създават утрешната ви реалност и бъдеще. 2Изменете отношението си към всички житейски неприятности. Ако не придвижвате по служебната стълбица, ако не се подрежда личния ви живот, ако сте болни, безработни или всички обстоятелства са против вас, приемете го като нормално. Не се опитвайте да си внушавате, че това не е така. Така е. Не хабете време да се съжалявате или да се противите срещу обстоятелствата, борете се с тях чрез силата на мозъка си. 3Определете си ежедневен “период на съзидание”, свободен от всекидневните грижи. Това е време когато ще получавате необходимия ви заряд от енергия. . Изпълнявайки мислена програма ние затваряме мозъка си за всички външни дразнители и пускаме програмата отново и отново ИЗМЕНЕНИЕТО -ПРОЦЕС НА НАТРУПВАНЕ Редовно прилагайте изучените методи и скоро ще забележите постоянно засилващ се ефект. *** Готови ли сте ежедневно, без да пропускате нито ден, да укрепвате в себе си мислите за действителността, която бихте искали да създадете? Ще продължите ли настойчиво да продължавате ежедневните си занимания и да вярвате в успеха им, дори ако външно нищо не се променя в живота ви? *** Ако да, то вие ще получите всичко, което желаете. Вие смело ще влезете в света, и той ще изпълни всяка ваша молба. Глава 9 КОНЦЕНТРАЦИЯ И РАМИШЛЕНИЯ Концентрацията става съвсем естествено, ако сте потънали с дейност, която ви носи удоволствие. *** Концентрацията не изисква свръхчовешки усилия, но изисква практика. Това е навик, който може да бъде овладян и развит. Както повечето навици, колкото по-често го използвате, толкова по-съвършен става той. Впрочем развивайки концентрацията си ще забележите че сте започнали не само по-добре да управлявате своите мисли, но сте придобили и по-голяма яснота на ума. *** Способността да се концентрирате и да фокусирате своят мозък върху определена идея или мисъл е залог за успешното използване на силите на мозъка. *** Човешкият мозък е по непостоянен отколкото повечето си представят .За да бъде управляван трябва да се положат не малко усилия. Именно това трябва да овладеете: да накарате мозъка си да произвежда мисли по ваше желание и да отхвърля мисли, които не са ви нужни. *** Докато човек се подчинява на всяка своя мисъл,позволявайки й да го отнася в неведома посока, той ще си остава в плена на своите фантазии, грижи и желания. Всяка мисъл има сила над човека. Като се обучавате на концентрация вие установявате контрол над мислите си. *** . Само постоянната тренировка ще даде положителни резултати, а резултати задължително ще има, уверявам ви. РАМИШЛЕНИЯ Без дълбоки размишления е невъзможно да се приповдигне завесата на тайните от много явления, затова повечето хора имат само повърхностна представа за обкръжаващата ги действителност. Колко често се самозалъгваме, че знаем всичко за предмета, когато получим факти и приведем логични аргументи! *** Може и да знаем нещичко, но това “нещичко” може да бъде само една малка част от цялата картина и разбира се ние не знаем всичко. КАК ДА СЕ РАЗМИШЛЯВА . Размишлението се заключава в това, да се вземе идеята, мисълта или истината и дълбоко да се сондира. Това дисциплинира мозъка, приучва го постоянно да се концентрира върху предмета на размишление, докато вие нееднократно го преразглеждате и обмисляте, установявайки скритите отношения и откривайки незабелязани по-рано връзки. *** Вашият мозък още не е дисциплиниран и не е свикнал за подобен режим на работа. На него му е по-лесно да мисли за каквото му попадне и да се концентрира върху това, което повече му харесва. *** Скоро ще започне да скучае, решил, че тук няма повече за какво да се мисли; мислите ще станат неспокойни. Не обръщайте внимание на това усещане, а просто се върнете към основната тема за размисъл *** Скритата сила на мозъка може да се развие с помощта на упражнения; способността да се мисли правилно и ефективно идва с практиката. *** Започнете още днес да развивате своята способност за концентрация като се занимавате с размисъл. Можете да започнете с размишления за това, че притежавате мощно подсъзнание и че мислите ви влияят върху реалността, или пък с много други принципи способни да променят живота ви, и които се съдържат в тази книга. Но какъвто и да бъде предметът на вашите размисли, ще получите стократна отплата. Глава 10 ВЪЗГЛЕДИТЕ И ТЯХНОТО ВКОРЕНЯВАНЕ Няма област в нашия живот, относно която човек да няма свои определени възгледи и убеждения, много от които се изработват още в ранно детство и се поддържат през целия живот. Ако ни се струва, че животът не ни обещава нищо добро- той наистина няма да донесе нищо добро. Ние можем да подложим на съмнение практически всеки един аспект от живота, но собствените си убеждения човек ще оспори едва на последно място. ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ ТОВА В КОЕТО ВЯРВАТЕ На мнозина се е случвало нееднократно да използват собствените си убеждения против самите себе си. Внимателно анализирайки своите проблеми вие можете да забележите, че много от тях произлизат от неправилни или ограничени възгледи. *** Трябва да се грижите за съдържанието на вашето подсъзнание. Ако в него са попаднали някакви неспокойни, негативни или ограничаващи идеи, то ще ги приеме за истина и ще започне да действа според тях, предизвиквайки в живота ви съответните обстоятелства . Ако вярвате в бедността, неуспеха и нещастието - подсъзнанието ще хвърли всички сили, ще използва хиляди различни способи, за да въплъти тези убеждения в реалността. Щом подсъзнанието приеме някакво убеждение или идея, независимо дали е вярна или не, то ще започне методично да изработва мисли, потвърждаващо това убеждение. *** Смятате се за безпомощен? Или печелите малко? Вярвате че привличате болестите? Вашият мозък ще намери неопровержими доказателства на тези убеждения и цялата му дейност ще е насочена към това да ги потвърждава ***. От друга страна ако повярвате, че сте победител или че от всичко могат да се направят пари или че имате отлично здраве, веднага около вас ще се намерят реални доказателства на тези убеждения. ИЗБИРАЙТЕ УМНО УБЕЖДЕНИЯТА СИ Практически във всяка проблемна област в живота, вие се явявате и проблема и неговото решение едновременно. Това може да изглежда странно, но съпротивата идва не отвън, а от вас самите- от вашите собствени убеждения. Когато в подсъзнанието възникнат нови убеждения, пред вас се разкрива абсолютно нова реалност. ДОКАЖЕТЕ СВОЕТО ВЕЛИЧИЕ Опитайте се да си изработите нови, по-позитивни убеждения, дори и да не вярвате напълно в тях. Напомнете си, че можете да вкорените в своето подсъзнание всяка една мисъл или идея, и мозъкът ще я възприеме, трябва само да му я предадете чрез усещанията, като я повторите няколко пъти. *** Мозъкът действа по навик. Ако позволите в мозъка ви да се вкоренят ограничени възгледи, то можете да ги изгоните посредством нови позитивни идеи като ги повтаряте дотогава докато те напълно изместят старите. *** Внимателно разгледайте списъка по долу и кажете, има ли в него ваши привични убеждения: 1.Аз не мога да направя това 2.Аз никога няма да постигна повече 3.Сега имам ограничени възможности 4.Опитвал съм хиляди пъти 5.Не е важно какво правя 6.Много е трудно да изпревариш другите 7.Винаги нещо не става както трябва 8.Това е временно 9.Животът е труден 10.За да постигнеш нещо трябва много да се работи 11.Нищо не идва просто така 12.Сега не ми е времето 13.Не знам какво да правя Ако макар и едно от тези твърдения ви е познато, незабавно започвайте да изработвате нови по-позитивни възгледи. *** Да постигнете успех това означава да имате желание и воля да отхвърлите всички оправдания, уговорки и прочие “преимущества”,които ви дава неуспеха. *** Милиони хора са удовлетворени от сегашното си положение и не предприемат никакви опити да го изменят. Те са убедени, че животът е безнадеждно труден и предават волята си на съдбата. Нищо не може да ги разтърси и ободри. А вас? ИЗУЧЕТЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ Стъпка 1 Изберете област на живота, в която изпитвате трудности, било то финанси, взаимоотношения, секс, здраве, бизнес и т.н. Запишете всички свои възгледи по този повод. Не съжалявайте за изгубеното време и бъдете откровени. Не пишете това, което според вас би трябвало да чувствате или това, което ви се струва правилно. Пишете само това, което наистина чувствате. Като свършите внимателно разгледайте списъка, като се стараете да намерите ограничени възгледи. Не бива сега да ви интересува верни ли са или не. Вашата задача е да намерите ограниченията във възгледите си. Ако направите всичко правилно самият процес може много неща да ви изясни. Стъпка 2 До всеки ограничен възглед напишете ново позитивно утвърждение. Например: Ограничени възгледи Нови убеждения Не виждам начин добре да печеля Има много начини за добра печалба Нямам време да работя Имам много време да работя този проект този проект Използвайки обяснената по-долу техника за вкореняване на убеждения, укрепете тези възгледи в своето подсъзнание. Всеки месец си изработвайте по едно-две нови убеждения; не се опитвайте да направите всичко наведнъж. С течение на времето ще забележите че сте придобили множество силни убеждения, които сега ефективно работят за вас. ВКОРЕНЯВАНЕ Техниката за вкореняване е много проста. Вие я използвате фактически от самото си раждане. Отначало сте я прилагали за да се научите да говорите, после за да усвоите таблицата за умножение.. Най-вероятно не помните как сте се учили да четете, но при това сте правили същото; постоянно сте повтаряли думите и изреченията и сами сте се поправяли, ако сте ги произнасяли или употребявали неправилно. Сега вие разговаряте на родния си език без усилие, защото той здраво се е вкоренил във вашия мозък. *** Както всяка нова информация, вие можете автоматично да прилагате идеите и убежденията само след като те се закрепят в мозъка ви. *** Новата идея е като нежно кълнче: тя изисква подхранване докато порасне. Бъдете бдителни: - ако не проявите загриженост вашите неуправляеми стари идеи, като мисловни семена, ще пораснат и ще задушат още слабите нови идеи. *** За да се вкорени в мозъка ефекта от новото убеждение трябва да минат от един до три месеца. А това са от тридесет до деветдесет ежедневни занимания по пет-десет минути всяко едно. *** Вие се опитвате да изработите нови убеждения в своето подсъзнание и много често те противоречат на тези, които вече имате. Вашият мозък просто не е в състояние да възприеме каквито и да било нови убеждения, ако не ги укрепвате ежедневно в продължение на месец или два . Глава 11 САМООЦЕНКА Почти всеки ще с съгласи в твърдението, че добрата, здрава самооценка е много важна, но само малцина разбират как да стигнат до осъзнаването на собствената си значимост. *** Нашата самооценка се образува от мислената представа на всички понятия, сформирали се през преживените години. ВЪЗПРИЕМАЙТЕ СЕБЕ СИ СЕРИОЗНО Ако не се грижите за една кола, тя неизбежно ще се повреди. Ако престанете да следите за реда в къщата, то тя ще овехтее и ще се разруши. Точно по същия начин е нужно да се грижите и за своята самооценка, ако искате да сте силни и пълни с живот. Невежеството и пренебрежението към себе си ще понижат самооценката. *** Животът е пълен с периодично възникващи разочарования, душевна болка,поражения и проблеми, и ако не сме внимателни тази тежест просто ще ни отнесе към дъното. Необходимо е да укрепвате своята самооценка за да поддържате здрав имидж. *** Можете да постигнете това като настройвате вашето съзнание за положителни, вдъхновяващи, пораждащи душевен подем мисли за собствената ви персона. Понякога е полезно да изхитрувате и да включите мечтите, които все още не са станали реалност. Помнете, че подсъзнанието приема сериозно всяко съображение, от тези които постоянно възникват у вас, независимо дали са правдиви или не. В краен резултат тези мисли ще станат част от вашия образ. *** Вие имате безгранична власт над себе си. Всеки ден вие се събуждате, притежавайки тази безгранична власт.- неограничените възможности. Става дума за способността да изберете собствения си начин на мислене. Никой не може да ви казва как и за какво да мислите. Вие и само вие определяте какво да правите с тази власт. Вие и само вие сте в състояние да създадете,построите или стабилизирате която и да е област от вашия живот. ЗА КАКЪВТО СЕ МИСЛИТЕ ТАКЪВ ЩЕ СТАНЕТЕ 1.Плахите мисли създават плах човек 2.Уверените мисли създават уверен човек, 3.Слабите - безволев, 4.Силните - решителен, 5.Целенасочените - целеустремен, 6.Неосъществимите - непрактичен, 7.Безпомощните - безпомощен, 8.Самосъжалението ще доведе до това че човек все ще се самосъжалява. 9.Пълните с ентусиазъм мисли - енергичен, 10Нежността ражда любящ човек, 11.Успешните мисли- успешен човек. ВИЕ сте отговорни за създаването и запазването на ВАШЕТО отношение към самия себе си. Бъдете признателни към себе си. Мислено си представяйте, развивайте и потвърждавайте своите положителни качества. ОБИЧАЙТЕ СЕБЕ СИ . Следвайте принципа:”Аз съм добър такъв какъвто съм”. Осъзнайте, че не е нужно да бъдете някакъв друг. Парадоксът е в това, че когато се приемете такъв какъвто сте вие можете с лекота да се промените и да станете различен. Разбира се трудно е веднага да заобичате себе си след дълъг период на неувереност и антипатия: - самоодобрението,позволяващо ви да се придвижите по-нататък е скрито някъде много дълбоко. Само ако се приемете такива какъвто сте вие ще можете да изучите и други качества Глава 12 ТВОРЧЕСКИ НАКЛОННОСТИ Когато се завърти разговор за творческите наклонности, в ума ни обикновено възникват имената на писатели, художници, поети,музиканти - все личности,които са се изявили в изкуството. Но творческите способности не се ограничават с това. *** .Вдъхновението и въображението са крайно необходими във всички сфери на живота, независимо дали се отнася до взаимоотношения с хора, семейство, бизнес, работа или общество. *** Всички ние притежаваме творчески потенциал, дарен ни от природата, - това е неделима част от човека. Уви, мнозина още от ранното си детство са били убедени в липсата му, и в резултат творческото начало е било подтиснато. За щастие е лесно то да бъде възродено. ШЕСТ ТВОРЧЕСКИ СТРАТЕГИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИВОТА 1 Бъдете изследователи. Това е еди от начините да отворите път на новаторски мисли, съвършено по различен път да търсите необичайни идеи. Изследователите непрекъснато опитват нови, неизследвани пътища на решение на привидно обикновените задачи. *** 2 Задавайте въпроси. Питайте за всичко. Да се живее творчески живот значи да си в непрекъснато творческо търсене. Няма глупави въпроси. Глупав е онзи въпрос, който не е бил зададен. Така че задавайте всякакви въпроси: 1.Защо ми е такъв живот? 2.Защо върша тази работа? 3.Защо аз се ограничавам в нещо? 4.Какво трябва да променя? 5.Защо всяка сутрин закусвам с кафе и сандвичи? 6.Защо не правя гимнастика? 7.Как да прекарвам повече време със семейството си? 8.Защо ходя все в един и същ ресторант? 9.Какви таланти съм пренебрегнал? 10.Какви навици, ако ги развия, ще променят коренно живота ми? 11.Интересно , какво би било ако направя предложение на този клиент/човек/компания? 12.Какво ще стане ако съкратим два пъти асортимента на изделията? 13.Какво ще се случи ако престана да гледам телевизия? 14.Какво ще стане ако продадем къщата си и се преселим в Мексико? Не се упреквайте колкото и нелепо или възмутително да звучи вашия въпрос и отговор. . Всички ние робуваме на привичките си. Лесно е да следваме установения ред, който някога може и да е служил добре, но сега ни задържа и ни кара да се подчиняваме на посредствеността. *** Нашето бъдеще пряко зависи от това,колко често си задаваме въпроси и проверяваме собствените си убеждения, постъпки, духовни ценности, цели и начин на живот. . Ако искаме нови перспективи, трябва да си задаваме проницателни въпроси и без предразсъдъци да се вслушваме в отговорите. Това ще открие безчет нови възможности за промяна. *** 3. Носете купчини идеи. “ Подходът, от типа “един отговор , едно решение” здраво се е закрепил в нашето съзнание. *** Прекалено често в търсенето на решения или отговори ние избираме първото, което ни идва наум. Тренирайте ума си и търсете по няколко решения. *** 4 Нарушавай правилата - чупи навиците. Творческият подход често изисква да се разчупят старите стереотипи и да създадат нови. Няма особено достойнство в това, нещата да се правят както винаги. Понякога разчупването на правилата е най-разумния път към самоусъвършенстването. *** 5. Дайте работа на въображението си. Нашето въображение не се вписва в рамките на реалния свят. То е безгранично. Каквото и да сте замислили, вие можете да го постигнете. Нашето творческо въображение ще помогне да се проучат различни варианти и многобройни сценарии. Използвайки този дар ние можем да променим и оправим живота. Ето два примера за използването на въображението в разработката на новаторски идеи. *** Представете си как биха го направили другите. Какви качества цените в другите хора? Кого уважавате заради творческите постижения, настойчивост или далновидност? Пробвайте ролята на онзи, на когото бихте искали да подражавате. Този процес е крайно важен за да се избавите от измамните ограничения и за откриването на възможности, за които не сте и подозирали. *** Представете си, че този човек беседва с вас и ви дава съвети. *** 6 Пълнете кладенеца. Това означава, че вие трябва да се грижите за себе си, да се научите да разчитате силите си и съзнателно да попълвате ресурсите си. Човекът на 21 век трябва да умее по- ефективно да балансира работата и почивката си. *** Будистката мъдрост гласи:”Ако лъкът постоянно се държи опънат, той ще се счупи”. Да се игнорира това е опасно за здравето. Веселието и разнообразието са най-добрите стимулатори. *** Да напълните кладенеца означава да мислите весело и нестандартно. Направете нещо съвършено необичайно, оригинално, стимулиращо. . Стимулираното и възбудено съзнание е много по-възприемчиво към новите мисли от умореното от дреболии и забрани. И ако възникне у вас леко чувство на вина за това, че именно така прекарвате времето си, просто си напомнете, че пълните кладенеца. *** Глава 13 НЯМА ПРОБЛЕМИ ИМА САМО ВЪЗМОЖНОСТ Нищо не се случва случайно. Ние сме част от Вселената, която винаги ни изпраща определени знаци и сигнали, често във вид на проблеми. Не е случайност и не е съвпадение, когато даден конкретен проблем засяга дадена област в живота ви; нашите трудности това са указания, които трябва да бъдат разчетени. *** Запитайте себе си; какво иска да ми каже този проблем? Какво говори той за моите мисли? Надежди? Действия? Алтернативи? Начин на живот? Какво този проблем се опива да ми каже? Вгледайте се внимателно и се замислете, може да намерите истинската причина. Ако винаги се самосъжалявате и отпускате ръце, когато се сблъсквате с трудности, то ще изпуснете предназначеното за вас важно послание. НЯМА ТАКОВА ПОНЯТИЕ - ПРОБЛЕМ, ИМА САМО ВЪЗМОЖНОСТИ Щом човек повярва в своите сили и пристъпи към търсенето на възможностите, които се крият във всяка ситуация, придобитите познания стават направо потресаващи. *** Научете се да гледате на своите стресове и проблеми като на перспективи и възможности, а не като задължения и препятствия. *** Какви възможности ви очакват още сега? Никога няма да разберете докато не започнете да ги търсите. Много рядко се случва възможностите просто да ви чакат и да ви помахват с флагче. По-често те се маскират зад проблеми и неуспехи. *** Но има възможности в изобилие за всекиго и ако искате да откриете и изследвате вашите “проблеми” използвайки новия подход, то вас ви очакват мили изненади. Цялата ваша борба и стрес - това са шансове и възможности. Глава 14 СЪЗНАНИЕТО НА УСПЕШНИЯ ЧОВЕК Всеки, който мечтае за финансова независимост, трябва да развие в себе си съзнание на успешен човек. Забележете, казвам “да развие”, защото такова съзнание не се появява от самосебе си. Никой не се ражда с него, то никому не е просто дадено. Това е състояние на ума, настроено по съответен начин и открито, позволяващо навсякъде да се вижда и очаква успех и възможности. *** Противоположност на съзнанието на успешния човек е съзнанието на наудачника, което е познато на повечето хора. Този който има съзнание на неудачник очаква само недостиг и ограничения и ги вижда навсякъде, като знаци по пътя и изглежда, че те го водят само към бедност и тежки времена. *** Никой и никога няма да постигне финансови успехи ако има такъв тип съзнание- това просто е невъзможно. Вие не можете да вървите едновременно по два пътя- към богатство и към бедност, тъй като вървят в противоположни посоки. Двата пътя са ясно разграничени, - това не е голяма тайна- който и път да изберете, той в крайна сметка ще определи съдбата ви. *** По долу са изброени пет стъпки, които трябва да направите за да сформирате в себе си мислене на успешен човек. Стъпка 1: Развийте в себе си вяра в успеха Вярата в успеха съдържа четири основни убеждения; Убеждение 1 Този свят е пълен с богатства Съзнанието на успешния човек предполага, че Вселената е пълна с всичко и за всеки,- остава единствено да се приемат нейните дарове. Навсякъде съществуват възможности, трябва само да съсредоточите вниманието си за да ги видите. А ако някъде има дефицит на възможности, то това е само в главата ви. Убеждение 2 Животът носи радост и удовлетворение Съзнанието на успешния човек гледа на живота като на приключение. То очаква поощрения, търси радост и комфорт в живота и винаги ги намира. А ако внезапно се появят някакви проблеми или трудности, то те се разглеждат като предизвикателство и като резултат винаги се намират нови възможности и решения. *** Съзнанието на успешния човек цени живота и знае, че всяко ново предизвикателство му носи още по-голямо възнаграждение, нови приключения и удоволствие. Животът е пълен, богат и щедър и новите впечатления и успехи ви чакат зад всеки ъгъл. Убеждение 3 Всеки аспект от моя живот съдържа неограничено количество възможности Съзнанието на успешния човек вярва, че всеки аспект от живота съдържа несметно количество възможности, просто грамадно! Не една, не две, не пет и не десет, а неограничено количество възможности. “Къде са те?’ - ще попитате вие. Ами навсякъде! Ако вярвате, че всеки аспект от живота съдържа огромно количество възможности вие ще ги търсите достатъчно активно. Помислете за това! Неограничени възможности да запазите крепко здраве Неограничени възможности за създаване на нови отношения Неограничени възможности за напредък Неограничени възможности да се сближите още повече със семейството си Неограничени възможности да живеете увлекателен живот Неограничени възможности да спечелите много пари Нека се обърнем към това, как се печелят пари. На мен много ми харесва системата на частната инициатива. Харесва ми системата ,която поощрява изобретателността и въображението. Всеки може да спечели много пари, ако е въоръжен с верни идеи и правилно отношение към работата. *** Пазарът е увлекателно явление: динамичен и постоянно променящ се, той е преизпълнен с възможности, които само чакат за да се възползваме от тях. Ежедневно в операциите се завъртат десетки милиони долари. Парите се намират в постоянно движение, във всякакви посоки. *** Никога в историята на цивилизацията околния свят не се е променял с такава бързина, като днес. Всичко постоянно се променя-новото, революционното остарява едва след половин година. Къде са вашите възможности? Действайте без да се бавите и ги намерете; те са край вас. Убеждение 4 Моят успех зависи само от мен самия. Съзнанието на успешния човек е сигурно, че ако имате много пари, това е хубаво, и че вашият успех зависи от вас самите. То е сигурно в това, защото колкото повече пари печелите, толкова повече имате възможност да помогнете и на други хора, особено във финансово отношение *** . Само това има смисъл; как може един филантроп да даде десет хиляди долара за благотворителност ако първо не ги е спечелил? Има много начини да се използват парите за благото на околните хора. Наслаждавайте се на своето благополучие и помагайте и на другите да го придобият. Първата стъпка във формирането на мислене на успешен човек се състои в това да фиксирате тези четири основни убеждения, които ще ви помогнат да сформирате вярата си в успеха. 1.Този свят е пълен с богатства 2.Животът носи радост и удовлетворение 3.Всеки аспект от моя живот съдържа неограничено количество от възможности 4.Моят успех зависи само от мен Стъпка 2: Търсете и намирайте изобилието в настоящето Вие направо сте заобиколени от изобилие и всичко, което трябва да направите е да си отворите очите и да потърсите. Не чакайте парите да дойдат сами при вас, преди да се почувствате успешни. Почувствайте се успешни още сега! Имате ли много приятели? Имате ли изобилие от крепко здраве, или идеи, или дрехи, или време? Намерете онази област в живота си, в която можете да почувствате изобилието. *** Започнете да програмирате себе си за успех още сега. Аз започнах да го правя бидейки в дълбока бедност. Няма такава ситуация, в която да не можете да започнете програмирането си за успех. Стъпка 3: Бъдете сигурни, че успехът се намира навсякъде Никога не завиждайте на чуждия успех. Признайте го и му се радвайте- това е доказателство за това че успехът е възможен. След това си напомнете, че и вие можете да го намерите *** Изпитайте радост всеки път когато видите успех, независимо от това дали е ваш или нечий друг. Отворете очите си и ще забележите, че успехът е навсякъде, той ви обкръжава от всички страни. И той ще принадлежи и на вас ако само се настроите за успех. Стъпка 4: Слушайте касети и четете книги по самоусъвършенстване Всичко, което правите става част от вас самите. Тази книга, която сега четете, съдържа голямо количество принципи, способни да окажат огромно влияние върху вашия живот, ако ги приложите. Използвайте книги и групи по самоусъвършенстване, различна литература, всичко, което може да ви вдъхнови за успех. Стъпка 5: Постоянно се асоциирайте с преуспяващи хора както реални така и въображаеми Ако искате да станете кинорежисьор- сравнявайте се с други кинорежисьори. Ако искате да станете художник- намерете други художници. Ако искате да преуспеете - намерете група от преуспяващи хора. Енергията на успеха попива във вас, когато се намирате в такова общество. Преуспяващите хора прокарват успешни идеи, вземат успешни решения, създават успешни планове, сключват успешни сделки. Вие можете да попивате тази енергия просто като се намирате в тяхното общество. ДА ПРЕУСПЕЕТЕ ТОВА Е ВАШ ДЪЛГ Следва дълбоко да осъзнаете, че постигайки вашите цели в живота вие правите щастливи не само себе си, но и помагате на другите да се борят за своя собствен успех. Успехът никога не води до лишения другите, а по-скоро помага и им носи късмет. *** Колкото по-успешно се развива икономиката, толкова повече възможности съществуват за всеки. Колкото по-голяма сума пари притежавате, толкова повече харчите за стоки и услуги. Това, на свой ред, води до появата на допълнителни пари и печалби за други хора, за да могат и те да ги харчат за стоки и услуги, и т.н. ВАШИЯТ УСПЕХ ЩЕ ПОМОГНЕ НА МНОЗИНА ВАШИТЕ НЕУДАЧИ НЯМА ДА ПОМОГНАТ НИКОМУ Глава 15 НАШИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ Ние виждаме че когато станем по-откровени хората ни отвръщат със същото и ни приемат такива каквито сме. Вместо чувство на ранимост се появява онова, което не сме имали досега- чувство на свобода, бодрост и пробуждане. И когато това се случи, всички взаимоотношения стават по-осмислени, важни, носещи обогатяване. Какво повече можем да искаме? *** Осъзнаването на това, че всеки човек е нещо особено, независимо от това какво положение заема в обществото,променя нашето отношение към хората. Когато разберем това,ние охотно се отнасяме към тях със заслуженото уважение. Хората може и да не се досещат, че са особени или да не показват това чрез поведението си,но ние го знаем и се обръщаме към тях съответно. *** Научете се да виждате повече отколко всеки човек сам вижда в себе си. Вътре у всекиго е заложено зърното на величието, и вие давате шанс на хората, когато видите потенциала им зад недостатъците и проблемите, когато видите душата им, тяхната вътрешна красота и таланти. .*** Когато вие признавате, че хората са достойни за уважение те започват да се държат именно така. Вие давате на хората шанс ако виждате в тях хубавите им страни. *** Всеки човек има свой принос. Дръжте се с всеки човек като с някой специален и уникален. Вашата поддръжка може да се окаже преломен момент в нечий живот, затова не позволявайте външния вид на човека да ви заслепи и да не видите неговото величие. Търсете във всеки човек най-доброто и вярвайте в него. ОТНАСЯЙТЕ СЕ ЕДИН КЪМ ДРУГ С ГРИЖА ВСИЧКИ СМЕ ХОРА Ние човешките същества сме много чувствителни създания. Ако се съмнявате то погледнете себе си:колко е лесно да ви обидят или да ви причинят болка. Когато човек го боли, той причинява болка и на друг. Помнете това, когато следващият път ви причинят нещо неприятно. Запитайте се каква болка може да изпитва този човек и се отнесете към него с любов и състрадание. КОГАТО ВИЕ ПРОМЕНЯТЕ СВОЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ХОРАТА ТЕ ЗАПОЧВАТ ДА СЕ ДЪРЖАТ РАЗЛИЧНО С ВАС Човешките същества са много чувствителни едни към други на много нива, затова ние сме особено възприемчиви към мнението, което имаме за хората *** .Ако вашите взаимоотношения с близък човек, приятел, делови партньор,колега или родител не са такива каквито бихте искали да бъдат, вижте по-внимателно какви мисли на подсъзнателно ниво ви се появяват за този човек. Може би се концентрирате върху качествата, които не ви харесват и просто ги засилвате по този начин. *** ДАВАЙТЕ НА ДРУГИТЕ СИЛА И УВЕРЕНОСТ Вие можете да давате сила и увереност на другите с минимални усилия от ваша страна. При това и двете страни стават по силни. Да давате на хората сила и увереност - това е много специален и много личен начин да се докоснете до живота на другите хора. *** Мислите за любов и доброта правят хората свободни. Добрите думи и поддръжката ги въодушевяват. Признанието прави хората по-силни. *** Ако вие накарате хората да повярват, че те са специални, желани и необходими за вас, това ще ги поддържа и ще им даде увереност. *** Такова едно незначително усилие може да окаже върху даден човек дълбоко влияние, което да продължи дни, а може и цял живот . КАК ДА ПРИДАДЕМ УВЕРЕНОСТ НА СЕБЕ СИ Понякога забравяме, че нашите най-лични отношения това са отношения със самите нас. Отнасяйте се към себе си добре; не бъдете прекалено строги. Помнете, че вие както и всички останали сте специален, неповторим човек и заслужавате уважение. *** Винаги ни казват: възлюби ближния си, като самия себе си, но ударението все се слага върху “възлюби ближния”. Но ако трябва да обичаме ближния си, то първо трябва да се научим да обичаме себе си. Колкото повече обичаме себе си толкова по-силно ще можем да обичаме и другия. *** Дайте си сила и увереност за да можете да станете по-силни, по-уверени, любящи и здрави. *** Вие трябва да обичате себе си. Вие трябва да станете добър приятел на самия себе си. *** НЕОБХОДИМО Е ДА ПОДДЪРЖАТЕ ОТНОШЕНИЯ Кога за последен път сте казвали на своите приятели, че ги обичате? Кога сте благодарили на някого за поддръжката, за дружбата, за любовта? Направете вашите взаимоотношения по-дълбоки, като високо цените другите и като им го показвате. “Аз наистина ценя нашето приятелство, то ми е скъпо.”- това може много да означава, ако е казано искрено и с чувство. *** Няма по-голямо богатство на земята от приятелството и взаимоотношенията между хората. Приемайте хората. Обичайте хората. Обичайте ги независимо от това дали ви отговарят с взаимност. Не чакайте докато някой друг направи първата крачка. Бъдете открити за всички. Какво можете да загубите освен самотата си? Глава 16 УПОРИТО ТРЕНИРАЙТЕ И РЕЗУЛТАТЪТ МОЖЕ ДА НАДМИНЕ ВСИЧКИ ВАШИ ОЧАКВАНИЯ Трябва да сте готови да посветите на това занимание толкова време,колкото е нужно. Силата на мисленето не идва просто по вълшебство. *** Тази книга трябва да стане за вас само първата стъпка в развитието и използването на силата на мисленето. *** . Първите осезаеми промени се извършват след няколко дни или седмици, но те не трябва да се смесват с онези резултати, които се постигат в процеса на продължителна практика. *** ЗАКЛЮЧЕНИЕ Никой не работи без да мисли за възнаграждението. Олимпийският атлет дълго и упорито тренира защото целта му златния олимпийски медал и удовлетворението от това, че е най-доброя. Работникът всеки ден ходи на работа, защото в края на всяка седмица получава чек със заплатата си. Предприемачът отдава всички сили и енергия на своята работа, защото жъне плодовете на своя успех. Майсторът прекарва вечери наред да ремонтира основите на къщата, защото знае че в крайна сметка това ще му върне удобството. И зад всички тези усилия стои мисълта за възнаграждението, за плодовете от труда. Ако ние не получаваме никаква компенсация то няма причина и няма смисъл да работим; само малцина от нас работят само заради удоволствието. *** Представяте ли си какво може да ви донесе работата над собственото подсъзнание? *** Очаква ви великолепен живот, пълен с възможности. Във ваши ръце е всичко, което можете да си представите. Всичко вече е подготвено и ви очаква. А вие готови ли сте? Внимателно препрочитайте тази книга, изучавайки всички принципи. Постоянно се тренирайте и много скоро резултатите ще надминат всичките ви очаквания. *** ********************************************************** Откъси от книгите на Нийл Доналд Уолш Разговори с Бога Аз съм Всички Неща - видими и невидими - и описанието за Мен като Великото Невидимо, Нищото или Пространството Помежду Онези, които вярват, че Бог е всичко, което Е, и всичко, което не Е, са онези, чието разбиране е вярно. *** - Какво е адът? - Изживяването на възможно най-лошия резултат от действията, решенията и творенията ви. Адът е противоположност на радостта. Адът е неудовлетвореност. Адът е да знаеш Кой Си и да се провалиш в изживяването му. Адът е да бъдеш по-малко. Това е адът и за душата ти няма по-голям ад от него. *** Казвам ти: не съществува такова преживяване след смъртта, каквото сте си изградили във вашите основаващи се на страх теологии. Съществува обаче изживяване, в което душата е толкова нещастна, незавършена, отдалечена от цялото, толкова отделена от най-великата Божествена радост, че за нея, душата, това би било ад. *** Ами ако няма ад, това значи ли, че мога да правя каквото си пожелая, да се държа както си поискам и да върша каквото и да е, без да се страхувам от възмездие? Mожеш да правиш каквото си пожелаеш, без да се страхуваш от възмездие. Но ще ти е от полза да бъдеш наясно с последствията. *** Последствията са резултати, естествен изход от нещо. Нямат нищо общо с възмездия или наказания. Те са просто това - резултати от естественото приложение на естествените закони. Последствие е това, което се случва в резултат на онова, което вече се е случило. *** Целият материален живот протича в съответствие с естествените закони. Веднъж като запомниш тези закони и като започнеш да ги прилагаш, ще си овладял живота на материално ниво. Всичко, което ти се струва като наказание или което би нарекъл зло или лош късмет, не е нищо повече от един естествен закон, отстояващ себе си. *** Законите на Вселената са съвършени закони, създаващи съвършено функциониращ свят. - Тогава как мога да знам тези закони? Как бих могъл да ги науча? - Не е въпрос на научаване, а на спомняне. Започни с мълчание и покой. Прекрати шума от външния свят, за да може вътрешният да ти помогне да прозреш. Това вътрешно прозрение, тази проницателност са това, което търсиш. Не можеш обаче да ги имаш, докато си толкова зает с действителността отвън. *** Запомни аксиомата: ако не проникнеш вътре в себе си, ще си останеш отвън - с празни ръце. Цял живот си я карал с празни ръце. Но нито сега, нито някога преди това е било необходимо. Няма нещо, което не можеш да бъдеш. Няма нещо, което не можеш да направиш. Няма нещо, което не можеш да имаш. *** Животът ти ще „потръгне", когато избереш той да потръгне. Ти още не си направил избора. Отлагал си, протакал си, протестирал си. Сега е време да провъзгласиш и да създадеш, каквото ти е било обещано. За да го сториш, трябва да повярваш на обещанието и да го живееш. Трябва да живееш обещанието на Бога. Обещанието на Бога е, че ти си Негов син. Негово подобие. Негов равен *** Аз не казвам, че трябва да пренебрегнеш проблема или да се престориш, че той не съществува. Казвам ти да огледаш обстоятелствата и след това да изразиш най-висшата си истина по отношение на тях. Ако си без пукнат грош, без пукнат грош си. Безпредметно е да излъжеш, че не е така. Отделно, че е и изтощително да се опитваш да скалъпиш някаква история, само и само да не си го признаеш. Собствените ти мисли по въпроса ("Лошо е да си без пукнат грош", „Това е ужасно", „Не ме бива за нищо, защото кадърните и работливи хора, никога не остават без пукнат грош" и т.н.) определят как ще изпиташ състоянието „да бъдеш без пукнат грош". Думите ти по въпроса ("Разорен съм", „Нямам пукнат грош", „Съвсем съм без пари") диктуват до кога ще останеш без пукнат грош. Действията ти (да се самосъжаляваш, да седиш обезкуражен, да не се опитваш да намериш изход, защото е безпредметно) създават действителността ти занапред. *** Първото, което би ти било полезно да разбереш за Вселената, е, че никое обстоятелство не е “добро" или „лошо". То просто е. Тъй че престани да правиш стойностни преценки. Второто, което е полезно да знаеш, е, че всички условния и обстоятелства са временни. Нищо не остава непроменено, нищо не стои неподвижно. По какъв начин ще се променят нещата, зависи от теб. *** Ще накараш живота си да „потръгне", като най-напред мислите ти за него се изяснят напълно. Мисли какво искаш да бъдеш, да правиш и да имаш. Мисли за това често, докато ти стане съвсем ясно. Когато си го изясниш напълно, не мисли за нищо друго. Недей си представяй други възможности. Във Вселената реално (за разлика от това, което си мислиш) „да имаш" не води до това „да бъдеш", а нещата вървят обратно. 1.Първо ти трябва „да бъдеш" онова, което наричаш „щастлив" (или „знаещ", или „мъдър", или „съпричастен", или какъвто и да е) 2.и тогава можеш да започнеш „да вършиш" нещата от състоянието на своето битие - 3.и скоро откриваш, че онова, което вършиш, ти носи нещата, които винаги си искал да „имаш". *** Начинът да задвижиш този творчески процес (а това е именно процес на сътворяване) е : 1. Да разбереш какво желаеш да „имаш", 2. Да се запиташ „какьв ще бъдеш", ако го „имаш" 3. И тогава направо да се пренесеш в това състояние - да бъдеш такъв. По този начин ще започнеш да прилагаш на практика парадигмата да Бъдеш - да Вършиш - да Имаш - всъщност ще започнеш да я прилагаш по правилния начин - и ще работиш съвместно, а не противоположно на творческата сила на вселената. *** Ето един сбит начин, по който може да се изрази този принцип: В живота не се налага да вършиш нищо. Всичко е въпрос на това да бъдеш. Засега ще ти дам един пример: представи си човек, който мисли, че ако има малко повече време, малко повече пари или малко повече любов, ще бъде наистина щастлив. Той не разбира каква е същинската връзка между „това, че не е достатъчно щастлив" в този момент и това, че няма време, пари или любовта, която желае. Точно така. От друга страна, човек, който „бива" щастлив, изглежда така, сякаш има време да свърши всичко, което е важно за него, сякаш притежава всички необходими му средства и има любов, достатъчна за целия му живот. Той намира всичко, от което се нуждае, за да „бъде" щастлив, Като „бъде щастлив" от самото начало! Точно така. Когато предварително си решил какво избираш да бъдеш, това те кара да го преживееш. „Да бъдеш или да не бъдеш, това е въпросът". Точно така. Щастието е състояние на съзнанието. И както всички състояния на съзнанието, то се пресьтворява във физическа форма. *** .................. Но ето какво ще ти кажа: докато продължаваш да се тревожиш от онова, което другите мислят за теб, ти си в тяхна власт. Само когато не очакваш одобрение отвън, можеш да бъдеш господар на себе си. Целият живот е движение. Дори и скалите са изпълнени с движение. Всичко се движи. Всичко. Няма нищо, което да не е в движение. И следователно, поради самия факт на движението, нищо не остава едно и също Да оставаш или да се стремиш да бъдеш неизменен, означава да вървиш срещу законите на живота. Това е глупаво, защото в тази борба животът винаги ще спечели. Но не бързай да съдиш другия. По-скоро се стреми да избягваш всяко осъждане. Защото онова, което възприемаш като „погрешно" у другия, само до вчера бе „правилно" за теб. Грешките на другия човек са собствените ти минали действия, които сега си поправил. Изборите и решенията на другия човек са също толкова „раняващи" и „вредни", „егоистични" и „непростими", каквито са били много твои избори и решения. *** Задавал ли си си някога въпроса как така компютърът знае по какъв начин да реагира на всяко натискане на клавиша? Всичко вече е върху диска. Компютърът знае как да реагира на всяка команда на детето, защото всички възможни ходове вече са вложени в диска със съответния код. Представи си Космическото Колело като този СD-RОМ. Всички резултати вече съществуват. Вселената само чака да види кой от тях ще избереш този път. И когато играта свърши, когато ти спечелиш, загубиш или се оттеглиш, Вселената ще Каже: „Искаш ли да поиграем още?" *** Твоят компютърен диск не се интересува дали си спечелил или не си, ти „не можеш да нараниш чувствата му". Той просто ти предлага шанс да играеш отново. Всички резултати вече съществуват и кой от резултатите ще преживеш зависи от избора, който правиш. В много случаи животът прилича на СD-RОМ. Всички възможности съществуват и вече са се случили. Сега ти трябва да избереш коя от възможностите си решил да преживееш. *** Ти си това, което мислиш, че си. Когато мисълта е отрицателна, се получава омагьосан кръг. Трябва да наме­риш начин да излезеш от него. Толкова много от изживяванията ти в момента се основават на минали мисли. Мисълта води до изживяване, което води до мисъл, която води до изживяване. Това може да предизвика непрекъсната радост, когато Изначалната Мисъл е радостна. Може да предизвика и постоянен ад (и го прави), когато Изначалната Мисъл е пъклена. *** Да правиш е функция на тялото. Да бъдеш е функция на душата. Тялото винаги прави нещо. Всяка минута от все­ки ден тялото се занимава с нещо. Никога не спира, никога не почива, постоянно прави нещо. Тялото прави каквото прави или съобразявайки се с душата, или независимо от нея. От равновесието между двете зависи качеството на живота ти. Ако мислиш, че предназначението на живота ти е правене, не си разбрал собствената си същност. *** Душата ти не я е грижа какво работиш - нито тебе ще те е грижа, когато животът ти свърши. Душата ти я интересува само ти какво си, докато правиш, каквото правиш. Душата се стреми към състоянието ,да бъдеш", а не към състоянието „да правиш". Разкривам ти истината. Но ти просто не Ме слушаш. А когато Ме слушаш, не Ме чуваш. А пък когато чуваш, не вярваш на онова, което чуваш. Но и когато повярваш, въпреки това не следваш съветите ми *** И така, връщайки се назад, за да обобщя казаното, мога да направя следните изводи: * Животът е непрестанен процес на творчество. *Тайната на всички духовни Учители е да престанат да променят намеренията си; да се придържат към избора, който правят. * Да не се примиряваме с отрицателен отговор. * Ние "предизвикваме" онова, което мислим, чувстваме и говорим. * Душата твори, разумът реагира. * Душата разбира онова, което разумът не може да осмисли. * Да спрем да преценяваме кое е "най-доброто" (как да спечелим най-много, да загубим най-малко, да получим, каквото желаем) и да започнем да изявяваме Истинската си Същност. * Твоите чувства са истината за теб. Най-доброто за теб е твоята истина. * Мислите не са чувства; те са по-скоро идеи за това какво "трябва" да чувстваш. * За да се върнеш към чувствата, трябва да надмогнеш ума и да си върнеш смисъла. * Когато познаеш своята истина, следвай я в Живота си. * Негативните чувства не са истински чувства въобще. Те са по-скоро твоето отношение към нещо, основано на предишен опит със себе си и другите. * Предходният опит не е показател за истината, тъй като Чистата Истина се сътворява тук и сега, а не се пресъздава. * Да промениш начина, по който откликваш на нещо, да бъдеш в сегашния момент - С други думи, бъди Тук и Сега, а не в миналото или в бъдещето. * Миналото и бъдещето могат да съществуват само в мисълта. Настоящият Миг е Единствената Реалност. Бъди в него! * Търси и ще намериш. * Направи всичко възможно, за да бъдеш във връзка с Бога /Богинята/ Истината. Не прекратявай практиките, молитвите, ритуалите, медитациите, четенето, писането, всичко, "Което ти помага" да бъдеш във връзка с всичко, което, Е. *** Някои неща винаги ще останат тайна на това ниво на съзнание и така трябва да бъде.Ето защо не се опитвай да разрешиш всички тайни. . Дай на вселената шанс, тя ще ти се разкрие , когато му дойде времето.Наслаждавай се на преживяването Бързай бавно ***********************
КРАТКИ ПОЗНАНИЯ ЗА УЧЕНИЕТО СУФИЗЪМ из лекциите на изтъкнатия индийски мистик Хазрат Инаят Хан (1882-1927) Суфизмът никога не е имал начало и никога не е възниквал като историческо явление. Той е съществувал винаги, защото светлината винаги е била вътрешната същност на човека. В своите най-висши проявления та­зи светлина може да бъде наречена Познание на Бога, а Божествената Мъдрост - суфизъм. Суфизмът винаги се е практикувал, а неговите проповедници са били сър­цати хора и поради това учението принадлежи както на своя майстор основоположник, така и на всички остана­ли. *** В най-древни времена било основано Братството "Чистота - Сафа". Неговата главна насока била следната: опознай себе си и ще познаеш Бога. Тези братя, познаващи своята природа, са били суфиите, за­щото суфизмът е учение за самопознанието. *** Суфиите и йогите се разбирали едни други, тъй ка­то разликата помежду им е само една: йогите се стремят повече към духовност, а суфиите - към човечност. Йо­гите смятат, че е по-добре да бъдеш Бог, а суфиите - че трябва да бъдеш човек *** Суфиите смятат, че щом като нашето тяло има потребности и желания, те трябва да се удовлетворят. Според тях човек трябва да получи от живота всичко, което е по силите му, но ако нещо е извън силите му, той не бива да се разстройва. *** Радостта е в единството. Не в отделно взетата духовна или материална сфера, а в обединението на двете. Радостта не е само в духовното, а в единството на духовното и материалното. От една страна земята иска тялото на човека,от друга - духът призовава душата му. Ако човек позволи земното притегляне да победи, тялото приковава душата му към земята. Ако се предостави на волята на духа, душата увлича тялото му към духа. По такъв начин човекът е обект на влияние на закона на притег­лянето както от страна на небето, така и от земята. *** Тъй като чо­век се ражда жаден и егоистичен, той охотно приема онова, което му се дава, но го връща с неудоволствие, като нарича това състояние смърт. Смъртта не е нищо друго освен снемане от душата на нейното облекло и връщане на това покривало на из­мерението, от което е било взето, защото душата не мо­же да отнесе със себе си във висшето измерение обвив­ката на по-нисшото. Ако хората знаеха това, щяха по-иначе да гледат на живота. Те биха разбрали смисъла на това, че не мо­жем да оставим за себе си нещо, което в действителност не ни принадлежи. *** Вниквайки в тази философия, стига­ме до извода, че дори тялото ни не ни принадлежи. То е заимствано и в определения ден и час трябва да се вър­не. Затова мъдреците се отричат от тялото си, преди да бъдат принудени да го отдадат. Всички знания, предос­тавяни ни от духовните учителите, се практикуват с тази цел: още днес да се откажем от своето тяло, за да не из­питваме болка при загубата на нещо, което считаме за най-скъпоценно. *** Един е умен, друг - глупав; един се ражда в богато семейство, друг - в бедно; единият е здрав, другият - болен; единият има велика цел, другият не знае с какво да се захване. Всичко това е предопреде­лено. Защо? - Защото душата, идваща от източника, е взе­ла по своя път от другите души, връщащи се към него, всичко необходимо. *** Езикът в страната на духовността е различен. Там интелектуалното знание няма стойност; позна­нието е в забравата на това, което сме научили тук. Онова, което наричаме индивидуалност, е само временно състояние Когато го разберем, ще отдадем цялото си внимание на душата И когато цялото вдъхно­вение и всички сили, дремещи в човека, се окажат на не­гово разположение, тогава това осъществяване се нари­ча съвършенство. *** КАРМА Думата карма означа действие и това е напълно понятно: настоящето е ехо от миналото, а бъдещето -отражение на настоящето и затова е логично, че мина­лото формира настоящето, а настоящето създава бъдещето. *** Всичко, което ни се струва ненужно, служи на определени цели в дейст­вителността Ко­гато питаме: "Защо е така?", този въпрос се задава от нашия ограничен ум. В действителност всичко в света има свое място и предназначение. Някой с насмешка попитал пророка защо са били създадени комарите, и пророкът отговорил: "За да не спиш през цялата нощ, а да отделиш няколко часа за молитва" *** Човекът започва живота си като механизъм, като машина, но може да се развие и да се превърне в инже­нер. Ограниченията на кармата оказват въздействие са­мо върху машината. Без съмнение, първоначално всяка душа е машина, за да може след това да стане инженер и това превъп­лъщение не е мигновено. Придържайки се към този възглед, суфият казва: "Истина е, че ако моят живот се подрежда зле, това е следствие от моите постъпки. Но това не означава, че аз съм длъжен да се примиря. Мога да се смиря, доколкото всичко ставащо произтича от моите минали действия, но съм длъжен сам да изградя настоящата си съдба, защото съм инженер". ***
Общо Коментари (0)Add Comment

Оставете коментар
Трябва да влезете в сайта като потребител, за да коментирате. Моля регистрирайте се, ако все още нямате профил.

busy
 

Потребители

От форума + Анкети

Търсене

Търся
Години между
до
Населено място :
Град
Провинция
Държава